28/10/2010 03:52 (GMT+7)
Số lượt xem: 7732
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hôm nay ngày thứ 4 của Đại Giới Đàn, sáng ngày 27/10/2010 - 20/9 Canh Dần. Hội đồng thập sư chính thức đăng đàn tại Giới-Đài, nhị đàn truyền Tỳ Kheo giới cho giới tử Tăng.


Hội đồng Thập sư Hòa Thượng:

Đường Đầu Đắc Giới Hòa Thượng Hòa Thượng Thích Tắc An - Hiệu Lãng Thiện,  Yết Ma A Xà Lê Hòa Thượng Thích Từ Hương - Hiệu Chánh Nhơn, Giáo Thọ A Xà Lê - Tuyên Luật Sư Đại Giới Đàn Cam Lộ Hòa Thượng Thích Minh Thông - Hiệu Đổng Khiết, Giáo Thọ A Xà Lê Hòa Thượng Thích Viên Quán - Hiệu Hải Giác, Đệ Nhất Tôn Chứng Sư Hòa Thượng Thích Chơn Lạc - Hiệu Nhật Thiện, Đệ Nhị Tôn Chứng Sư Hòa Thượng Thích Quảng Xã - Hiệu Minh Hạnh, Đệ Tam Tôn Chứng Sư Thượng Tọa Thích Ngộ Tánh - Hiệu Hồng Đức, Đệ Tứ Tôn Chứng Sư Thượng Tọa Thích Quảng Bửu - Hiệu Minh Trí, Đệ Ngũ Tôn Chứng Sư Thượng Tọa Thích Minh Thông - Hiệu Nguyên Huệ, Đệ Lục Tôn Chứng Sư Thượng Tọa Thích Thanh Tùng - Hiệu Minh An, Đệ Thất Tôn Chứng Sư Thượng Tọa Thích Đồng Tịnh - Hiệu Liễu Ngộ.


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: