03/08/2011 10:18 (GMT+7)
Số lượt xem: 51707
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Thân gửi các đaọ hửu đã thọ pháp quán đảnh và đang hành trì “ One thousand armed Avalokitesvara “  ( Thiên Thủ  Thiên Nhản Quán Âm )


 từ các Lạt Ma Tây tạng , bộ pháp nầy có tên rất giống vơí  Thiên Thủ Thiên Nhản Đại Bi Tâm Đà Ra Ni (Đại Bi Chú) mà các Phật tử Việt thường trì tụng , nhưng thật ra là hai bảng kinh khác nhau hoàn toàn . Chú Đại Bi  (Tàu , Nhật , Việt) không có  hệ truyền thừa sang Tây Tạng , do đó các Lạt Ma Tây tạng để giử đúng tuyền thống đã không làm lễ quán đảnh truyền pháp bộ nầy , Nếu do yêu  cầu truyền Pháp “ Thiên Thủ Thiên Nhản Quán Âm” thì họ sẽ truyền bộ “ Thiên Thủ Thiên Nhản  Đại Bi Quán Âm “ có trong dòng truyền thưà của họ  tương đương với bộ pháp “ Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Bồ Tát “ của hệ truyền thừa ( Tàu Việt). Nhằm mục đích cung cấp thêm tài liệu cho Phật tử thọ và tu pháp  “ Thiên Thủ Thiên Nhản Quán Âm” Tây tạng tôi xin giới thiệu bảng Kinh Thiên Thủ Thiên Nhản Quán Âm Tây tạng đưọc dịch trong Mật tạng Việt  với tên kinh “ Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Bồ Tát “ ( trích từ www.bodetam.org ) và phần đọc chú (trích từ youtube.com) để quý vị tham khảo thêm.
Namo Ratna Trayaya (Kính lễ Tam Bảo )
Namo Arya Jnana Sagara Vairochana Vyuha rajaya Tathagataya ( Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai)
Arahate  Samyaksam Buddhaya (Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác )
Namo Sarwa Tathagate Bhyah  Arahate Bhyah  Samyaksam Buddhe Bhyay ( Kính Lễ Tất cả Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác )
Namo Arya AvalokiteShvaraya Bodhisattvaya Maha Sattvaya Maha Karunikaya  (Kính lễ Đại Bi Chủ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát)
Tadyata : ( tức thuyết Thần Chú rằng )
Om Dhara Dhara
Dhiri Dhiri Dhuru Dhuru
Itte Watte Chale Chale
Prachale Prachale
Kusume Kusuma Ware
Ili Milli Chiti Ja-valam Apanaye Shoha
Thập Nhất Diện Quán Thế Âm được xem tại youtube.com trong các links :
http://www.youtube.com/watch?v=nGcJd4Udjbk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6ic5a_TVu4g&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=FtEGSlDVteU&feature=related
Thần Chú được phát âm như sau (gần giống với Phạn âm phía trên ):
Nammo tara-taya, ya-nammo haya cha-na, Sar-kara behruchana, Yuharachaya-gatagataya, Ara har-teh,samyahsam budaya, Nammo saruwa gata-gateh-teh ara hakateh, Sam-yasam,hukehteh Nammo aliya-aruwa luketeh Sulaya hutisaruwaya maha saruwaya mahakarunikaya, Kar-ya kar-om, Kara kara, giri giri, churu churu, Hitiweh hiti chareh-chareh,hura-chareh, hura-chareh, Kusumeh kusuma-wah Heh-ili ili, citti-chowara, Mattanaya suo-ha

Tôi xin trích dẩn 1 bảng dịch về kinh nầy  của  Huyền Thanh  để  quý Phật tử tham khảo và tu tập:
http://bodetam.org/Vietnamese/NghiQuyMatTong/KinhMat/SuMatvaHanhMat/LienHoaBo/PhatThuyetThapNhatDienQuanTheAmThanChuKinh-1070.pdf
Nghi Quỷ tu tập có thể theo các tài liệu sau :
Dòng  Truyền Thừa cuả Long Thọ  truyền sang Trung Quốc , Nhật  Bản:
http://bodetam.org/Vietnamese/NghiQuyMatTong/NghiQuyTuTap/NghiQuycuaDongMat/ThapNhatDienQuanTuTai-1069.pdf
Dòng  Truyền Thừa cuả các hệ Lạt MaTây Tạng:
http://bodetam.org/Vietnamese/NghiQuyMatTong/NghiQuyTuTap/NghiQuycuaTayMat/NghiQuydongMuVang-Gelupa/Avalokiteshvara2005.pdf
NAM MÔ ĐẠI BI CHỦ THÁNH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

 Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: