17/09/2010 14:19 (GMT+7)
Số lượt xem: 12430
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Thông Báo Chính Thức về Chương Trình Đại Giới Đàn Cam Lộ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa quý vị: V.v. Đại Giới Đàn Cam Lộ do Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Gia Lai tổ chức. Từ Ngày: 24-28 tháng 10 năm 2010 - (17-21 tháng 09 năm Canh Dần)


Địa điểm: Chư Tăng tại chùa Minh Thành – 348 – Nguyễn Viết Xuân – Phường Hội Phú – Thành phố Pleiku – Tỉnh Gia Lai – Website: www.chuaminhthanh.com

Chư Ni tại chùa Bửu Sơn - Thành phố Pleiku.

Chính vì nhân duyên hành trình quay về Tổ Đình Chung Nam Sơn chùa Tịnh Nghiệp thỉnh cầu Giới bổn và đảnh lễ Đạo Tuyên Luật Tổ cầu truyền tâm Pháp của Luật Tông, kiến lập Giới đàn như Pháp truyền Giới được hình thành và đảnh lễ Xá Lợi Ngón Tay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại chùa Pháp Môn, Tây An Trung Quốc.

Đại Giới Đàn Cam Lộ Chùa Minh Thành là Giới đàn đầu tiên ở Việt Nam y Pháp thiết lập: Giới-Đài truyền Giới căn cứ theo Nam Sơn Truyền Giới Chánh Phạm cử hành nghi thức Giới đàn, y theo Giới Bổn truyền thọ Giới Pháp. Thật là thù thắng trên cả thù thắng, đúng là một đại sự nhơn duyên.

Trong suốt thời gian chương trình Đại Giới Đàn Cam Lộ, ban tổ chức kết hợp với các phóng viên đài truyền hình Tp.HCM cập nhật đưa tin video, hình ảnh, trong thời gian nhanh nhất sau từng buổi lễ, trên website qua nhiều Hosting, YouTobe, trong nước và ngoài nước để tiện cho quý vị theo dõi.

Ban Tổ Chức Đại Giới Đàn, Ban Kiến Đàn, kính mong các Ban Biên Tập của các Website truy cập, cập nhật thông tin về chương trình Đại Giới Đàn.

Cuối cùng xin kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Ban Biên Tập được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu. kinh chúc quý cấp chính quyền dược dồi dào sức khỏe, chúc quý thiện nam tín nữ xa gần được thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành.

Xin trân trọng kính chào quý liệt vị!

Thay Mặt Ban Kiến Đàn Giới Đàn Cam Lộ

Trưởng Ban

HT.Thích Viên Quán

Ban Chứng Minh Thập Sư Hòa Thượng Hồng Danh

  BAN CHỨNG MINH.

 

Hòa Thượng Chứng Minh Đại Giới Đàn Cam Lộ Thượng Phước Hạ Thành

  Hòa Thượng Chứng Minh Đại Giới Đàn Cam Lộ Thượng Trí Hạ Quảng
  Hòa Thượng Chứng Minh Đại Giới Đàn Cam Lộ Thượng Thiện Hạ Nhơn (TP.HCM)
  Hòa Thượng Chứng Minh Đại Giới Đàn Cam Lộ Thượng Giác Hạ Ngộ
  Hòa Thượng Chứng Minh Đại Giới Đàn Cam Lộ Thượng Đổng Hạ Quang
  Hòa Thượng Chứng Minh Đại Giới Đàn Cam Lộ Thượng Thiện Hạ Bình
  Hòa Thượng Chứng Minh Đại Giới Đàn Cam Lộ Thượng Trí Hạ Tâm
  Hòa Thượng Chứng Minh Đại Giới Đàn Cam Lộ Thượng Thiện Hạ Nhơn (Bình Định)
  Hòa Thượng Chứng Minh Đại Giới Đàn Cam Lộ Thượng Giác Hạ Dũng
  Hòa Thượng Chứng Minh Đại Giới Đàn Cam Lộ Thượng Từ Hạ Hiệp
  Hòa Thượng Chứng Minh Đại Giới Đàn Cam Lộ Thượng Thiện Hạ Phụng

 

Đại Giới Đàn Cam Lộ Thập Sư Hòa Thượng Hồng Danh Tam Sư Hòa Thượng

 

Đường Đầu Đắc Giới Hòa Thượng 

Hòa Thượng: Thượng Tắc Hạ An - Hiệu Lãng Thiện.

Yết Ma A Xà Lê

Hòa Thượng: Thượng Từ Hạ Hương - Hiệu Chánh Nhơn

Giáo Thọ A Xà Lê

Tuyên Luật Sư Đại Giới Đàn Cam Lộ

Hòa Thượng: Thượng Minh Hạ Thông - Hiệu Đổng Khiết (TP.HCM)

 

Giáo Thọ A Xà Lê

Hòa Thượng: Thượng Viên Hạ Quán - Hiệu Hải Giác

Thất Vị Tôn Chứng Tăng Già

 

Đệ Nhất Tôn Chứng Sư

Hòa Thượng: Thượng Chơn Hạ Lạc - Hiệu Nhật Thiện

Đệ Nhị Tôn Chứng Sư

Hòa Thượng: Thượng Quảng Hạ - Hiệu Minh Hạnh

Đệ Tam Tôn Chứng Sư

Thượng Tọa: Thượng Quảng Hạ Bửu

Đệ Tứ Tôn Chứng Sư

Thượng Tọa: Thượng Minh Hạ Thông - Hiệu Nguyên Huệ (Nha Trang)

Đệ ngũ Tôn Chứng Sư

Thượng Tọa: Thượng Đồng Hạ Tịnh - Hiệu Liễu Ngộ

Đệ Lục Tôn Chứng Sư

Thượng Tọa: Thượng Thanh Hạ Tùng - Hiệu Minh An

Đệ Thất Tôn Chứng Sư

Thượng Tọa: Thượng Ngộ Hạ Tánh - Hiệu Đồng Đức

 Niêm yết danh sách Ban Tổ Chức Đại Giới Đàn Cam Lộ

Sau đây là những hình ảnh diễn ra về chương trình Đại Giới Đàn Cam Lộ

Chư Tôn Đức trong lòng hoan hỷ làm lễ cung thỉnh Giới Bổn

Chư Tôn Đức đảnh lễ Tổ thọ tâm pháp Giới đàn

Chư Tôn Đức chụp hình kỷ niệm với Pháp Sư Phương Trượng  Tổ Đình Tịnh Nghiệp Chung Nam Sơn - Tây An Trung Quốc

 

Chư Tôn Đức làm lễ Yết Ma và trình Giới Bổn tại tháp Ngài Đạo Tuyên Luật Sư

Đảnh lễ Xá Lợi Ngón Tay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại chùa Pháp Môn, Tây An Trung Quốc.

Thiếp Cung Thỉnh Thập Sư Hòa Thượng Hồng Danh Đại Giới Đàn Cam Lộ

Lễ Cung Thỉnh Hòa Thượng Chứng Minh Đại Giới Đàn Cam Lộ Thích Trí Quảng

Lễ Cung Thỉnh Đường Đầu Đắc Giới Hòa Thượng Thích Tắc An - Hiệu Lãng Thiện

 

Lễ Cung Thỉnh Giáo Thọ A Xà Lê - Tuyên Luật Sư Đại Giới Đàn Cam Lộ Hòa Thượng Thích Minh Thông - Hiệu Đổng Khiết

 

Lễ Cung Thỉnh Hòa Thượng Chứng Minh Đại Giới Đàn Cam Lộ Thượng Đổng Hạ Quan - Gia Lai

Lễ Cung Thỉnh Hòa Thượng Chứng Minh Đại Giới Đàn Cam Lộ Thượng Giác Hạ Ngộ - Gia Lai

  

Lễ Cung Thỉnh Hòa Thượng Yết Ma A Xà Lê Thượng Từ Hạ Hương - Hiệu Chánh Nhơn -  Gia Lai

Lễ Cung Thỉnh Hòa Thượng Giáo Thọ A Xà Lê Thượng Viên Hạ Quán - Hiệu Hải Giác - Gia Lai

Lễ Cung Thỉnh Đệ Nhất Tôn Chứng Sư Hòa Thượng Thích Chơn Lạc - Hiệu Nhật Thiện

Lễ cung Thỉnh Hòa Thượng Chứng Minh Đại Giới Đàn Cam Lộ Thích Thiện Nhơn

Lễ Cung Thỉnh Hòa Thượng Chứng Minh Đại Giới Đàn Cam Lộ Thượng Phước Hạ Thành - Bình Định

Lễ Cung Thỉnh Hòa Thượng Chứng Minh Đại Giới Đàn Cam Lộ Thượng Thiện Hạ Nhơn - Bình Định

Lễ Cung Thỉnh Khai Đường Hòa Thượng Kiêm Gia Trì Sư Thượng Tọa Thích Lệ Trang - Hiệu Không Uẩn

Lễ Cung Thỉnh Hòa Thượng Đệ Nhị Tôn Chứng Thượng Quảng Hạ Xã - Hiệu Minh Hạnh - Kon Tum

 Lễ Cung Thỉnh Đệ Tam Tôn Chứng Đại Giới Đàn Cam Lộ Thượng Toạ Thượng Quảng Hạ Bửu  - Bình Định

 Lễ Cung Thỉnh Đệ Ngũ Tôn Chứng Đại Giới Đàn Cam Lộ Thượng Toạ Thượng Đồng Hạ Tịnh - Hiệu Liễu Ngộ - Bình Định 

Lễ Cung Thỉnh Đệ Lục Tôn Chứng Sư Thượng Tọa Thích Thanh Tùng - Hiệu Minh An

Nguồn: chuaminhthanh.com


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: