10/08/2010 10:20 (GMT+7)
Số lượt xem: 64356
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Vāc (S) Ng · Words · Vācā (S, P), Vāk (S), Vag (S), Vaco (P), Vacī (P), Vāco (P) .

Vācā (P) Ng · (S, P) · See Vāc.

Vācā-karma (S) Khu nghip .

Vaccha sutta (P) · To-Vaccha Sutra (on Generosity) · Name of a sutra.(AN III.58) · Tên mt b kinh.

Vacchagotta (P) Bà Sa Cù Đà .

Vacchagotta-Aggi sutta (P) Bà sa cù đà Ho d kinh · See Vacchagotta-samyutta.

Vacchagotta-samyutta (P) Bà sa cù đà tương ưng kinh · Ven. Vacchagotta (chapter SN33) · Vacchagotta-Aggi sutta · Name of a sutra · Tên mt b kinh.

Vacī (P) Ng · Speech · See Vāc.

Vacī-kamma (P) Khu nghip · Vacī-karma (S) · Verbal action .

Vacī-karma (S) Khu nghip · See Vacī-kamma.

Vacī-vinnatti (P) · The rupa which is speech intimation .

Vaco (P) Ng · See Vāc.

Vāda (S) Môn phái · Lun nghĩa, B phái · Mt trong Thp lc đế ca phái Chánh lý n.

Vādagalai (S) Bc phương phái · Do phái Sư t Pht Y Tư Na Pht phái (Srivaisnava) chia ra.

Vadisaśurā (S) Bà li A tu la · Mt trong nhng v A tu la vương.

Vag (S) Khu · See Vac.

Vaga-āvaraṇa (S) Tham dc cái · One of the Panca-avaranani. · Mt trong ngũ cái.

Vag-daṇḍa (S) Khu pht nghip · One of Trini-dandani. · Mt trong Tam pht nghip.

Vagga (S) Phm · Varga (S) · See Varga · Mt tp kinh có th chia thành nhiu phm.

Vag-guhya (S) Khu mt · One of the Trini-guhyani · Mt trong Tam mt.

Vaibhara (S) Tt bát la · Tì bát la qut · Hang đá nơi ngài Ca Diếp và 500 A la hán kiết tp kinh đin ln th nht.

Vaibhāṣika (S) Phân bit thuyết · T bà sa b, T bà sa đệ t.

Vaibhāṣika school (S) T bà sa lun b · je trak ma wa (T), Saravastivadin (S) · One of the main hinayana schools.

Vaicali (S) T xá ly · Tên mt thành ph ngày xưa nơi có Pht đến hong pháp.

Vaidalyaprakaraṇa (S) Qung phá lun · Name of a work of commentary. · Tên mt b lun kinh.

Vaidalya-sūtra (S) Qung phá kinh · Phương đẳng kinh, Kinh Phương đẳng · Name of a sutra. · Tên mt b kinh.

Vaidehi (S) Vi đề hy · The wife of King Bimbisara of Magadha in the time of the Buddha; in her later years, she was imprisoned by her son Ajatasatru. As she requested the Buddha to teach her the way of salvation, he preached the Contemplation Sutra. · V vua Tn bà sa la (Bimbisara).

Vaidehiputra Ajatasatru (S) A Xà Thế Vy Đề Hy t · See Ajatasatru.

Vaidhari(-girirāja) (S) T Đà Lê Sơn vương · Chng Chng Trì Sơn vương.

Vaidurya (S) Lưu ly · Lapis lazuli · A precious substance, perhaps lapis lazuli or beryl.

Vaipulya (S) Phương qung · Phương đẳng, T Pht Lược Kinh · 1- Cac kinh y nghĩa lý rng ln như hư không nên gi là Phương qung Kinh. 2- Phương đẳng k là thi k thuyết giáo chung cho tt c chúng sanh. 3- Mt th loi trong 12 th loi kinh mà Pht đã dùng để thuyết pháp, ging nói giáo nghĩa rng ln sâu xa.

Vaipulya sūtra (S) Đại tha phương đẳng kinh · Phương qung kinh, T Phú La Đại tha Phương đẳng kinh, Phương qung kinh · Name of a sutra. · Tên mt b kinh.

Vairambhā(ka) (S) Tì lam · Veramba (P) · Ph lam, Tì lam bà, Tùng lam, bo phong · Tên mt cơn gió d, cơn gió này đến đâu ch y tan tác.

Vairasana (S) T Lâu Bác Xoa T Sa Môn · T Sa Môn, Đa văn thiên vương.

Vairocana(-buddha) (S) Pht T lô giá na · Mahā-vairocana-buddha (S), nam par nang dze (T) · Quang Minh biến chiếu, Pht T Lô Giá Na, Lưu Xá Na, Đại Nht Như Lai · The main Buddha in the Avatamsaka Sutra. Represents the Dharma Body of Buddha Shakyaniuni and all Buddhas. His Pure Land is the Flower Store World, i.e., the entire cosmos. · Xem Mahavairocana. Ng trung tâm. ng thân ca Pht Thích ca để tuyên dy Mt chú.

Vairocana-bhisaṃbodhitantra-pindartha (S) T Lô Giá Na Thành đạo kinh · Name of a sutra · Tên mt b kinh.

Vairocanah-sarva-tathāgata-guhya-dharmata -prāpta-sarva-dharma-prapanca (S) Đắc Nht thiết Bí mt pháp tánh Vô hý lun Như Lai Kinh · Name of a sutra. · Tên mt b kinh. Mt tên gi khác ca Đại Nht Kinh.

Vairocanarami-pratimandita (S) Tnh quang Trang nghiêm cõi · Name of a realm. · Cõi gii ca Tnh hoa Túc vương trí Như lai, phía đông cõi ta bà.

Vairocana-Tathāgata (S) T Lô Giá Na Như Lai · Name of a Buddha or Tathāgata. · Tên mt v Pht hay Như Lai.

Vaisākha (S) Tháng Vaisakha · Vesākha (P) · April, May in India. · Tháng 4, 5 n độ.

Vaiśālī (S) Qung nghiêm thành · Vesāli (P) · T xá ly, T ly, Ph xá ly, Duy da ly, Xá ly · A big city in the country of Vrji during the time of the Buddha. 100 years after the death of Sakyamuni, during the dynasty of Calasoka the Great Council was held here. It is now Basarh, 40km northwest of Patna, between the Ganges river and the Hymalayas. · Mt đô th ln x Vrji hi Pht sanh tin. Nơi t chc đại hi kết tp 100 năm sau khi Pht nhp Niết bàn, triu vua Ca la A Dc (Calasoka). Nay là Basarh, cách Patna 40km v phía Tây bc, gia sông Hng và Hi mã lp sơn.

Vaiśaradya (S) T tín .

Vaiśeṣika (S) Thng Lun phái · V thế sư phái, Ti Thng hc phái, Đa nguyn thc ti lun phái, Ph thế s ca phái · Mt trong 6 hc phái ra đời vào khong thế k th nht ly 6 nguyên lý: thc th, tánh cht, vn động, ph biến, đặc thù, ni thuc để nói v nhng hintượng. T là ngài Kiết na đà (Kanada), Kinh căn bn là Kinh Thng lun.

Vaiśeṣika sūtra (S) Thng Lun kinh · Name of a sutra. · Tên mt b kinh.

Vaiśeṣika-daśa-padartha-prakarana (S) Thng Tông Thp Cú Nghĩa lun · Name of a work of commentary. · Tên mt b lun kinh.

Vaiśeṣikanikāya-daśapadārtha-śāstra (S) Thng tông thp cú nghĩa lun · Written by Jānacandra. · Do ngài Hu Nguyt biên son.

Vaiśeṣika-śāstra (S) Thng Lun · Thng Tông.

Vaishnava (C) Môn đồ T nu thiên · Follower of Vishnavism .

Vaishnavism T nu thiên đạo · Vishnuism · A branch of Hinduism which the followers worship Vishnu as the supreme being.

Vaisnava (S) T nu nô bà · The movement of the sun. · Nghĩa: S di chuyn ca mt tri.

Vaiṣnavit (S) T nu n thiên .

Vaisramāna (S) Ph môn thiên · T sa môn, T sa môn thiên vương được tôn xưng là Đa văn Ch, Đa văn Thiên · V thiên vương qun tr phương Bc trong hàng T thiên vương.

Vaisravana (S) Dư Thiên vương · Vessavana (P) · T sa môn thiên, T xá la bà nô, Tì sa môn thiên, Đa văn thiên, Ph văn thiên · One of the four maharaja-deva gaurdians of the first or lowest devaloka on its four sides. Vaisravana guards the north.

Vaisvantara (S) Chúng D · Tên riêng ca Thái t Tt đạt Đa.

Vaiśya (S) Ph · Drha-pati (S), Vessa (P) · T xá da · The third of the four Hindi Castes at the time of Shakyamuni. They were merchant, entrepreneurs, traders, farmers, manufacturers, etc., but not well-educated. · Giai cp th ba n độ, gm: nông dân, công nhân, thương gia.

Vaitarani (S) Địa ngc hà · Tên mt con sông địa ngc.

Vaivarti (S) Thi chuyn · T bt trí · Tht lui, quay tr li, chng tu tp thêm.

Vajira (S) Ba di la · Kim cương · 1- One of the 12 gods in Bhaisajya sutra. (2) Diamond. See Vajra. · Tên mt trong 12 v thn trong kinh Dược sư.

Vajira sutta (P) Kinh Kim Cang · Name of a sutra (SN V.10). · Tên mt b kinh.

Vajirapāṇi (S) Kim Cang Th B Pht · See Vajrapāni.

Vajja (S) Ti .

Vajji (S) Bt k · A city in North Indian in the VII B.C.E. · Thành ph Bc n thế k th 7 trước C.N.

Vajjiputta (S) Bt k t · T kheo thuc chng Bt k.

Vajjiputta sutta (P) · Sutra on The Vajjian Princeling · Name of a sutra.(SN IX.9) · Tên mt b kinh.

Vajji-puttaka (P) Độc t b · See Vatsi-putriyah.

Vajnapti-matrata (S) Duy thc .

Vajra (S) Kim cang · Dorje (T), Vaijira (P) · The most precious substance and the hardest material; adamant or diamond.

Vajra god Thn Kim Cương · A kind of deva with enormous physical power; a pair of such gods are often placed at the entrance of a temple.

Vajra posture Ngi kiết già · This refers to the full-lotus posture in which the legs are interlocked. When one leg is placed before the other as many Westerners sit it is called the half-lotus posture.

Vajrabhairava (S) Kim cang Đại ác · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajrabhaksani (S) Kim cang Thôn phc · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajrabhāṣā (S) Kim Cang Ng B tát · Vô Ngôn B tát, Kim Cang Nim Tng B tát, Năng Th Tt Địa B tát, Kim Cang Thượng Tt Địa B tát, Kim Cang Ng ngôn B tát · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajrabodhi (S) Kim Cang Trí · Bt nht la B đề, Kim Cang Trí tam Tng · Name of a monk. 671 - 741. · Đệ t ngài Long Trí B tát. Xem Nagabodhi.

Vajracakra (S) Kim Cang Li · Kim Cang Luân · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajraccedikā-prajāpāramitā śāstra (S) Kim cang bát nhã lun · Năng đon Kim cang bát nhã Ba la mt kinh · Name of a work of commentary. · Mt trong 5 b lun (Du già lun, Phân bit Du già lun, Bin trung lun, Kim Cang bát nhã lun) B tát Di lc t cõi tri Đâu sut giáng xung ging cho ngài Vo Trước.

Vajraccedikā-prajāparamitā-sūtra (S) Kim Cang Bát nhã Ba la mt Kinh · Kim Cang Bát nhã Ba la mt Kinh, Kim Cang Kinh, Kim Cương Bát nhã · Name of a sutra. · Tên mt b kinh.

Vajrachinna (S) Kim cang Thun noa · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajradaka (S) Kim Cang Thu B tát · Kim Cang Th Thu B tát · Name of a Bodhisattva · Tên mt v B tát.

Vajradamstra (S) Kim cang Nha B tát · Kim Cang Ti Phc B tát, Ma ha Phương tin B tát, Thm Kh B Úy B tát, Kim Cang Thượng B tát, Kim Cang Bo ác B tát · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajradhāra (P) Kim Cang Trì B tát · Dorje Chang (T) · Chp Kim Cang thn, Kim Cang Thn, Kim Cang Lc Sĩ · (dhara: the cutting edge, the sharp edge.) The source of all Secret Mantra. He is the same nature as Buddha Sakyamuni. Buddha Sakyamuni appears in the aspect of Emanation Body and Conqueror Vajradhara appears in the aspect of an Enjoyment Body. · The name of the dharmakaya Buddha. Many of the teachings of the Kagyu lineage came from Vajradhara.

Vajradharma (S) Kim Cang Pháp B tát · Kim Cang Nhãn B tát, Kim Cang Liên Hoa B tát, Thin Thanh Tnh B tát · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajradhātu (S) Kim cang gii · Kim cang gii mn đà la · Mn đà la này ca Ngũ trí Như lai như sau: - trung ương: đức Đại nht Như lai, tượng trưng pháp gii th tánh trí - phương đông: đức A súc Bt động Như lai, tương trưng đại viên cnh trí - phương tây: đức Vô lượng quang A di đà Như lai, tương trưng diu quan sát trí. - phương bc: đức Bt Không Thành Tu Như lai, tương trưng thành s tác trí. - phương nam: đức Bo Sanh Như lai, tương trưng bình đẳng tánh trí.

Vajradhātu-maṇḍala (S) Kim cang gii mn đà la.

Vajradhupa (S)

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: