VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LUẬN TẬP I


Nguyễn Lang Nhà Xuất Bản Văn Học - Hà Nội 1979
15/06/2011 20:38 (GMT+7)
Số lượt xem: 13396
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

MỤC LỤC
Chương I TRUNG TÂM PHẬT GIÁO LUY LÂU
-         Ba trung tâm Phật giáo đời Hán
-         Nguồn gốc trung tâm Luy Lâu
-         Trung tâm Luy Lâu thành lập sớm hơn các trung tâm Lạc Dương và Bành Thành
-         Trung tâm Lạc Dương
-         Trung tâm Lạc Dương được thành lập do từ trung tâm Bành Thành
-         Nguồn gốc trung tâm Bành Thành


Chương II HAI THẾ KỶ ÐẦU
-        Ðạo Phật Giao Châu trong thế kỷ đầu Tây lịch 
Quan niệm về Phật 
Quan niệm về Pháp
Quan niệm về Tăng
Quan niệm về nghiệp báo và luân hồi
Từ bi
Công dục
Tiết dục
-         Lý hoặc luận của Mâu tử
-         Kinh Tứ Thập Nhị Chương 
-         Học thuật Giao chỉ
-         Những Quan niệm căn bản về giáo lý
Quan niệm về Phật
Quan niệm về Pháp
Quan niệm về Tăng
Quan niệm về Niết Bàn
Quan niệm về Luân Hồi Nghiệp Báo
Quan niệm về Vô Ngã
Từ Bi, Bố Thí và Tĩnh Dục
Thiền
Tinh thần Hòa Ðồng Tôn Giáo
-         Phá mặc cảm tự tôn về “Trung Quốc”
-         Lão Tử Thành Phật ở đất Hồ
Chương III KHỞI NGUYÊN CỦA THIỀN HỌC VIỆT NAM
-         Khương Tăng Hội
-         Tư tưởng thiền của Tăng Hội
Phương pháp nhị thiền
Phương pháp tam thiền
Phương pháp tứ thiền
-        Chi Cương Lương Tiếp
-         Ðạt Ma Ðề Bà và Huệ Thắng
-         Vai trò quan trọng của Tăng Hội tại Kiến Nghiệp
-         Bài Tựa kinh An Ban Thủ Ý 
Chương IV SÁCH THIỀN UYỂN TẬP ANH VÀ CÁC TÀI LIỆU KHÁC VỀ ÐẠO PHẬT VIỆT NAM ÐỜI ÐƯỜNG
-        Sách Thiền Uyển Tập Anh Ngữ Lục
-         Về tác giả Thiền Uyển Tập Anh
-         Một số các vị tăng sĩ không được Thiền Uyển Tập Anh nhắc tới.
Chương V THIỀN PHÁI TỲ NI ÐA LƯU CHI
-         Hành trạng và truyền thừa
-         Bối cảnh tư tưởng của Tì Ni Ða Lưu Chi
-         Siêu việt Ngôn Ngữ Văn Tự
-         Siêu việt Hữu Vô
-         Yếu tố Mật Giáo
-         Sấm vĩ học, phong thủy học và ý thức độc lập quốc gia
-         Tóm lược những đặc tính của thiền phái Tỳ Ni Ða Lưu Chi
Chương VI THIỀN PHÁI VÔ NGÔN
-         Vô Ngôn Thông và truyền thừa
-         Bối cảnh Thiền học Vô Ngôn Thông
-         Truyền thuyết Nam Tông về lịch sử Thiền
-         Ðốn ngộ và Tâm địa
-         Nguyên tắc vô đắc
-         Sự sử dụng thoại đầu
-         Thiền ngữ và hình ảnh thi ca
-         Ảnh hưởng Tịnh Ðộ Giáo
-         Tóm lược những đặc tính của thiền phái Vô Ngôn Thông
Chương VII THIỀN PHÁI THẢO ÐƯỜNG
-         Nguồn gốc Thảo Ðường
-         Ảnh hưởng của phái Thảo Ðường
Chương VIII TỔNG QUAN VỀ PHẬT GIÁO ÐỜI LÝ (1010-1225)
-         Chân đứng
-         Ðạo Phật và chính trị
-         Ðạo Phật và văn hóa 
-         Ðạo Phật và mỹ thuật
-         Ðạo Phật và phong hóa
-         Tăng sĩ, tự viện và kinh điển
-         Vấn đề mê tín
Chương IX NỀN TẢNG CỦA PHẬT GIÁO ÐỜI TRẦN THIỀN PHÁI YÊN TỬ
-         Nền Phật giáo thống nhất
-         Thiền sư Thường Chiếu
-         Sự quan trọng của Tâm học
-         Ðối tượng chứng đắc
-         Tùy mục
-         Vị tổ khai sơn Yên Tử: Hiện Quang thiền sư (1220)
-         Trúc Lâm quốc sư
-         Ðại Ðăng quốc sư
-         Tiêu Diêu thiền sư
Chương X TRẦN THÁI TÔNG (1218-1277)
-         Tuổi trẻ và chí nguyện học Ðạo
-         Học hỏi, tu tập và sáng tác
-         Khóa hư lục
-         Thánh Ðăng Lục
-         Trần Triều Thiền Tông Bản Hạnh
-         Nhu yếu tỉnh thức
-         Nhu yếu tinh chuyên
-         Tư tưởng Thiền học
-         Thoại đầu thiền
-         Ảnh hưởng thiền phái Lâm Tế
-         Bố mươi bài tụng cổ
Chương XI TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ
-         Diện mục Tuệ Trung
-         Hòa quang đồng trần
-         Ðập vỡ thái độ bám víu và khái niệm
-         Ðập phá quan niệm lưỡng nguyên
-         Phá vỡ những vấn đề giả tạo
-         Diệu khúc bản lai tu cử xướng
Chương XII TRẦN NHÂN TÔNG VÀ THIỀN PHÁI TRÚC LÂM
-         Một ông vua xuất gia
-         Ý nguyện xây dựng một nền hòa bình Chiêm-Việt lâu dài
-         Xây dựng một giáo hội mới
-         Tư tưởng Thiền học
-         Những ngày cuối
Chương  XIII: THIỀN SƯ PHÁP LOA (1284-1330)
-         Cuộc đời tu học của Pháp Loa
-         Ðại Tạng Kinh Triều Trần
-         Những tác phẩm của Pháp Loa
-         Phát triển giáo hội
-         Yếu tố Mật Giáo trở thành quan trọng
-         Anh Tông và Pháp Loa
-         Tư tưởng Thiền học của Pháp Loa
Chương XIV THIỀN SƯ HUYỀN QUANG (1254-1334)
-         Về sách Tổ Gia Thực Lục
-         Cuộc đời của Huyền Quang
-         Câu chuyện Thị Bích
-         Huyền Quang và Pháp Loa
-         Nhà thi sĩ
-         Tư tưởng của Huyền Quang
-         Văn Nôm của Huyền Quang
-         Thời hưng thịnh chấm dứt
Chương XV NHỮNG KHUÔN MẶT PHẬT TỬ KHÁC TRONG ÐỜI TRẦN
-         Trí Viễn thiền sư
-         Thuần Nhất pháp sư
-         Tăng Ðiền đại sư
-         Bão Phác quốc sư
-         Pháp Cổ thiền sư
-         Huệ Nghiêm thiền sư
-         Bảo Sát thiền sư
-         Viên thiền sư
-         Trí Thông thiền sư
-         Vô Sơn Ông
-         Minh Ðức Chân Nhân
-         Ðức Sơn thiền sư
-         Vương Như Pháp
-         Trần Thánh Tông
-         Trần Minh Tông
-         Bích Phong trưởng lão
-         Sa Môn Thu Tử
-         Lãm Sơn quốc sư
-         Thạch Ðầu và Mật Tạng
-         Tuyên Chân công chúa và Lệ Bảo công chúa
-         Những vị đệ tử
-         Truyền thống yên tử.
Chương XVI TỔNG QUAN VỀ PHẬT GIÁO ÐỜI TRẦN
-         Chủ lực của văn hóa đời Trần
-         Những vị tăng sĩ ngoại quốc có mặt trong đời Trần
-         Tổ chức giáo hội
-         Vai trò văn hóa và chính trị của Phật giáo đời Trần
CÁC PHỤ BẢN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
BẢNG TÊN 

http://www.thuvienhoasen.org


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: