KHAI THỊ Quyển 1 Hòa Thượng Tuyên Hóa


Tác giả : Hòa Thượng Tuyên Hóa: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành Talmage, California
22/06/2011 07:51 (GMT+7)
Số lượt xem: 4691
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

KHAI THỊ Quyển 1
Hòa thượng Tuyên Hóa
Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới
Vạn Phật Thánh Thành Talmage, California

thichtuyenhoa.jpg
Phần 1

Phật Pháp là Thực Hành,Không Phải Chỉ Nói Suông
Chú Ðại Bi Tiêu Trừ Tai Nạn
Cực Lạc Thế Giới Ở Ngay Trước Mắt
Sám Hối tức là Cải Quá Tự Tân
Xúi Người Khác Làm Ác,Tội Mình Tăng Gấp Ba
Tu Hành Có Bốn Giai Ðoạn
Thức Khuya Dậy Sớm, Vì Ai Mà Bận Rộn?
Niệm Phật Giống Như Gọi Ðiện Thoại
Ðừng Chờ Ðến Lúc Khát Mới Ðào Giếng
Niệm Danh Hiệu Bồ-Tát có thể Minh Tâm Kiến Tánh
Phần 2
Chúng Sinh Vô Biên Thệ Nguyện Ðộ
Học Phật Cần Phải Tu Giới, Ðịnh, Huệ
Nước Chảy Trào Trước Cửa Chùa
Gia Phong của Kim Sơn Thánh Tự
Học Phật Cần Có Chân Tâm
Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm
Trí Huệ Quang Minh Từ Vô Lậu
Tu Ðức - Tạo Nghiệp
Vạn Vật Ðều Nói Pháp Cho Mình
Ðừng Chờ Tới Lúc Già Mới Học Ðạo
Phần 3
Tình Ái và Dục Vọng là Tảng Ðá Buộc Chân Người Tu Ðạo
Hãy Nỗ Lực vì Hòa Bình Thế Giới
Ðả Thiền Thất Phải Khắc Kỳ Thủ Chứng
Làm Vừa Ðủ là Trung-Ðạo
Phật Pháp rất Bình Ðẳng
Ðại Thiện Ðại Ác Vượt Ra Ngoài Số Mạng
Xin Bồ-tát Làm Tiêu Ðộc Cho Toàn Cầu
Phật Pháp Là Gì?
Vô Qui Củ Bất Thành Phương Viên
Khi Ðắm Trước Hương Vị Thiền Thì Mọi Chuyện Ðều Sai Lầm
Phần 4
Ðạo Tràng Tốt Khó Tìm
Si Ái Triền Miên
Nỗi Bất Hạnh của Cửa Phật
Kiếp Sau Muốn Làm "Liên-Thể-Anh"
Tham Thiền: Trước Nhất Cần Xây Nền Tảng
Quang Âm Thiên và Khoa Học
Tánh, Thức, Ý, Tâm
Thật Ðau Lòng Cho Nền Giáo Dục Hiện Tại
Tham Thiền Cần Có Con Mắt Biết Chọn Pháp
Ðắc Nhất Vạn Sự Tất
Phần 5
Lục Ðại Tông Chỉ tức là Ngũ Giới
Biểu Hiện của Ðức Hạnh
Thiền Thất Hối Ngữ
Viên Mãn Mười Tuần Thiền
Mười Pháp Giới Không Ngoài Một Niệm Của Tâm
Tham Hưởng Thọ Thì Cần Gì Xuất Gia
Người Xuất Gia Phải Tụng Ba Bộ Kinh
Bốn Ðạo Tràng ở Tây-Phương: Mỹ và Gia-Nã-Ðại
Xuất Gia là Chuyện của Bậc Ðại Trượng Phu
Phật Tánh Là Bổn Nguyện Của Tất Cả Chúng Sinh
Số Không Là Bí Quyết Ðể Phản Tỉnh Hoàn Nguyên
Phụ Lục: Tiểu Truyện Hòa Thượng Tuyên Hóa


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: