16/10/2012 18:58 (GMT+7)
Số lượt xem: 10856
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Từ Bi Hỷ Xả - HT Thích Thanh Từ

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: