29/09/2010 18:02 (GMT+7)
Số lượt xem: 4270
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Cam Lộ Giới Đàn Chùa Minh Thành: Chứng Minh Thập Sư Phương Trượng Hồng Danh - Chức Sự Giới Đàn


Tuyển Phật Trường

 

Tổng Trì Sơn Minh Thành Tự Cam Lộ Giới Đàn Chứng Minh Thập Sư Phương Trượng Hồng Danh Tịnh Chức Sự Giới Đàn Bảng.

Phù khởi đàn truyền Đại Giới pháp giả, luật chế thâm nghiêm, tất tập tam sư thất chứng, cụ túc thập tăng, kiến đàn kết giới phương khả truyền thọ. Kim bổn tự ư Canh Dần niên cửu nguyệt thập thất nhật chí nhị thập nhất nhật, khải kiến giới đàn, truyền thọ Tam Đàn Đại Giới. nhất tâm khể thủ đảnh lễ cung thỉnh tòng lâm tịnh đức tôn sư lâm đàn, thọ thập sư vị, chứng đàn truyền giới. kim đương yết bản phổ cáo Hồng Danh Thập Sư Đức Hiệu.

Cam Lộ Giới Đàn Chứng Minh Đạo Sư Hòa Thượng Hồng Danh

Cam Lộ Giới Đàn Thập Sư Đại Đức Hòa Thượng Hồng Danh

Cam Lộ Giới Đàn Tứ Vị Dẫn Thỉnh.


Nguon: http://chuaminhthanh.com/web/daigioidan/p2_articleid/338


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: