03/07/2011 10:09 (GMT+7)
Số lượt xem: 78265
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hình Ảnh Hồng Danh Của 88 Vị Phật Trong Sám Hối Văn

Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật!


Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật!


Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật!


Nam mô Bảo Hỏa Phật!


Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật!


Nam mô Bảo Nguyệt Phật!


Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật!


Nam mô Bảo Quang Phật!


Nam mô Bất Động Trí Quang Phật!


Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật!


Nam mô Chiên Đàn Quật Trang Nghiêm Thắng Phật!


Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật!


Nam mô Chiên Đàn Quang Phật!


Nam mô Công Đức Hoa Phật!


Nam mô Đại Bi Quang Phật!


Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật!


Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật!


Nam mô Đại Thông Quang Phật!


Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật!


Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật!


Nam mô Diệu Âm Thắng Phật!


Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật!


Nam mô Đức Niệm Phật!


Nam mô Dũng Thí Phật!


Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật!


Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật!


Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật!


Nam mô Hiện Vô Ngu Phật!


Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật!


Nam Mô Hồng Diễm Đế Trang Vương Phật!


Nam mô Tuệ Cự Chiếu Phật!


Nam mô Tuệ Uy Đăng Vương Phật!


Nam mô Tuệ Tràng Thắng Vương Phật!


Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật!


Nam mô Kiên Đức Phật!


Nam mô Kim Cương Bất Hoại Phật!


Nam mô Kim Cương Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật!


Nam mô Kim Hải Quang Phật!


Nam mô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật!


Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Phật!


Nam mô Long Tôn Vương Phật!


Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật!


Nam mô Ly Cấu Phật!


Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật!


Nam mô Ma Ni Tràng Phật!


Nam mô Na La Diên Phật!


Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật!


Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật!


Nam mô Nhất Thiết Pháp Thường Mãn Vương Phật!


Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Lạc Kiến Thượng Đại Tinh Tiến Phật!


Nam mô Pháp Thắng Vương Phật!


Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật!


Nam mô Phổ Minh Phật!


Nam mô Phổ Quang Phật!


Nam mô Phổ Tịnh Phật!


Nam mô Quang Đức Phật!


Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật!


Nam mô Quan Thế Đăng Phật!


Nam mô Sa Lưu Na Phật!


Nam mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật!


Nam mô Tài Công Đức Phật!


Nam mô Tài Quang Minh Phật!


Nam mô Tài Quang Phật!


Nam mô Thanh Tịnh Phật!


Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật!


Nam mô Thế Tịnh Quang Phật!


Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật!


Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật!


Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật!


Nam mô Thiện Du Bộ Phật!


Nam mô Thiên Tích Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật!


Nam mô Thiện Ý Phật!


Nam mô Thường Quang Tràng Phật!


Nam mô Thủy Thiên Phật!


Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật!


Nam mô Tinh Tấn Quân Phật!


Nam mô Trí Huệ Thắng Phật!


Nam mô Tu Di Quang Phật!


Nam mô Tự Lực Vương Phật!


Nam mô Tu Mạn Na Hoa Quang Phật!


Nam mô Từ Tạng Phật!


Nam mô Ưu Đàm Bạt La Hoa Thù Thắng Vương Phật!


Nam mô Vô Cấu Phật!


Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật!


Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật!


Nam mô Vô Ưu Đức Phật!


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: