10/08/2010 10:20 (GMT+7)
Số lượt xem: 54114
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

1- Từ điển Phật học Hán Việt, PHVNCPH, NXB.KHXH 1998
2- Từ
điển Phật học Huệ Quang, Tu viện Huệ Quang, 1995
3- Từ
điển Phật học, Đoàn Trung Còn
4- Từ điển Phật học, Chân Nguyên & Nguyễn Tường Bách,NXB.TH
5- The Shambhala Dictionary of Buddhism and Zen, Shambhala, Boston, 1991
6- The Rider Encyclopedia of Eastern philosophy and religion, Rider, UK, 1989
7- Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary, Franklin Edgerton, Motilal Banarsidass, 1953
8- A Dictionary of Chinese Buddhist Terms, William Edward Soothill
9- A Dictionary of Pali Language, Robert Ceasar Childers, Motilal Banarsidass, 1976
10- Buddhist Dictionary, Manual of Buddhist Terms and Doctrines, Nyanaponika, 1980
11- English-Pali Dictionary, Buddhadatta Mahathera, The Pali Text Society, London, 1979
12- Historical Dictionary of Buddhism, Charles S. Prebish, Sri Satguru, India 1995
13- Japanese-English Buddhist Dictionary, Daito Shuppansha 1965
14- Encyclopedia of Eastern Mythology, Rachel Storm, Lorenz Book 1999
15- The Path of Purification, Bhikkhu Nanamoli, 1956
16- The Path to Enlightenment, Geshe Thubten Loden, Tushita, 1993
17- Teach yourself Sanskrit, Michael Coulson, 1992.

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: