23/11/2012 14:36 (GMT+7)
Số lượt xem: 16111
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

1.

Từ ngàn xưa Phật đản sinh

Ca Tỳ La Vệ tâm linh khai nguồn

Thinh văn La-hán thiên hương

Mạng mạch Phật pháp suối trường thiên thu

Ca Diếp - A Nan vô ưu

Mã Minh - Long Thọ… trượng phu bồ-đề

Đa La - Bát Nhã xum xuê

Bồ Đề Đạt Mạ lối về tịnh không

Trung Hoa trổ nụ đơm bông

Huệ Khả - Tăng Xán tươi hồng thiền gia

Đạo Tín - Hoằng Nhẫn ngát tòa

Huệ Năng ly xả… ma ha tuyệt kỳ!

Rừng thiền rực ánh từ bi

Sắc không huyền diệu lưu ly hương mầu.

 

2.

Ấn - Hoa gậy trúc bắc cầu

Huỳnh y phất phới tâm giao dặm ngàn

Tỳ Ni Đa Lưu Chi… sang

Ấn - Hoa - Việt… hiển đạo tràng xưa sau

Vô Ngôn Thông phạm âm trao

Thảo Đường ẩn hiện muôn màu vân du

Ba la mật thị công phu

Ba la mật nhập diệu thù long lanh!

Trần Nhân Tông dũng xuất thành

Trúc Lâm thiền phái ứng danh Phật hoàng

Thiền Việt hương sắc thơm lan

Pháp Loa nhiếp thụ, Huyền Quang thừa truyền

Chuyển luân pháp vị diệu huyền

Ngàn năm thơm ngát hương thiền thanh lương

Lý – Trần vang vọng mười phương

Đạo đời hòa hợp sáng gương đại từ

Phật là tỏ rạng chơn như

Pháp là hành xứ kinh thư đồng trần

Tăng là khai thị độ nhân

Khứ lai phương tiện hóa thần hoằng dương

Bồ-tát dầu dãi gió sương

Nắng mưa vui chịu trăm đường gian nan!

Dù gặp cay đắng phũ phàng

Hay là cung kính cúng dàng phủ phê…

Một lòng kham nhẫn trọn bề

Tinh tấn du hóa không hề thối tâm

Đạo mầu vi diệu thậm thâm

Tịnh lạc nhân thế trăng rằm lung linh.

 

3.

Việt Nam non nước hữu tình

Hai ngàn năm đẹp quang minh quê hiền

Đạo pháp - Dân tộc thắng duyên

Phụng sự Tổ quốc ba miền thăng hoa

Đạo pháp - Dân tộc kết tòa

Từ bi - Trí tuệ chan hòa nghĩa nhân

Hòa bình tương ái tương lân

Tăng trưởng đạo đức vạn phần phổ tuyên

Ngàn đời chí nguyện Tổ tiên

Chúng sanh làm gốc… hiện tiền tâm cơ

Đạo pháp - Dân tộc phụng thờ

Dám đâu phai nhạt lu mờ hồng ân

Tự do - Độc lập nối vần

Ấm no hạnh phúc tình thân thanh bình

Bắc - Trung - Nam hiển tâm linh

Phật giáo thống nhất pháp tình hưng long

Vạn lòng chung sức chung lòng

Trăm sông ngàn suối thanh trong từ hòa

Phật giáo Việt Nam một nhà

Ma-ha-Bát-nhã ba-la-mật thiền

Ba mươi mốt năm tụ hiền

Thượng - Hạ cơ sở ba miền xương minh

Chung lưng đấu cật tận tình

Điều hay điều tốt như in sen vàng

Điều dở điều xấu xua tan

Hổ thẹn sắc huyễn, vượt ngàn không hư!

Quyết nương chánh lý bi từ

Xa lìa chấp thủ tịnh trừ mê tham!

Tự thắng tâm, sám lỗi lầm

Trưởng dưỡng phẩm hạnh, thượng tầm đức tu

Thương đời phải gắng công phu

Thương người phải gắng điều nhu chính mình.

 

4.

Tổ xưa tích tụ uy linh

Đời đời bồi đắp đạo tình tử tôn

Nay ta nối dấu Linh Sơn

Một lòng một dạ lối mòn mà đi…

“Thiểu dục tri túc” khắc ghi

Tâm đức, tuệ giải... thắng si mới thành

Sắc trần, lục tặc vây quanh

Nhiễm tâm non dạ tử sanh luân hồi!

Dòng đời ba mốt năm trôi

Vô thường chứng ngộ qua rồi tháng năm

Một lòng kiên định bền tâm

Vô lượng công đức thậm thâm tuyệt vời!

Trượng phu vì đạo vì đời

Từ bi hỷ xả… thời thời tiến tu

Tích tụ phạm hạnh công phu

Vô sanh pháp nhẫn võng thù hạo nhiên!

Nam-mô Phật tổ đại hiền

Đại bi, đại trí… trường miên quả lành

Nam-mô đức hóa thiên sanh

Vô lượng quang thọ viên thành báu thân.

                                         

Trần Quê Hương

                              TP.HCM – Hà Nội, tháng 11-2012

http://giacngo.vn/thuvien/giaohoiphatgiaovietnam/2012/11/23/3B4051/


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: