BÀI KỆ CA NGỢI ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ PHẬT


Hán văn: Đàm Loan Pháp Sư sáng tác Việt dịch: HUYỀNTHANH
31/07/2011 17:41 (GMT+7)
Số lượt xem: 100247
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.1978   BÀI KỆ CA NGỢI ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ PHẬT .  Hán văn: Đàm Loan Pháp Sư sáng tác

Việt dịch: HUYỀNTHANH

phat-a-di-da-3.jpg 


Nam mô A Di Đà Phật (Giải thích tên là Vô Lượng Thọ bên cạnh Kinh phụng tán, cũng nói là an dưỡng)

 

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

Phương Tây hiện tại cách cõi này

Mười vạn ức cõi An Lạc Độ

Phật Thế Tôn hiệu A Di Đà (Amita)

Con nguyện vãng sinh, quy mệnh lễ

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc (Sukhavati)

 

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

Thành Phật đã trải qua mười Kiếp

Thọ mệnh chính yếu không có lượng

Hào quang Pháp Thân tràn Pháp Giới

Chiếu đời tối tăm, nên đỉnh lễ

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

 

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

Ánh sáng Trí Tuệ chẳng thể lường

Nên Phật có hiệu Vô Lượng Quang (Amitābha)

Biết lường các tướng được ánh sáng

Thế nên cúi lạy Chân Thật Minh (Đức Hiệu của Phật)

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

 

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

Hào quang Giải Thoát không hạn đủ

Nên Phật có hiệu Vô Biên Quang (Amita-prabhāsa)

Người chạm ánh sáng, lìa Có (hữu) Không (Vô)

Thế nên cúi lạy Bình Đẳng Giác (Đức Hiệu của Phật)

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

 

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

Mây sáng (quang vân) không ngại như hư không

Nên Phật có hiệu Vô Ngại Quang (Apratihata-raśmirāga-prabha)

Tất cả có ngại (hữu ngại) được sáng bóng

Thế nên đỉnh lễ Nan Tư Nghị (Đức Hiệu của Phật)

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

 

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

Ánh sáng trong sạch không có đối

Nên Phật có hiệu Vô Đối Quang (Asamāpta-prabha)

Gặp ánh sáng này, trừ Nghiệp buộc

Thế nên cúi lạy Tất Cánh Y (Đức Hiệu của Phật)

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

 

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

Phật Quang chiếu sáng đứng bậc nhất

Nên Phật có hiệu Quang Diễm Vương (Prabhā-śkhotsṛṣṭa-prabha)

Ba đường đen tối, được mở sáng

Thế nên đỉnh lễ Đại Ứng Cúng (Đức Hiệu của Phật)

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

 

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

Hào quang Đạo sáng, màu siêu tuyệt

Nên Phật có hiệu Thanh Tịnh Quang (Śuddha-prabha)

Được ánh sáng chiếu, trừ tội cấu

Đều được giải thoát, nên đỉnh lễ

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

 

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

Từ Quang xa phủ, ban an lạc

Nên Phật có hiệu Hoan Hỷ Quang (Pramuditā-prabha)

Nơi ánh sáng đến được Pháp vui

Cúi đầu đỉnh lễ Đại An Uỷ (Đức Hiệu của Phật)

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

 

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

Phật Quang hay phá ám Vô Minh

Nên Phật có hiệu Trí Tuệ Quang (Prajña-prabha)

Tất cả chư Phật, chúng ba Thừa

Đều cùng khen ngợi, nên cúi lạy

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

 

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

Ánh sáng chiếu khắp tất cả thời

Nên Phật có hiệu Bất Đoạn Quang (Nibandhanīya-prabha)

Hiểu sức ánh sáng, Tâm chẳng đứt

Đều được vãng sinh, nên đỉnh lễ

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

 

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

Ánh sáng, trừ Phật, không thể lường

Nên Phật có hiệu Nan Tư Quang

Chư Phật mười phương khen Vãng Sinh

Xưng Công Đức ấy, nên cúi lạy

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

 

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

Thần Quang lìa tướng, chẳng thể gọi

Nên Phật có hiệu Vô Xưng Quang

Nhân Quang (ánh sáng) thành Phật Quang sáng chói

Chư Phật đã khen, nên đỉnh lễ

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

 

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

Quang Minh chiếu sáng hơn nhật (mặt trời) nguyệt (mặt trăng)

Nên Phật có hiệu Siêu Nhật Nguyệt Quang

Phật Thích Ca khen, còn chẳng hết

Cho nên cúi lạy Vô Đẳng Đẳng (Đức Hiệu của Phật)

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

 

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

Thương sót che giúp con

Khiến mầm Pháp tăng trưởng

Đời này với đời sau

Nguyện Phật thường nhiếp thọ

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

 

_ Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteśvara)

Nguyện cùng các chúng sinh.

Sinh về nước An Lạc

 

_ Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Thế Chí Bồ Tát (Mahā-sthāma-prāpta)

Nguyện cùng các chúng sinh.

Sinh về nước An Lạc

 

_ Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới chư Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng

Nguyện cùng các chúng sinh.

Sinh về nước An Lạc

 

_ Khắp vì Thầy, Tăng, cha mẹ với Thiện Tri Thức, chúng sinh trong Pháp Giới…đoạn trừ ba chướng, đồng được sinh về nước của Đức Phật A Di Đà. Quy mệnh sám hối

 

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

A Di Đà Phật Sơ Hội Chúng

Thanh Văn, Bồ Tát... số vô lượng

Thần Thông xảo diệu, chẳng thể tính

Thế nên cúi lại Hội rộng lớn (quảng đại hội)

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

 

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

An Lạc: vô lượng Ma Ha Tát

Đều là Nhất Sinh Bổ Phật Xứ

Trừ Bản Nguyện ấy, thề rộng lớn

Muốn độ thoát khắp các chúng sinh

Nhóm Công Đức của rừng báu này

Một lòng chắp tay, cúi đầu lễ

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

 

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

An Lạc: vô lượng Ma Ha Tát

Các Thanh Văn của nước An Lạc

Hào quang một tầm như Lưu Tinh

Hào quang Bồ Tát bốn ngàn dặm

Như Trăng mùa Thu, ánh vành tía

Tập Phật Pháp Tạng vì chúng sinh

Nên con đỉnh lễ Đại Tâm Hải

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

 

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

An Lạc: vô lượng Ma Ha Tát

Lại Quán Thế Âm, Đại Thế Chí

Ở trong chúng Thánh, đứng bậc nhất

Từ Quang chiếu sáng cõi Đại Thiên

Hầu hai bên Phật, hiển Thần Nghi

Độ kẻ có duyên chẳng tạm dừng

Như Đại Hải Triều (thuỷ triều của biển lớn) chẳng mất thời

Đại Bi, Đại Thế Chí như vậy

Một lòng cúi đầu mặt làm lễ

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

 

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

Chúng sinh sinh về nước An Lạc

Thảy đều có đủ băm hai (32) Tướng

Trí Tuệ đầy đủ, vào Pháp sâu

Thông đạt Đạo Yếu chẳng thể tính

Tuỳ căn nhanh chậm (lợi độn) thành tựu Nhẫn

Hai Nhẫn cho đến chẳng thể tính

Túc Mệnhnăm Thông thường tự tại

Đến Phật chẳng vướng nẻo tạp ác

Trừ sinh phương khác, đời năm Trược

Thị hiện đồng như Đại Mâu Ni (Đức Phật Thích Ca)

Sinh nước An Lạc thành lợi lớn

Thế nên chí tâm cúi đầu lễ

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

 

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

An Lạc: Bồ Tát nương Phật Thần (Thần Lực của Phật)

Khoảng một bữa ăn đến mười phương

Số Thế Giới Phật chẳng thể đếm

Cung kính cúng dường các Như Lai

Hoa, hương, Kỹ Nhạc theo niệm hiện

Lọng báu, phướng, phan tuỳ ‎ ý  tuôn

Trân Kỳ tuyệt thế không tên gọi

Rải hoa cúng dường báu thù dị

Hoá thành lọng hoa, sáng chói soi

Hơi thơm xông ướp tràn vòng khắp

Lọng hoa, vật nhỏ…bốn trăm dặm

Cho đến che khắp một cõi Phật

Tuỳ trước sau, thứ tự hoá đi

Các Bồ Tát ấy đều vui thích

Ở trong hư không tấu nhạc Trời

Nhã TánĐức Tụng, khen Phật Tuệ

Nghe nhận Kinh Pháp, cúng dường xong

Chưa hết bữa ăn, bay trở lại

Thần Lực tự tại chẳng thể lường

Nên con đỉnh lễ Vô Thượng Tôn

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

 

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

Các Bồ Tát nước Phật An Lạc

Có thể tuyên nói tuỳ Trí Tuệ

Thân mình, vạn vật quên Ngã Sở (cái của Ta)

Sạch như hoa sen chẳng dính bụi

Đi, đến, tiến, dừng như bơi thuyền

Lợi an làm việc, buông ưa ghét

Đấy vậy, giống rỗng (Śūnya: Không), chặt hai Tưởng

Thắp đuốc Trí Tuệ chiếu đêm dài

Ba Minh, sáu Thông đều đã đủ

Vạn Hạnh Bồ Tát thông tim mắt

Công Đức như vậy nhiều vô biên

Thế nên chí tâm cúi đầu lễ

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

 

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

An Lạc: chúng Thanh Văn, Bồ Tát

Người, Trời: Trí Tuệ đều thông suốt

Thân tướng trang nghiêm không khác nhau

Chỉ thuận phương khác, nên bày tên

Dung nhan đoan chính không thể sánh

Hình vóc tinh vi khác Người, Trời

Thân của Hư Vô, Thể Vô Cực

Thế nên đỉnh lễ Bình Đẳng Lực

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

 

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

Ý Nguyện được sinh nước An Lạc

Thảy đều trụ ở nhóm Chính Định

Nước ấy không (không có) Tà Định, Bất Định

Chư Phật đều khen, nên đỉnh lễ

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

 

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

Nghe được Phật Hiệu A Di Đà

Tâm tin, vui vẻ thích chỗ nghe

Cho đến một niệm chuyên chí tâm

Hồi hướng nguyện sinh, đều được đến

Chỉ trừ năm Nghịch, chê Chính Pháp

Nên con đỉnh lễ, nguyện vãng sinh

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

 

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

An Lạc: nhóm Bồ Tát, Thanh Văn

Ở Thế Giới ngày, không phương kia

Thích Ca Vô Ngại Đại Biện Tài

Sắp xếp, giả mượn bày chút phần

Đem người bần tiện so vua chúa

Vua chúa lại so Kim Luân Vương

Như vậy chuyển rộng đến sáu Trời

Thứ tự tướng hình như khởi đầu

Dùng sắc tượng Trời ví cõi ấy (cõi An Lạc)

Gấp ngàn vạn ức chẳng sánh bằng

Đều là Nguyện Lực Pháp Tạng (Dharma-kara) làm

Cúi đầu đỉnh lễ Đại Tâm Lực

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

 

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

Trời, Người, tất cả có chỗ tu

Thảy đều xưng muốn, nên nghĩ đến

Một báu, hai báu, vô lượng báu

Tuỳ Tâm hoá làm vật thọ dụng

Nhà cửa, ăn uống đều như thế

Nên con cúi lạy Vô Xưng Phật

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

 

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

Các kẻ vãng sinh đều đầy đủ

Sắc thân trong sạch không thể sánh

Thần Thông, Công Đức với cung điện

Trang phục trang nghiêm như sáu Trời

Ứng Khí (vật đựng thức ăn), bát báu tự nhiên đến

Món ăn trăm vị thoắt chốc đầy

Thấy sắc, ngửi hương, Ý muốn ăn

Đột nhiên no đủ được vui thích

Ấy là trong sạch, không chỗ dính

Việc xong, hoá đi…Cần, hiện lại

BÌnh yên khoái lạc, đến Nê Hoàn (Nirvāṇa: Niết Bàn)

Thế nên chí tâm cúi đầu lễ

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

 

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

Mười phương cõi Phật: chúng Bồ Tát

Với các Tỳ Khưu sinh An Lạc

Vô lượng vô số chẳng thể tính

Đã sinh, đang sinh, với sẽ sinh

Đều từng cúng dường vô lượng Phật

Nhiếp lấy trăm ngàn Pháp bền chắc

Đại Sĩ như vậy đều vãng sinh

Thế nên đỉnh lễ A Di Đà

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

 

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

Nếu nghe Đức Hiệu A Di Đà

Vui vẻ khen kính, tâm quy y

Đưới đến một niệm, được lợi lớn

Tức làm đầy đủ báu Công Đức

Giả sử lửa đầy cõi Đại Thiên

Cũng nên qua thẳng, nghe tên Phật

Nghe A Đi Đà chẳng thoái lui

Thế nên chí tâm cúi đầu lễ

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

 

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

Thần Lực vô cực A Đi Đà

Mười phương vô lượng Phật đã khen

Phương Đông: hằng sa các nước Phật

Bồ Tát vô số đều đến gần

Cũng lại cúng dường nước An Lạc

Bồ Tát, Thanh Văn, các Đại Chúng

Nghe nhận Kinh Pháp, tuyên Đạo hoá

Chín phương còn lại cũng như vậy

Thích Ca Như Lai nói Kệ Tụng

Vô lượng Công Đức nên đỉnh lễ

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

 

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

Vô lượng chúng Bồ Tát đi đến

Gieo trồng gốc Đức, đến kính cúng

Hoặc tấu âm nhạc, ca…khen Phật

Hoặc tụng Phật Tuệ chiếu Thế Gian

Hoặc dùng áo, hoa Trời cúng dường

Hoặc nhìn Tịnh Thổ, hưng khởi Nguyện

Chúng Thánh như vậy đều hiện tiền

Nương tám Phạm Thanh (Tiếng Phạn) trao Phật Ký

Tất cả Bồ Tát Tăng…nguyện hành

Nên con đỉnh lễ Bà Già Bà (Bhagavaṃ: Thế Tôn)

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

 

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

Khi Thánh Chủ Thế Tôn nói Pháp

Đại Chúng vân tập nhà bảy báu

Lúc đó bốn mặt khởi gió mát

Kích động cây báu tuôn Diệu Hưởng (âm thanh vang dội màu nhiệm)

Tiếng hoà vận cản ngăn đàn sáo (Mịch trúc)

Hơn đá vàng (Kim thạch: âm điệu của loại âm nhạc) không thể sánh so

Hoa Trời rối rít theo gió thơm

Tự nhiên cúng dường thường chẳng dứt

Chư Thiên lại cầm hoa hương Trời

Trăm ngàn Kỹ Nhạc đem đến cúng

Công Đức như vậy, nhóm Tam Bảo

Nên con vận tưởng lễ Giảng Đường

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

 

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: