17/10/2012 18:49 (GMT+7)
Số lượt xem: 23018
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Posted by Thanh Tịnh Lưu Ly on Tháng Tư 3, 2010

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Đăng trong NAM MÔ THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (Namo Thousand-Hand Thousand-Eye Avalokitesvara Bodhisattva | Leave a Comment »

hình ảnh: THIÊN THỦ THIÊN NHÃN BÁT THẬP TỨ TƯỚNG ĐỒ p3/4 (images of Great Compassion Mantra)

Posted by Thanh Tịnh Lưu Ly on Tháng Tư 3, 2010

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Đăng trong NAM MÔ THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (Namo Thousand-Hand Thousand-Eye Avalokitesvara Bodhisattva | Leave a Comment »

hình ảnh: THIÊN THỦ THIÊN NHÃN BÁT THẬP TỨ TƯỚNG ĐỒ p2/4 (images of Great Compassion Mantra)

Posted by Thanh Tịnh Lưu Ly on Tháng Tư 3, 2010

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

http://namo84000.com/category/03-hinh-%E1%BA%A3nh-ch%C6%B0-v%E1%BB%8B-b%E1%BB%93-tat-images-of-boddhisattvas/nam-mo-thien-th%E1%BB%A7-thien-nhan-quan-th%E1%BA%BF-am-b%E1%BB%93-tat-namo-thousand-hand-thousand-eye-avalokitesvara-bodhisattva/

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: