07/10/2010 16:16 (GMT+7)
Số lượt xem: 4509
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tổng Trì Sơn Minh Thành Tự Cam Lộ Đại Giới Đàn Liệt Chức Sự Bảng   Phù Đàn Giả Tăng Sự Trung Chi Đại Sự Dã, Phàm Khải Kiến Giới Đàn Truyền Giới Tiếp Dẫn Hậu Lai Tắc Thị Nhân Thiên Chi Đại Hoan Hỷ Sự. Nhân Thử Tắc Hữu Thánh Phàm Đồng Lâm Đàn Chủng Phước Kết Duyên Chi Hiện Đoan Giả, Cố Hoằng Giới Thư Vân: “NHư Phổ Hiền Tác Phạn Đầu, Huệ Năng Chi Xuân Mễ". Thánh Phàm Mạc Biện Khải Vật Trắc Tai, Hữu Duyên Trợ Đàn Tác Sự Giả Khả Tận Tâm Lực Thâm Chủng Nhị Duyên Báo Phật Ân Đức Hộ Trì Chánh Pháp, Lợi Ích Quần Sanh, Tự Tha Cụ Thắng Cộng Chứng Bồ Đề. Kim Hữu Đàn Bảng Lập Đại Tăng Danh, Phổ Nguyện Thánh Phàm Đồng Tâm Hộ Giới.

Kiến Đàn Ban

Thích Viên Quán Hòa Thượng

Thích Thông Đạt Thượng Tọa

Thích Giác Thành Thượng Tọa

Thích Tâm Tường Thượng Tọa

Thích Giác Tâm Thượng Tọa 

Thích Tâm Mãn Đại Đức

Thư Ký Ban

Thích Từ Vân Thượng Tọa

Thích Trí Thanh Thượng Tọa

Thích Quang Phước Đại Đức

Thích Giác Duyên Đại Đức

Tài Chánh Ban

Thích Tâm Mãn Đại Đức

Thích Trí Thức Đại Đức.

Nghi Lễ Ban

Thích Thanh Liên Thượng Tọa

Thích lệ Trang Thượng Tọa

Thích Nguyên An Thượng Tọa

Thích Đồng Văn Đại Đức

Thích Quảng Chơn Đại Đức

Thích Tâm Mãn Đại Đức

Nội Dung Ban

Thích Viên Quán Hòa Thượng

Thích Thông Đạt Thượng Tọa

Thích Giác Thành Thượng Tọa

Thích Tâm Tường Thượng Tọa

Thích Giác Tâm Thượng Tọa

Thích Từ Vân Thượng Tọa

Thích Trí Thanh Thượng Tọa

Thích Tâm Mãn Đại Đức

Thích Giác Duyên Đại Đức

Tiếp Tân Ban

Thích Viên Quán Hòa Thượng

Thích Giác Thành Thượng Tọa

Thích Thanh Liên Thượng Tọa

Thích Tâm Tường Thượng Tọa

Thích An Nghị Thượng Tọa

Thích Trí Định Thượng Tọa

Giám Khảo Ban

Thích Tâm Tường Thượng Tọa

Thích Giác Duyên Đại Đức

Thích Đồng Văn Đại Đức

Thích Thông Lạc Đại Đức

Quản Giới Tử Ban

Thích Quảng Châu Thượng Tọa

Thích Giác Tâm Thượng Tọa

Thích Nguyên An Thượng Tọa

Thích Đạt Đức Thượng Tọa

Thích Hạnh Ngộ Thượng Tọa

Thích Hạnh Trí Thượng Tọa.

Công Văn Ban

Thích Tâm Mãn Đại Đức

Thích Đồng Pháp Đại Đức

Thích Quảng Dũng Đại Đức

Thích Thiện Phước Đại Đức

Trần Thiết Ban

Thích Tâm Mãn  Đại Đức

Thích Minh Hoàng Đại Đức

Thích Minh Quang Đại Đức

Thích Minh Cang Đại Đức

Thích Minh Thông Đại Đức

Thích Đồng Pháp Đại Đức

Thích Minh Trọng Đại Đức

Dẫn Lễ Ban

Thích Đồng Văn Đại Đức

Thích Phước Huệ Đại Đức

Thích Minh Hoàng Đại Đức

Thích Minh Quang Đại Đức

Thích Minh Cang Đại Đức

Thích Minh Thông Đại Đức

Thích Đồng Pháp Đại Đức

Kinh Sư Ban

Thích Nguyên An Thượng Tọa

Thích Đồng Giải Đại Đức

Thích Lệ Cần Đại Đức

Thích Đồng Tân Đại Đức

Thích Đồng Lý Đại Đức

Thích Lệ Liên Đại Đức

Thích Trí Đức Đại Đức

Thích Quang Trường Đại Đức

Thích Đồng Năng Đại Đức

Kỷ Yếu Ban

Thích Thông Đạt Thượng Tọa

Thích Tâm Tường Thượng Tọa

Thích Giác Tâm Thượng Tọa

Thích Từ Vân Thượng Tọa

Thích Trí Thanh Thượng Tọa

Thích Giác Duyên Đại Đức

Thích Giác Hiền Đại Đức

Thích Quang Phước Đại Đức

Thích Giác Khánh Đại Đức

Thông Tin Nhiếp Ảnh Ban:

Thích Nguyên An Thượng Tọa

Thích Minh Hoàng Đại Đức

Thích Minh Thông Đại Đức

Thích Giác Hiền Đại Đức

Xướng Ngôn Ban

Thích Trí Chơn Đại Đức

Thích Trí Thường Đại Đức

Thích Trí Nhiên Đại Đức

Thích Trí Đắc Đại Đức

Thích Giác Khánh Đại Đức

Thích Nhuận Đạo Đại Đức

Chung Cổ Ban

Minh Thành Tự Thường Trụ Chúng

Thị Giả Ban

Thích Lệ Sáng Đại Đức

Vận Chuyển Cung Tiếp Ban

Thích Nguyên An Thượng Tọa

Thích Trí Thức Đại Đức.

chuaminhthanh.com


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: