11/01/2013 13:58 (GMT+7)
Số lượt xem: 10141
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Ðây là hai bài kinh ngắn trong Tương Ưng Bộ, Ðức Phật giảng rằng chúng ta phải tinh tấn tu hành vì mạng sống quá ngắn ngủi. Hai bài kinh nầy do Hòa Thượng Minh Châu dịch sang Việt ngữ, và Tỳ kheo Thanissaro dịch sang Anh ngữ.

images.jpg 

Tương Ưng Bộ II.19

Kinh Uttara

Thiên tử Uttara

Nhân duyên tại thành Vương Xá. Ðứng một bên, Thiên tử Uttara nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:

Mạng sống bị dắt dẫn,
Tuổi thọ chẳng là bao,
Bị dẫn đến già nua,
Không có nơi dừng bước.
Ai đem tâm quán tưởng,
Sợ hãi tử vong này,
Hãy làm các công đức,
Ðưa đến chơn an lạc.

[Ðức Phật;]

Mạng sống bị dắt dẫn,
Tuổi thọ chẳng là bao,
Bị dẫn đến già nua,
Không có nơi dừng bước.
Ai đem tâm quán tưởng,
Sợ hãi tử vong này,
Hãy bỏ mọi thế lợi,
Tâm hướng cầu tịch tịnh.

Samyutta Nikaya II.19

Uttara Sutta

Uttara the Deva's Son

At Rajagaha. As he was standing to one side, Uttara the deva's son recited this verse in the Blessed One's presence:

Life is swept along,
next-to-nothing its span.
For one swept on by aging
no shelters exist.
Perceiving this danger in death,
one should do deeds of merit
that bring about bliss.

[The Buddha:]

Life is swept along,
next-to-nothing its span.
For one swept to old age
no shelters exist.
Perceiving this danger in death,
one should drop the world's bait
and look for peace.


 

Tương Ưng Bộ XX.6

Kinh Người Bắn Cung

 

Trú ở Sàvatthi. "Ví như, này các Tỷ-kheo, bốn người bắn cung dõng mãnh, lão luyện, thuần tay, thiện xảo về cung thuật, đứng tại bốn phương. Rồi một người đến và nói rằng: 'Ta sẽ nắm bắt và đem lại những mũi tên được bắn đi bốn phương, trước khi chúng rơi xuống đất, do bốn người bắn cung này bắn đi, những người dõng mãnh, lão luyện, thuần tay, thiện xảo về cung thuật'. Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Như vậy có vừa đủ chăng để gọi người nhanh nhẹn ấy đầy đủ với sự nhanh nhẹn tối thượng?"

-- "Bạch Thế Tôn, nếu chỉ từ một người bắn cung dõng mãnh, lão luyện, thuần tay, thiện xảo về cung thuật, có thể nắm bắt và đem lại một mũi tên được bắn đi, như vậy là vừa đủ để gọi người nhanh nhẹn ấy, đầy đủ với sự nhanh nhẹn tối thượng. Còn nói gì từ bốn người bắn tên, dõng mãnh, lão luyện, thuần tay, thiện xảo về cung thuật!"

-- "Và như vậy, này các Tỷ-kheo, là sự nhanh nhẹn của người ấy. Và như vậy là sự nhanh nhẹn của mặt trăng, mặt trời, còn nhanh hơn sự nhanh nhẹn trước. Và như vậy, này các Tỷ-kheo là sự nhanh nhẹn của người ấy, và như vậy là sự nhanh nhẹn của mặt trăng, mặt trời, và như vậy là sự nhanh nhẹn của các chư Thiên chạy trước mặt trăng, mặt trời. Còn nhanh nhẹn hơn là sự biến diệt của thọ hành (thọ mạng của các sự vật). Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập như sau: 'Chúng tôi sẽ sống không phóng dật'. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập."

Samyutta Nikaya XX.6

Dhanuggaha Sutta

The Archer

Staying at Savatthi. "Monks, suppose there were four strong archers - well-trained, practiced, and drilled - standing in the four directions, and a man were to come along saying, 'I will catch and bring down the arrows let fly by these four strong archers - well-trained, practiced, and drilled - before they have fallen to the ground.' What do you think? Would that be enough to call him a swift man, endowed with the foremost speed?"

-- "Even if he were to catch and bring down the arrows let fly by one archer - well-trained, practiced, and drilled - before they fell to the ground, lord, that would be enough to call him a swift man, endowed with the foremost speed, to say nothing of four such archers."

-- "Faster than the speed of that man, monks, is the speed of the sun and moon. Faster than the speed of that man, faster than the speed of the sun and moon, is the speed of the devas who rush ahead of the sun and moon. Faster than the speed of that man, faster than the speed of the sun and moon, faster than the speed of the devas who rush ahead of the sun and moon, the force of one's life span comes to an end. Thus you should train yourselves: 'We will live heedfully.' That's how you should train yourselves."


Sources:
1. Việt ngữ: Ðại Tạng Kinh Việt Nam, HT Minh Châu dịch
2. Anh ngữ: Access-to-Insight, http://world.std.com/~metta


Tiêu điểm:

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: