Kết quả 21 - 30 của 5696 các kết quả có nội dung PHẬT TỬ, NÊN TU THEO PHÁP MÔN NÀO . (2,7982 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chỉ rõ công phu niệm Phật
Chỉ rõ công phu niệm Phật 23/09/2012 09:12 (GMT+7) Số lượt xem: 54672Kích cỡ chữ: Trong những pháp môn Phật dạy, tôi cả đời chuyên tâm nơi pháp môn Trì danh niệm Phật. Pháp tu niệm Phật có nhiều, trì niệm danh hiệu Phật là một trong những pháp niệm Phật. Đây là pháp môn dễ tu, dễ thực hành nhất, dễ thành tựu. Về chỗ thành tựu cũng như chỗ đạt được rất rõ ràng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/5BD008_chi_ro_cong_phu_niem_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mơ niệm Phật
biết tỉnh giác niệm Phật, đây là nền tảng căn bản của người tu tập theo Pháp môn Niệm Phật. Bạn đã thành tựu được bước ... dữ liệu mà ta đã nắm bắt, tích tập và lưu giữ trong tâm trước đó (có thể từ kiếp trước). Khi bạn tu tập pháp môn Niệm Phật, thường
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/5E504A_mo_niem_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật tử nên tu theo Pháp môn nào?
Phật tử nên tu theo Pháp môn nào? Hồng Quang 23/08/2012 18:43 (GMT+7) Số lượt xem: 144080Kích cỡ chữ: Tịnh độ có nghĩa là cầu vãng sanh. Mà tuổi trẻ, còn quá trẻ, chưa gì đã lo đến chuyện chết, chuyện siêu sanh. Thì phải chăng đạo Phật là đạo của người ... , có thính giả đặt câu hỏi “Thiền, Tịnh …chúng tôi nên tu theo pháp môn nào?”. Bài nầy sẽ tóm lược vài ý để góp
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/hong-quang/7AD209_phat_tu_nen_tu_theo_phap_mon_nao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật tử nên tu theo Pháp môn nào?
Phật tử nên tu theo Pháp môn nào? Hồng Quang 23/08/2012 18:51 (GMT+7) Số lượt xem: 144081Kích cỡ chữ: Tịnh độ có nghĩa là cầu vãng sanh. Mà tuổi trẻ, còn quá trẻ, chưa gì đã lo đến chuyện chết, chuyện siêu sanh. Thì phải chăng đạo Phật là đạo của người ... , có thính giả đặt câu hỏi “Thiền, Tịnh …chúng tôi nên tu theo pháp môn nào?”. Bài nầy sẽ tóm lược vài ý để góp
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/thien-tap/7AD209_phat_tu_nen_tu_theo_phap_mon_nao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vài nét về Pháp môn Tịnh độ và hành trì Tịnh độ
Vài nét về Pháp môn Tịnh độ và hành trì Tịnh độ 22/08/2011 18:30 (GMT+7) Số lượt xem: 243156Kích cỡ chữ: Sau khi Phật niết bàn, những lời dạy của Ngài đã được các vị thánh đệ tử kết tập lại thành ba tạng kinh điển, trong đó triển khai tám vạn bốn ngàn pháp môn tu ... . Chánh hạnh ơ đây là phát tâm thanh tịnh thường trì thánh hiệu Phật. Theo pháp môn Tịnh độ thì việc niệm Phật bao gồm bốn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/56C440_vai_net_ve_phap_mon_tinh_do_va_hanh_tri_tinh_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tại sao phải ăn chay ngày mùng 1, 8, 15…?
Tại sao phải ăn chay ngày mùng 1, 8, 15…? 26/03/2013 12:47 (GMT+7) Số lượt xem: 39914Kích cỡ chữ: Ăn chay càng nhiều ngày…càng quý Nếu ăn chay bất cứ ngày nào trong tuần và tu tập tâm thương người mến vật cũng đều được, mấy ngày ấy đều trở nên cát tường quý báu cả. Theo tài liệu ghi trong Buddhismtoday thì vấn đề ăn chay như là một pháp môn tu đầu tiên. Vì thế, để khuyến khích Phật tử hạn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/56E61A_tai_sao_phai_an_chay_ngay_mung_1_8_15.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tu chùa, chợ hay nhà là tốt nhất
tục, bất nhiễm đời, chư tăng tu hành theo giáo pháp Phật... vì thế là môi trường rất tốt cho những ai tìm con đường giải thoát. Xét ở không gian tu tập tại ba vị trí khác nhau Người Phật tử vì những mối quan hệ ở ngoài đời nên luôn luôn bận rộn, phải
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/7ED44A_tu_chua_cho_hay_nha_la_tot_nhat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp môn một đời thành tựu
Pháp môn một đời thành tựu 26/12/2012 13:05 (GMT+7) Số lượt xem: 108323Kích cỡ chữ: Chỉ nương pháp niệm Phật sẽ được qua biển sinh tử: Kinh Đại Tập nói rằng: ”Thời đại mạt pháp hàng trăm triệu người tu hành, ít có một người đắc đạo, chỉ nương niệm Phật sẽ ... môn niệm Phật không thể nghĩ bàn. Lại theo ý riêng tu hành các pháp môn khác thì không có cách gì đạt được lợi
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/726611_phap_mon_mot_doi_thanh_tuu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Quy y Tăng
tử đã phát nguyện quy y Sangha, quay về nương tựa vào cộng đồng các tuPhật giáo chứ không quy y riêng lẽ một thầy (hay sư cô) nào ... người nói rằng khi đã quy y thầy này rồi thì không nên bái vị khác làm thầy. Tôi nghĩ có vô lượng pháp môn tu, mỗi thầy có
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/56D400_quy_y_tang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - QUY Y TĂNG
pháp môn tu, mỗi thầy có một pháp hay, một thế mạnh riêng nên học được nhiều thầy thì càng tốt. Ví như một học sinh đi ... nguyện quy y Sangha, quay về nương tựa vào cộng đồng các tuPhật giáo chứ không quy y riêng lẻ một thầy (hay sư cô) nào. Bổn sư (vị thầy
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/564642_quy_y_tang.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: