25/11/2010 09:06 (GMT+7)
Số lượt xem: 49543
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Điểm nổi bật suốt cuộc đời tu tập và hoằng dương Chánh pháp là Ngài luôn đề cao và nghiêm trì giới luật, là tấm gương sáng ngời trong việc hành trì Phật pháp. Ngài cũng khuyến khích, sách tấn tăng ni, nhất là thế hệ tăng ni trẻ thực hành Phật pháp, gìn giữ mạng mạch của Phật giáo, đồng thời khuyên chư Tăng nên tập trung về một nơi để An cư Kiết hạ hằng năm để thúc liễm thân tâm, trau giồi giới định tuệ. Quả thật, Ngài là cây đại thọ cho ngôi nhà Phật pháp, là bóng đại bồ đề che mát cho hậu lai.
Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: