Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam- Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Gia Lai- Ban Kiến Đàn Đại Giới Đàn Cam Lộ

THANH QUI ĐẠI GIỚI ĐÀN CAM LỘ

24/09/2010 14:33 (GMT+7)
Số lượt xem: 5229
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Cung Kính nghe rằng: Người phát tâm cầu thọ Giới Pháp, nên phải biết Giới Pháp là tối quan trọng, không những chỉ có chỉ Đức Phật khuyên dạy giữ gìn và tôn trọng Giới Pháp, mà Ba đời chư Phật cũng đều dạy như vậy.

Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni khi nhập vô dư Niết Bàn đã di giáo lại rằng: “Sau khi Ta diệt độ trong đời tượng Pháp phải vâng kính tôn trọng Giới Ba La Đề Mộc Xoa. Người năng kính giữ tôn trọng Ba La Đề Mộc Xoa là bậc Đại sĩ trong Tứ Chúng cũng không khác gì như ta còn tại thế vậy.” Nay chư giới tử pháp tâm cầu thọ giới pháp, điều trước tiên phải làm, là tuân thủ thanh quy phép tắc Giới Đàn, thúc liễu thân tâm, trao dồi phẩm hạnh, tạo đại nhân duyên để đăng đàn cầu thọ giới Pháp. Nay có những điều pháp tắc nội quy Giới Đàn, nguyện Đại Chúng liễu tri hành trì.

1-    Giới tử vân tập Giới Đàn đúng ngày giờ qui định

2-    Giới tử khi đến Giới Đàn báo danh và đến chổ an đơn theo qui định của Ban kiến đàn.

3-    Giới tử khi đến Giới Đàn ngoài y phục và đồ dùng cá nhân ra không được đem bất cứ một đồ dùng điện tử nào như: máy tính xách tay, điện thoại di động, máy nghe nhạc .v.v… nếu có đem theo thì ban kiến đàn sẽ quản lý trong suốt thời gian thọ giới tại Giới Đàn.

4-    Giới tử thọ Tỳ Kheo đem Ba Y, Bình Bát, Tọa Cụ, Đãy Lọc Nước. thọ Sa Di Giới đem Man y, đãy lọc nước.

5-    Giới tử khi đến Giới Đàn báo danh, an đơn xong thì không được tự ý đi ra ngoài Đại Giới. Nếu như có việc cần thiết đi ra ngoài đại giới thì phải được sự cho phép của Ban kiến đàn.

6-    Giới tử trong thời gian thọ giới không được tiếp khách và tiếp chuyện với người khác giới dù đó là người thân.

7-    Giới tử trong khi thi cử phải chân thật hết lòng, không nên khởi niệm không chân thật và những hành vi thi cử sai trái hạnh người xuất gia.

8-    Giới tử trong thời gian thọ giới tất cả các giờ tụng niệm trong Giới Đàn phải đồng chúng vân tập, Y áo chỉnh tề, tụng Kinh hòa âm nhiếp niệm, ngồi đứng đúng phép, không được bê trễ, biếng lười. Giữa mỗi thời khóa không được tự tiện bỏ xuống, trừ bệnh duyên hoặc việc Tăng sai.

9-    Giới tử trong thời gian thọ giới khi có kiền chùy báo lệnh thời khóa tu học cũng như nghe pháp, phải đến trước giờ, lắng trong ba nghiệp để tiếp nhận lời dạy bảo của Chư Tôn Đức. Không được phóng ý tự tiện, nếu không đi phải có lý do chính đáng.

10-                       Giới tử trong thời gian thọ giới phải làm tròn các công việc mà mình đã được đại chúng phân công, không được biếng lười làm bê trễ công việc của đại chúng.

11-                       Giới tử trong thời gian thọ giới ăn uống phải đúng giờ, không ăn phi thời, ăn uống phải đúng nơi quy định, nhiếp tâm tồn quán, không được để vật thực rơi đổ, phí tổn của thường trụ.không được đem thức ăn lên phòng Tăng

12-                       Giới tử trong thời gian thọ giới không được hút thuốc, uống những thứ nước giải khát có cồn rượu.

13-                       Giới tử trong thời gian thọ giới trong giờ chỉ tịnh phải tuyệt đối im lặng, nếu như không nghỉ thì phải xem kinh sách, không được làm ồn ào  nhiễu động Đại Chúng.

14-                       Giới tử trong thời gian thọ giới khi bước ra khỏi phòng tăng phải mặc áo dài, không được mặc thường phục ra ngoài. Đi đứng nằm ngồi phải đúng oai nghi không được nói cười lớn tiếng trong Đại Giới.

15-                       Giới tử trong thời gian thọ giới phải tuân thủ và làm theo tất cả sự hướng dẫn và dạy bảo của quí Thầy trong Ban Kiến Đàn, Ban Dẫn Thỉnh, Ban Dẫn Lễ, Ban Quản Giới Tử để cho Giới Đàn được trang nghiêm và thanh tịnh.

16-                       Giới tử trong thời gian thọ giới khi có điều bất hòa phải bạch cho Ban quản giới tử để giải quyết, không được tự mình lớn tiếng tranh cải và có những hành động thô thiển làm động chúng.

 

Giới tử trong thời gian thọ giới nên phát tâm dõng mãnh cần cầu giới pháp tôn kính tôn trọng Chư Vị Hòa Thượng A Xà Lê cùng Chư Tôn Đức trong Ban Biến Đàn. vâng giữ thực hành hết thảy những điều qui định trên đây, để cho Giới Đàn được nghiêm tịnh, Giới tử thọ giới đắc giới. Nguyện đem công đức thù thắng này hồi hướng đến Pháp giới chúng sanh thể nhập Phật Giới đồng thành Phật Đạo.

                                                       Pleiku , ngày        tháng     năm  2010

                                                                    TM Ban Kiến Đàn

 

 

                                                            Hoà thượng Thích Viên Quán


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: