Kết quả 1 - 10 của 5748 các kết quả có nội dung PHÉP QUÁN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT ĐỂ SÁM HỐI VÀ THANH TỊNH NGHIỆP. (3,6972 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHÉP QUÁN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT ĐỂ SÁM HỐI VÀ THANH TỊNH NGHIỆP
PHÉP QUÁN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT ĐỂ SÁM HỐI THANH TỊNH NGHIỆP Vân Nguyễn Lozang Pema dịch 24/09/2012 21:06 (GMT+7) Số lượt xem: 36849Kích cỡ chữ: Chúng ta hãy tạo động lực bằng cách nghĩ rằng ta đã tạo nhiều ... vài phút chỉ theo dõi hơi thở để cho tâm trí được tĩnh lặng. Hãy hình dung Đức Quan Thế Âm Bồ Tát trước
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5FD001_phep_quan_quan_the_am_bo_tat_de_sam_hoi_va_thanh_tinh_nghiep.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Hành Trì Tâm Chú Đại Bi
Phật, trước đại bồ tát Quán Thế Âm, khắp vì chúng sanh mà quy mạng sám hối, nguyện xin gia hộ khiến cho tội ... chúng sanh, tỏ bày các tội, cầu xin sám hối, nguyện đều tiêu trừ. Nguyện đức đại bi Quán Thế Âm đại bồ tát
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5F501B_phap_hanh_tri_tam_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Làm thế nào báo hồng ân chư Phật dịp xuân mới?
. Thứ Tư: Sám hối nghiệp chương nhưng làm thế nào để sám hối các nghiệp chướng ? 40. Kẻ tham lam không ... . Thế nhưng đối với hàng đại sĩ như ngài Phổ Hiền Bồ Tát thì có khác. Bài này được viết ra để báo hồng ân của chư Phật mười phương
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/dao-van-binh/57C241_lam_the_nao_bao_hong_an_chu_phat_dip_xuan_moi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phổ Môn Kinh_Họa Phẩm.
nghe được phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, đạo nghiệp tự tại sức thần thông phổ môn thị hiện của Ngài, thì phải ... , Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời quán sát âm thanh kia, liền được giải thoát. Nếu có người trì danh hiệu
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/hoi-hoa/72D640_pho_mon_kinh_hoa_pham.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bồ-tát Quán Thế Âm - Tên gọi, hình tượng & tín ngưỡng
, Bồ-tát còn có ba danh hiệu khác, là Quán Thế Gian Âm Thanh, Quán Chúng Sanh Thân Nghiệp, Quán Chúng ... Thế Tự, Khuy Âm, Hiện Âm Thanh, Quán Âm… Ngoài ra, còn gọi là Cứu Thế Bồ-tát, Cứu
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/57C002_bo_tat_quan_the_am__ten_goi_hinh_tuong__tin_nguong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp môn Tịnh độ theo Kim Cang thừa
, ích kỷ, tham luyến. Sám hốiđể đối trị tham sân si, gốc rễ gây ra ác nghiệp. Hoan hỉ là để đối trị tâm ganh tị. Thỉnh cầu ... sinh, cầu xin cho con chúng sinh cùng được vãng sanh Cực Lạc đắc quả Vô Thượng Bồ Đề.Pháp hành trì thứ Ba – Sám hối
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/567019_phap_mon_tinh_do_theo_kim_cang_thua.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHẨM PHỔ MÔN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT GIẢNG GIẢI
để chúng gieo những chủng tử tốt. Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm là lắng nghe tiếng nói thanh tịnh nhiệm mầu từ ... niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm chỉ là quay về với tánh giác hằng sáng của mình để thanh tịnh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/7BC048_pham_pho_monquan_the_am_bo_tatgiang_giai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi
lạy đại bồ tát Quan thế âm, vô thỉ đến giờ, con vốn có tâm tánh thanh tịnh mà lại u mê ám chướng, sống trong ... bài chú Tinh túy của đại từ bi (1 lạy). Kính lạy vị thuyết ra bài chú Tinh túy của đại từ bi là Quan thế âm đại bồ tát (1 lạy
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7B5212_nghi_thuc_tri_tung_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi Thức Trì Chú Đại Bi
đại bi tâm là Quan thế âm đại bồ tát (1 lạy). Nhất tâm phụng thỉnh liệt vị Bồ tát,Duyên giác, La hán, liệt ... thế âm đại bồ tát (1 lạy). Kính lạy đức Phật bổn sư của đức Quan thế âm 1à A di đà như lai (1 lạy). Kính
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7F5008_nghi_thuc_tri_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sám hối
Sám hối HT.Thiện Hoa 29/06/2012 16:43 (GMT+7) Số lượt xem: 43666Kích cỡ chữ: Trong bốn pháp sám hối của Ðạo Phật, có pháp về sự, có pháp về lý, có pháp cao, có pháp thấp. Vậy phải tùy theo căn cơ hoàn cảnh của mỗi người mà áp dụng. Người thượng căn, thì quán pháp vô ... Sám hối nữa rồi. Nhưng để tiện việc diễn đạt, chúng ta hãy tạm dùng hai chữ ấy để nói chung những cách chuộc tội ở thế gian
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7B5643_sam_hoi.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: