14/11/2011 19:40 (GMT+7)
Số lượt xem: 48992
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

6 giờ sáng, ngày 18 /10/ năm Tân Mão (13/11/2011). Các vị Dẫn thỉnh đã thay mặt các Phật tử tại gia, đảnh lễ cung thỉnh thập sư Hòa Thượng đăng đàn truyền thọ cho hơn 1000 Phật tử phát tâm thọ trì Bồ tát giới.


Giới Bồ tát là giới pháp Đại thừa hành Bồ tát đạo, vì vậy người thọ trì  Bồ tát giới phải phát nguyện trường chay, suốt đời không được giết hại và ăn thịt chúng sanh. 
 
Giới Bồ tát có thọ mà không có xả, vì vậy người đã thọ Bồ tát giới thì giới pháp suốt đời không mất, trừ trường hợp phạm ngũ nghịch tội và thối thất tâm bồ đề.
 
Xin giới thiệu hình ảnh Truyền Thọ Bồ tát Giới tại gia:


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: