Chuyện đạo đời (Phần 2)


Tác giả: Thích Nhuận Thạnh
23/08/2010 08:36 (GMT+7)
Số lượt xem: 30015
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Vì nhỏ mất lớn
 
Thuở xưa, có một người cho người khác mượn năm đồng, rất lâu mà không trả lại, chàng bèn đi đến nhà đòi.

Đường đi phải trải qua một con sông, chàng phải đi đò tốn ba đồng, đến nhà người kia thời người kia đi vắng, khi trở về chàng lại phải tốn ba đồng nữa. Đi đò qua lại hết sáu đồng. Làm như thế chỉ luống nhọc công mà không đi đến đâu cả, số tổn thất lại nhiều hơn số tiền cho mượn.

Lời bàn
Vì tranh cầu chút lợi, không tiếc làm bại hoại hạnh thanh cao của mình. Kết quả đôi khi, thường không bù lại sự tổn thất. Hiện tại mang tiếng xấu, đời sau mắc quả báo chẳng lành. Hành động như thế thật là ngu si. Vì vậy, đức Phật dạy chúng ta phải tu tập hạnh tùy hỷ, để diệt trừ những tập khí ích kỷ, tham lam đã nằm sâu trong tâm trí chúng ta.

Nếu chỉ thấy có lợi ích cho chính bản thân mình thì chúng ta chỉ đạt được một chút hạnh phúc nhỏ nhoi, vì hạnh phúc đó được xây dựng từ lòng vị kỷ mà có. Lòng tùy hỷ thì luôn trái ngược với điều đó, nên tùy hỷ là phương pháp tâm lý tuyệt diệu để trừ mọi chướng ngại, là một yếu tố sống hạnh phúc trong đời thường.

   Còn nếu chúng ta không tu tập hạnh  tùy hỷ, không khoan dung với mọi người, mà luôn tính lợi lạc cho mình thì dù có thông minh, tài giỏi về thế pháp hay Phật pháp, chúng ta cũng không đạt được hạnh phúc hoặc bình an trong đời sống.

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: