21/09/2010 22:18 (GMT+7)
Số lượt xem: 4540
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Trong thời kỳ của lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, những ai muốn cầu phước báu Nhân thiên bằng cách cúng dường Ngài những thực phẩm, hoa thơm, quả quý, thắp hương trầm và đèn chiếu sáng v.v. . . rất phổ biến nhân gian thời đó.

During the era of the historical Buddha Sakyamuni, it was a common practice to make offerings to him by bringing food, scattering flowers, burning incense and lighting lanterns. From this custom evolved the famous story of an impoverished woman named Nanda that appears in the Sutra for the Wise and th At the time of the Buddha, a poor woman named Nanda wished to make a lantern offering in honor of the highest and noblest person in the woLúc bấy giờ có một người phụ nữ nghèo tên là Nanda,  thắp đèn cúng Phật mà chẳng cần cầu phước báo nhân thiên, duy y tối thượng thừa, phát tâm cầu đạo Vô Thượng Bồ đề,  mà bà trở thành một phụ nữ nghèo cao quí nhất trên thế giới. Thus all day she begged for money and took the two coins she earned to a street corner where the Buddha was to pass. Đó là Chuyện :

                               Bà Lão Cúng Ðèn

Một thời đức Phật ở nước La-duyệt-Kỳ tại núi Kỳ-xà-Quật, lúc bấy giờ vua A-Xà-Thế thỉnh đức Phật dự lễ trai tăng trong hoàng cung. Sau khi thọ trai, đức Phật trở về Tinh-Xá Kỳ-Hoàn. Vua bèn hỏi Kỳ-Bà rằng: "Ta thỉnh Phật thọ trai xong, nay không biết nên làm gì?" Kỳ-Bà nói: "Ngài nên đem rất nhiều đèn để thắp sáng cúng dường Phật." Vua liền sai chở một trăm thùng dầu thơm về Tinh-Xá Kỳ-Hoàn.

Có một bà lão nhà rất nghèo, với tâm chí thành muốn cúng dường đức Phật mà không có tiền. Bà thấy vua A-Xà-Thế làm công đức như vậy, rất lấy làm cảm kích. Bà đi xin được hai tiền, liền đến nhà hàng mua dầu. Chủ hàng hỏi: "Bà rất nghèo túng, xin được hai tiền, sao không mua đồ ăn mà lại mua dầu?" Bà già đáp rằng: "Tôi nghe ở đời gặp đức Phật rất khó, vạn kiếp mới được một lần. Tôi nay may mắn được sanh đời Phật, mà chưa có dịp cúng dường. Ngày nay tôi thấy Vua làm việc đại công đức, tôi tuy cùng khổ, cũng muốn cúng dường ngọn đèn để làm căn bổn cho đời sau." Lúc bấy giờ người chủ quán cảm phục chí nguyện của bà lão, liền đong cho thêm 3 tiền thành được năm tiền dầu. Bà đến trước đức Phật thắp đèn lên, tự nghĩ dầu thắp không quá nửa đêm, bà phát nguyện rằng: "Nếu sau này tôi được chứng đạo Vô thượng Bồ đề như đức Phật, thời ngọn đèn này sẽ đỏ suốt đêm và sáng tỏ khác thường." Phát nguyện xong bà lễ Phật rồi về.

Các ngọn đèn của Vua cúng dường, có ngọn tắt, có ngọn đỏ, tuy có người săn sóc nhưng không được châu toàn. Riêng ngọn đèn của bà lão, suốt đêm không tắt, dầu lại không hao.

Trời sáng, đức Phật bảo Ngài Mục-Kiền-Liên rằng: "Trời đã sáng, hãy vào tắt các ngọn đèn." Ngài Mục-Kiền-Liên vâng lời thứ lớp tắt các ngọn đèn, nhưng riêng ngọn đèn của bà lão thổi tắt ba lần cũng không được; sau lấy áo cà sa mà quạt ngọn đèn lại đỏ rực rỡ hơn. Ðức Phật bèn bảo rằng: "Hãy dừng lại, ngọn đèn ấy là hào quang công đức của một vị Phật tương lai, không thể lấy thần thông của người mà trừ diệt được."

Vua A-Xà-Thế nghe nói, liền hỏi Kỳ-Bà rằng: "Ta làm công đức rộng lớn như vậy mà đức Phật không thọ ký cho ta thành Phật, còn bà già kia chỉ thắp một ngọn đèn mà được thọ ký là cớ làm sao?"

Kỳ-Bà đáp rằng: "Ngài cúng đèn tuy nhiều mà tâm không chuyên nhất, không bằng được tâm thuần thành của bà kia đối với đức Phật."

A lantern offering, then, is the lighting a lantern before the Buddha and praising his benevolence with a bright, clear and untainted heart, and pledging to take refuge in his great mercy and compassion on the road to one's own enlightenment.The features of early lotus lantern festivals in India were recorded in detail by Ven.History of Korean Lotus Lanterns Records say that "sight-granting lanterns" were never extinguished when the Korea n Silla Kingdom's 24 th King Jinheung (r. 540-576) held the Yeondeunghoe [Festival / Ceremony of Lotus Lanterns] together with the Palgwanhoe [Assembly of the Eight Vows, an important Buddhist public gathering]. Như câu chuyện trên vừa dẫn, ngọn đèn lão già mù ăn xin, mãi mãi là ánh Quang Minh Như Lai, luôn tỏa chiếu nơi tăm tối để soi sáng nhân gian, cho nên Chân Hưng Vương (Jinheung) (540-576) Vương quốc Silla (Tân La)  đã tổ chức Lễ Hội Đèn Hoa Sen (Yeondeunghoe - Lotus Lanterns) cũng có tên gọi là Nhiên Đăng Hội hay Bát Quan Hội (Palgwanhoe).  In the Unified Silla Dynasty, it is reported that in the late 800s many people of the capital (Gyeongju) went to Hwangnyongsa [Yellow-Dragon Temple] on the First Full Moon of the year to light lotus lanterns. Trong triều đại (Silla) Tân La Thống nhất, được tổ chức lần đầu tiên tại Hoàng Long Tự (Hwangnyongsa), địa chỉ hiện nay  320-1 Guhwang-dong Gyeongsangbuk-do (Khánh Thượng Bắc Đạo) Gyeongju-si (Thành phố Khánh Chu).

From the beginning of Korea's Goryeo Dynasty (918-1390), the Yeondeunghoe and Palgwanhoe were divided into two great festivals, because Buddhism had become the official national religiTừ đầu của Hàn Quốc triều Cao Ly (Goryeo) (918-1390), các Lễ Hội Đèn Hoa Sen (Yeondeunghoe - Lotus Lanterns),  hay Bát Quan Hội (Palgwanhoe)  In the Unified Silla Dynasty, it is reported that in the late 800s many people of the capital (Gyeongju) went to Hwangnyongsa [Yellow-Dragon Temple] on the First Full Moon of the year to light lotus lanternđược chia thành hai lễ hội lớn, bởi thời này Phật giáo đã trở thành Quốc đạo.  Gigantic Buddhist paintings were displayed outdoors during those festivals. Bức tranh Phật thật lớn được trưng bày ngoài trời trong những lễ hội. We also have records that on the First or Second Full Moons of the year (by the lunar calendar, so occurring in modern February or March), the king and all of the people proclaimed their wish for a year of agricultural abundance by parading from the palace out to the countryside, each carrying a splendidly illuminated lotus lantern, and then held a pleasurable public feast and with singing and dancing.Theo lịch sử Hàn Quốc ghi rằng : Vào những ngày Sóc (ngày đầu tháng), Vọng (ngày cuối tháng)  vào tháng hai hoặc tháng ba âm lịch, là những ngày kiết tường, đức Vua  tuyên bố rằng : “muốn cho trăm họ được một năm thịnh vượng,  nông dân được mùa trúng tiết, nông nghiệp luôn phong phú  thì từ cung điện ra vùng nông thôn, mỗi đèn Hoa sen màu sắc khác nhau luôn  chiếu sáng”, và sau đó tổ chức một bữa tiệc vui và với ca hát và nhảy múa.  When Goryeo's 23rd King Gojong acceded to the throne from the military dictator Choi Chung-heon, he started the custom of holding a Lotus Lantern Festival on Sakyamuni's traditional birthday, the Eighth Day of the Fourth Moon (usually falling in early May). That custom was handed down until today, becoming a standard part of Korean culture. Năm 1245 AD (năm thứ 32 vua Cao Tông (Gojong), vị vua thứ 23 của triều đại Cao Ly (Koryo) ông bắt đầu tổ chức Lễ Hội Đèn Hoa Sen (Lotus Lantern Festival) vào ngày Phật Đản (sinh nhật truyền thống của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngày mồng Tám tháng Tư Âm lịch). Điều đó đã được lưu truyền đến ngày hôm nay, trở thành truyền thống văn hóa dân gian Hàn Quốc.

 

According to the official Goryeo Dynasty history which was written after it ended, in 1449-1451, it was King Gongmin who started the custom of displaying banners along with Yeondeunghoe on the Eighth Day of the Fourth Moon, and this holiday continued throughout the Joseon Dynasty (1390-1910). Theo lịch sử chính thức của triều Cao Ly (Goryeo), trong khoảng từ năm 1449-1451, Vua Cung Mẫn (Gongmin) Sắc lệnh ban hành cho treo  biểu ngữ :Yeondeunghoe (Lễ Hội Đèn Hoa Sen) vào ngày Kính mừng Phật Đản (dịp trăng tròn tháng Tư Âm lịch) và điều này tiếp tục trong suốt triều đại Triều Tiên (Joseon) (1390-1910).

 

Neo-Confucianism became the dominant ideology during the Joseon period, and so the national government stopped sponsoring these events, but they remained as charming folk-customs, as with the New Year's practices. Thời gian Nho giáo đã trở thành hệ tư tưởng thống trị Triều Tiên  (Joseon), họ đề nghị Triều đình ngừng tài trợ các sự kiện này, nhưng dân gian vẫn theo thông lệ mà quyết giữ truyền thống tốt đẹp này.  According to some historical records, before the Eighth Day of the Fourth Moon children would cut strips of paper for making lanterns, hanging them from poles as banners, and then parade around the capital city, gathering donations of rice and money from believers and then using the capital to make the lanterns for Buddha's Birthday. Theo một số ghi chép lịch sử, trước ngày mồng tám tháng Tư Âm lịch, sẽ cắt giảm các dải giấy để làm lồng đèn, treo biểu ngữ, và sau đó diễu hành quanh thành phố thủ đô, thu thập tài trợ gạo và tiền từ bá tánh Phật tử và sau đó sử dụng tịnh tài để làm lồng đèn Kính mừng ngày Phật Đản.

 

On that holiday many common people went to the temples, making various offerings, and on that night each household would light as many lanterns as the number of their sons and daughters on illuminated displays built at each house. Ngày ấy nhiều người nghỉ việc để đi đến các Tự viện, và ngày đêm đó mỗi hộ gia đình sẽ treo lồng đèn, tùy theo thành viên của mỗi gia đình cũng như khả năng tài chính thắp sáng lồng đèn nhiều hay ích tại tư gia. Ban đêm những người đàn ông và phụ nữ mang lồng đèn đi diễu hành xung quanh của thành phố.   At that time the residents of Seoul climbed Namsan [South Mountain, aka Myeonmok-san ] to see the view of the lanterns streaming through the capital's streets; this became so famous that old men deep in the countryside would say that one of their lifelong wishes was to see the lanterns from the top of Namsan. Vào thời điểm đó các cư dân của Thành phố Seoul leo núi Nam Sơn (Namsan) để xem đèn lồng chiếu sáng, điều này trở nên nổi tiếng mà người già  ở vùng nông thôn sẽ nói rằng : “một trong những mong muốn suốt đời của họ được để xem đèn lồng từ đỉnh Namsan”.  Joseon's King Sejong (r. 1397-1450) was said to regard the Jongno District's Lotus Lantern parade as one of the “ten representative scenes” of Seoul. Vua Thế Tông (Sejong) (1397-1450) Triều Tiên (Joseon) đã thực hiện cuộc diễu hành Lễ Hội Đèn Hoa Sen (Lotus Lantern), khu Chongno,  Seoul.

 

In the early 20th century Korea suffered suppression of its culture during the Japanese imperial occupation, but despite this the national folk-customs of ceremonial bathing of the baby-Buddha and the parading of lotus lanterns managed to continue. Vào đầu thế kỷ 20 Hàn Quốc bị đàn áp văn hóa, trong thời gian chiếm đóng của đế quốc Nhật Bản, nhưng phong tục dân gian vẫn giữ truyền thống nghi lễ tắm Phật, và tiếp tục Lễ Hội Đèn Hoa Sen và đi diễu hành. Trong trung tâm thành phố Seoul, trong không gian mở ở phía trước của Ngân hàng của Tiều Tiên (Joseon) và trong Jangchundan Park, (nay là Tapgol Park), người dân vẫn đặt bàn hương án, kết hoa tươi, trang nghiêm tượng đức Phật sơ sinh và dung nước hoa thơm để mọi người cùng nhau thực hiện Lễ Tắm Phật vào buổi sáng sớm. Ban đêm thì cầm lồng đèn chiếu sáng, đi diễu hành quanh các huyện Chongno-Euljiro-Gwanghwamun (trung tâm) với các biểu tượng nổi của Phật giáo khác nhau như con voi trắng, Bảo tháp, chùa v.v. . .

 

After the deeply emotional liberation in 1945, the custom of lotus lantern parades continued from the Buddhist Dongguk University along Euljiro Avenue to Jogyesa (the headquarters temple of Korea's Jogye Order) in Anguk-dong (northern downtown, near the palaces). In 1975 the Eighth Day of the Fourth Moon was designated as a National Holiday, and on that evening in the following year citizens held a miles-long procession from the vast Yeoeuido Plaza throughout the city up to Jogyesa. Sau ngày giải phóng đất nước năm 1945, sự  cảm xúc sâu sắc của người dân, lại tiếp tục dự Yeondeunghoe (Lễ Hội Đèn Hoa Sen), được đi diễu hành từ Trường Đại học Phật Giáo Đông Quốc (Dongguk) cùng Euljiro Avenue đến Tổ đình Tào Khê Cổ Tự (Jogyesa) (trụ sở của Thiền phái Tào Khê Phật giáo Hàn Quốc) trong-dong (phía bắc trung tâm thành phố Anguk, gần cung điện).

 

Năm 1975, dịp Lễ Phật Đản là ngày Lễ hội Quốc Gia, và  vào buổi tối trong công dân năm sau tổ chức rước dặm dài từ lớn Yeoeuido Plaza trong thành phố lên đến Tổ đình Tào Khê Cổ Tự (Jogyesa).  This was a surprising show-of-force for Korea's once-oppressed Buddhist community. Đây là một sự kiên  đáng ngạc nhiên cho nhân dân và cộng đồng Phật giáo Hàn Quốc.

 

The present-day custom of Seoul's Lotus Lantern Parade Festival started today in 1996, and has become a famous cultural attraction. Năm 1996, phong tục này đã trở thành một điểm thu hút văn hóa nổi tiếng tại Thành phố Seoul. Lễ Hội Đèn Hoa Sen (Lotus Lantern Festival Parade) bắt đầu diễn ra các cuộc diễu hành quy mô hoành tráng và đầy màu sắc, vào một buổi tối cuối tuần, trong thời gian tuần lễ Kính mừng ngày Phật Đản sinh, để thích nghi với các hoàn cảnh xã hội đất nước công nghiệp hóa, và cũng phù hợp với Phật tử mỗi ngôi chùa. It is organized at dusk in Dongdaemun Stadium and proceeds down Jongno Avenue; the final segment where it reaches Jogye -sa has been greatly reduced, due to traffic-congestion problems. However, many colorful public cultural events are held on the street in front of Jogye-sa, now called the “Buddhist Street Festival” as a part of the Lotus Lantern Festival which combines the formal religious Lotus Lantern Dharma Assembly with the “Daedong Celebration of Unity and Hope.”   As this has been held year by year, participation in it by foreign residents and visitors of Korea has continuously increased, and its international reputation continues to build. Lễ Hội nay được tổ chức vào lúc hoàng hôn tại Sân vận động Đông Đại Môn (Dongdaemun). Sự kiện văn hóa này, nay được gọi là "Lễ Hội Nghệ thuật Phật giáo - Street Festival" như là một phần của Lễ Hội Đèn Hoa Sen (Lotus Lantern Festival).

 

Năm nay nhân mùa Phật Đản, Phật giáo Hàn Quốc lại tiếp tục tổ chức Lotus Lantern Festival 2010, Tối ngày 27 tháng 4, lễ sẽ được tổ chức tại Seoul Plaza ở phía trước của City Hall. Lễ hội sẽ chính thức một vài tuần sau đó, ngày 14 tháng năm, với các triển lãm đèn lồng truyền thống tại Phụng Ân Cổ Tự (Bongeunsa), 73 Samseong-dong, quận Gangnam-gu, Tp.Seoul. Ngày 16 tháng 5 cuộc diễu hành đèn lồng,  sẽ có hơn 100.000 lớn, hoa sen được chiếu sáng, bảo tháp, voi, con rồng và các loại lồng đèn đong đưa dọc theo toàn bộ chiều dài của đường Chongno, con đường phía trước Tổ đình Tào Khê (Trụ sở Trung Ương Thiền phái Tào Khê) thì để các đoàn Phật giáo trong nước và Phật giáo Quốc tế tập trung, dự lễ Hội. Các cảnh tuyệt vời của nhiều lồng đèn như vậy sẽ để lại ký ức đặc biệt cho tất cả người xem. . .

 Một số hình ảnh Lễ Hội Đèn Hoa Sen (Lotus Lantern Festival) đã sưu tầm, trân trọng kính mời quý thiện hữu thưởng thức :


 Trung Thu Canh Dần, 2010

 Thích Vân Phong

 


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: