26/11/2012 18:49 (GMT+7)
Số lượt xem: 35803
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Chú Đại Bi đã trở nên quá quen thuộc đối với hầu hết Phật tử nhưng sự mầu nhiệm và oai lực của 42 Thủ Nhãn Chú Đại Bi thì không phải ai cũng biết.

ảnh minh họa

Trước đây, Hòa thượng Tuyên Hóa, được xem như là Bồ tát chuyển thế, từng truyền dạy pháp này, đáng tiếc là sau đó có vẻ như tại Trung Quốc cũng như Việt Nam đã dần dần ít người biết đến với tính cách chuyên sâu.

Một điều hiển nhiên có thể xác quyết rằng nếu ai từng hành trì Chú Đại Bi, dù chân truyền hay chỉ là sự phát tâm hành trì đơn thuần, với tâm nguyện chí thành thì có thể cảm nhận được oai thần lực vô biên của Đại Bi Thần Chú này.

Oai lực và diệu dụng theo từng Thủ Nhãn được ghi đầy đủ trong kinh “Đại Bi Tâm Đà La Ni” qua lời Đức Phật dạy A - nan, có thể lược thuật lại như sau:

1. Như ý bảo châu thủ nhãn (Chú ngữ - Ma ra ma ra) - Cầu giàu sang, tài bảo
2. Quên Sách Thủ Thủ Nhãn (Chú ngữ - Ma ra ma ra) - Cầu sự bình an, giải nạn
3.Bảo bát thủ nhãn (Chú ngữ - Hô lô hô lô hê rị) - Cầu tiêu trừ tật bệnh
4. Bảo kiếm thủ nhãn (Chú ngữ - Đia rị tất ni na) - Hàng phục quỷ mị, vọng lượng ám hại
5. Bạt chiết la thủ ấn (Chú ngữ - Giả kiết ra a tất đà dạ) - Hàng phục thiên ma quỷ thần
6. Kim cang xử thủ nhãn (Chú ngữ - Ta ra ta ra) - Hàng phục oán cừu, thù địch
7. Thí vô úy thủ nhãn (Chú ngữ - Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ) - Tiêu trừ sự sợ hãi ở mọi nơi
8. Nhật tinh ma ni thủ ấn (Chú ngữ - Thất Phật ra gia) - Cầu được mắt sang suốt
9. Nguyệt tinh ma ni thủ nhãn (Chú ngữ - Độ lô độ lô) - Cầu bệnh nóng được mát lành
10. Bảo cung thủ nhãn (Chú ngữ - Phạt sa phạt sâm) - Cầu quan vị, chức tước
11. Bảo tiển thủ nhãn (Chú ngữ - Ba dạ ma na) - Cầu được sớm gặp bạn tốt
12. Dương chi thủ nhãn (Chú ngữ - Mục đế lệ) - Cầu khỏi các loại thân bệnh
13. Bạch phất thủ nhãn (Chú ngữ - Ma ma) - Cầu khỏi các ác chướng đến bên mình
14. Bảo Bình Thủ Nhãn (Chú ngữ - Na ra cẩn trì) - Cầu người thân, quyến thuộc được sự hòa thuận
15. Bàng bài thủ nhãn (Chú ngữ - Phạt xà da đế) - Các ác thú sài lang, cọp báo không dám đến gần
16. Phủ mâu thủ nhãn (Chú ngữ - Tất ra tăng a mục khê gia) - Không bị các nạn kiện tụng, bắt bớ
17. Ngọc hoàn thủ nhãn (Chú ngữ - Hô lô hô lô ma ra) - Được có người hầu cận (nam hoặc nữ)
18. Bạch liên hoa thủ nhãn (Chú ngữ - Yết mông) - Cầu được các thứ công đức
19. Thanh liên hoa thủ nhãn (Chú ngữ - Rị đà dựng) - Cầu được vãng sanh Tây phương Tịnh Độ
20.Bảo kính thủ nhãn (Chú ngữ - Thất na thất na) - Cầu được thông minh, trí tuệ
21. Tử liên hoa thủ nhãn (Chú ngữ - Phật ra xá da) - Cầu được thấy chư Phật khắp mười phương
22. Bảo khiếp thủ nhãn (Chú ngữ - Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ) - Cầu được các thứ châu báu trong long đất
23. Ngũ sắc vân thủ nhãn (Chú ngữ - Ma hê ma hê) - Cầu thành tựu các pháp môn tu
24. Quân trì thủ nhãn (Chú ngữ - Đà ra đà ra) - Cầu được sanh lên cõi trời Phạm Thiên
25. Hồng Liên Hoa Thủ Nhãn (Chú ngữ - Ba đà ma yết tất đà dạ) - Cầu được sanh lên các cõi trời
26. Bảo qua thủ ấn (Chú ngữ - Ma ha phạt xà da đế) - Không bị các nạn đạo tặc quấy nhiễu
27.Bảo loa thủ nhãn (Chú ngữ - Cu lô cu lô) - Triệu được các chư thiên, thiện thần
28. Độc lâu chi thủ ấn (Chú ngữ - Y hê di hê) - Sai khiến được các loài quỷ thần
29. Sổ châu thủ nhãn (Chú ngữ - Phật ra xá lợi) - Cầu được chư Phật mười phương đến gia hộ
30. Bảo đạc thủ nhãn (Chú ngữ - Giá ra giá ra) - Có được các âm thanh thù thắng của chư thiên
31. Bảo ấn thủ nhãn (Chú ngữ - Tát bà tát bà) - Cầu được khẩu tài vô ngại
32. Câu thi thiết Câu thủ nhãn (Chú ngữ - Địa rị ni) - Cầu được trời rồng thường đến hộ vệ
33. Tích trượng thủ nhãn (Chú ngữ - Di đế rị dạ) - Muốn cho chúng sanh được sự an ổn
34. Hiệp chưởng thủ nhãn (Chú ngữ - Tất rị tất rị) - Vì cầu cho chúng sanh thường thương mến nhau
35. Hóa Phật thủ nhãn (Chú ngữ - A ra sâm) - Cầu sinh ra bất cứ nơi đâu cũng thường gặp được Phật
36. Hóa cung điện thủ nhãn (Chú ngữ - Phạt ma ra) - Cầu đời đời được sanh vào cung điện của Phật
37. Bảo kinh thủ nhãn (Tất đà dạ ta bà ha - ma ha tất đà dạ ta bà ha) - Cầu được học rộng nhớ nhiều
38. Bất thoái kim luân thủ (Chú ngữ - Bồ đề dạ) - Cầu tái sanh nơi đâu cũng không thoái chuyển tâm bồ-đề
39. Đỉnh thượng hóa Phật thủ nhãn (Chú ngữ - Bồ đà dạ) - Cầu được chư Phật mười phương xoa đầu thọ ký
40. Bồ đào thủ nhãn (Chú ngữ - A tất đà dạ) - Cầu mùa mạng sung mãn
41. Cam lồ thủ nhãn (Chú ngữ - Tô rô tô rô) - Cầu cho các loại quỉ đói được no đủ mát mẽ
42. Tổng nhiếp thiên tý thủ nhãn (Chú ngữ - Ma bà lợi thắng yết ra dạ) - Hàng phục được các loài ác ma trong tam thiên đại thiên thế giới.

(Bài viết có sử dụng tài liệu của Tu viện Huệ Quang)

Bùi Hiền

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: