Kết quả 1 - 10 của 5325 các kết quả có nội dung Kinh Bát Đại Nhân Giác. (4,3622 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tám năm thêu bộ “Bát Nhã Tâm Kinh”
Tám năm thêu bộ “Bát Nhã Tâm Kinh” 17/06/2012 15:30 (GMT+7) Số lượt xem: 43744Kích cỡ chữ: - Từ ngày phụ thân mất, suốt 2 năm ông đều đặn lên chùa và hàng đêm đến những nhà có tang tụng kinh sám hối. Ông ngộ ra phải dùng nghề thêu để thực hiện bức Tâm Kinh. Ông chính là nghệ nhân ... thực hiện Tâm Kinh như một cách phổ biến sự vi diệu của Phật giáo tới quảng đại quần chúng. Ông đã bỏ ra hơn 8 năm để thêu bộ “Bát
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/7AC64A_tam_nam_theu_bo_bat_nha_tam_kinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH LƯỢC GIẢI
THÂM BÁT NHÃ trong Kinh nầy cái ý cũng giống nhau. Chữ THÂM nầy tức là siêu việt số lượng, không phải đối với Cạn mà nói Sâu, cũng như chữ ĐẠI ... tất cả Kinh Phật, từ đầu đến cuối nhất định phải đầu đuôi tương ứng, mạch lạc rõ ràng. CỐ TRI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA, THỊ ĐẠI THẦN CHÚ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/5E4643_bat_nha_ba_la_mat_da_tam_kinh_luoc_giai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hướng Dẫn Đọc Tam Tạng Kinh Điển
Chân Nhân 4. Kinh Nên hành Trì, Không Nên Hành Trì 5. Kinh Đa Giới 6. Kinh Isigili 7. Đại Kinh Bốn ... Kinh a) Thiên Có Kệ b) Thiên Nhân Duyên c) Thiên Uẩn d) Thiên Sáu Xứ e) Đại Phẩm[05] Chương VII: Tăng Chi Bộ Kinh
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/phat-hoc/766419_huong_dan_doc_tam_tang_kinh_dien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Góp chút công sức cho Đại tạng kinh Việt Nam
Tráng: Quyển 577 trong 600 quyển của Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa). Kinh Bát Nhã Tâm Kinh có 7 bản Hán dịch (N0 250 ... Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa thuộc Bộ Bát Nhã, Kinh Hoa Nghiêm thuộc Bộ Hoa Nghiêm. Kinh Đại Bảo Tích thuộc Bộ Bảo Tích
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/cu-si-nguoi-duong-thoi/52C642_gop_chut_cong_suc_cho_dai_tang_kinh_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bát Nhã Tâm Kinh
thật có Thời gian huyễn hóa có thành không. Bát Nhã Tâm Kinh - Quả Ðạt Ðược (2) Giác ngộ niết bàn Thực hành bát nhã được tâm không ... pháp không Bát nhã hành trì, vô thượng giác Niết bàn giác ngộ đẳng tâm không Bát Nhã Tâm Kinh - Tán tụng Bát Nhã Ma
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/526458_bat_nha_tam_kinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trao đổi với tác giả Trần Kiêm Đoàn về một số vấn đề liên quan đến Đại tạng kinh Việt Nam
”(12). Chúng tôi, nơi bài viết: Giới thiệu tóm lược về kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đăng trên Nguyệt san Giác Ngộ số 24, 25 tháng ... Ngộ. Bài đăng sớm nhất là bài: Giới thiệu tóm lược về kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Nguyệt san Giác Ngộ số 24, 25, tháng 3, 4/1998
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/7BC442_trao_doi_voi_tac_gia_tran_kiem_doan_ve_mot_so_van_de_lien_quan_den_dai_tang_kinh_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trao đổi với tác giả Trần Kiêm Đoàn về một số vấn đề liên quan đến Đại tạng kinh Việt Nam
tôi, nơi bài viết: Giới thiệu tóm lược về kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đăng trên Nguyệt san Giác Ngộ số 24, 25 tháng 3, 4 năm ... đăng sớm nhất là bài: Giới thiệu tóm lược về kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Nguyệt san Giác Ngộ số 24, 25, tháng 3, 4/1998. Bài
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/cu-si-nguoi-duong-thoi/5AC240_trao_doi_voi_tac_gia_tran_kiem_doan_ve_mot_so_van_de_lien_quan_den_dai_tang_kinh_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Y, Bát của đức Phật
Nhân Quả Kinh, quyển 3 (T3n189, tr.643b), Phật Bổn Hạnh Tập Kinh, quyển 32 (T3n190,tr.801b-c), Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Kinh ... dùng khi còn tại thế như y, bát, tích trượng, tọa cụ...), và pháp xá-lợi tức là những kinh điển hay pháp và luật mà Ngài đã truyền dạy. Trong
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/725643_y_bat_cua_duc_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cá nghe kinh
giáo lý nhà Phật như Bát Nhã Tâm Kinh. Hoặc như kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ là tâm kinh của Tịnh Độ Tông; Đại Nhật là tâm ... bộ Đại Bát Nhã (600 quyển) 50 phút.Năm 2006, các Tăng Ni Việt Nam du học ở Sri Lanka cũng xây dựng một dự án thực hiện Đại Tạng Kinh
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/tran-kiem-doan/52400B_ca_nghe_kinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cá nghe kinh
dưới 10 giây đồng hồ. Các bộ kinh lớn như Hoa Nghiêm (80 quyển) dịch trong 11 phút, bộ Đại Trí Độ luận 17 phút, và bộ Đại Bát Nhã ... của Phật giáo. Từ 600 cuốn của bộ Đại Bát Nhã, Huyền Trang đã rút lại chỉ còn 260 chữ. Nhưng Bát Nhã Tâm kinh đã trở thành trái
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/77E418_ca_nghe_kinh.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: