19/07/2011 04:27 (GMT+7)
Số lượt xem: 23929
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

 • DẪN NHẬP
 • CÁC VỊ ĐẠI SƯ TÁI SINH TÂY TẠNG
 • Đại sư thứ nhất: DÜSUM KHYENPA (1110-1193)
 • Đại sư thứ hai: KARMA PAKSHI (1206-1283)
 • Đại sư thứ ba: RANGJUNG DORJE (1284-1339)
 • Đại sư thứ tư: ROLPE DORJE (1340-1383)
 • Đại sư thứ năm: DEZHIN SHEKPA (1384-1415)
 • Đại sư thứ sáu: THONGWA DHÖNDEN (1416-1453)

 • Đại sư thứ bảy: CHÖDRAK GYATSO (1454-1506)
 • Đại sư thứ tám: MIKYÖ DORJE (1507-1554)
 • Đại sư thứ chín: WANGCHUK DORJE (1555-1603)
 • Đại sư thứ mười: CHÖYING DORJE (1604 - 1674)
 • Đại sư thứ mười một: YESHE DORJE (1676- 1702)
 • Đại sư thứ mười hai: CHANGCHUP DORJE (1703 - 1732)
 • Đại sư thứ mười ba: DÜDUL DORJE (1733 - 1797)
 • Đại sư thứ mười bốn: THEKCHOK DORJE (1798 - 1868)
 • Đại sư thứ mười lăm: KHAKHYAP DORJE (1871 - 1922)
 • Đại sư thứ mười sáu: RANGJUNG RIKPE DORJE (1923 - 1981)
 • Đại sư thứ mười bảy: URGYEN TRINLEY DORJE (1985 - )

rongmotamhon.net

Các tin đã đăng:

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: