Chùa Bửu Minh

Posted by Thanh Tịnh Lưu Ly on Tháng Tư 3, 2010

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Đăng trong NAM MÔ THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (Namo Thousand-Hand Thousand-Eye Avalokitesvara Bodhisattva | Leave a Comment »

hình ảnh: THIÊN THỦ THIÊN NHÃN BÁT THẬP TỨ TƯỚNG ĐỒ p3/4 (images of Great Compassion Mantra)

Posted by Thanh Tịnh Lưu Ly on Tháng Tư 3, 2010

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Đăng trong NAM MÔ THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (Namo Thousand-Hand Thousand-Eye Avalokitesvara Bodhisattva | Leave a Comment »

hình ảnh: THIÊN THỦ THIÊN NHÃN BÁT THẬP TỨ TƯỚNG ĐỒ p2/4 (images of Great Compassion Mantra)

Posted by Thanh Tịnh Lưu Ly on Tháng Tư 3, 2010

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

http://namo84000.com/category/03-hinh-%E1%BA%A3nh-ch%C6%B0-v%E1%BB%8B-b%E1%BB%93-tat-images-of-boddhisattvas/nam-mo-thien-th%E1%BB%A7-thien-nhan-quan-th%E1%BA%BF-am-b%E1%BB%93-tat-namo-thousand-hand-thousand-eye-avalokitesvara-bodhisattva/


©2010 -2020  Chùa Bửu Minh | Homepage