KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA )


Thiện Nhựt lược-dịch và tìm hiểu
08/09/2010 01:36 (GMT+7)
Số lượt xem: 26153
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

"Thà biết ít mà biết chắc,
Khỏi tu mù và chẳng mắc tu lầm."
-- Thiện-Nhựt.

Mục Lục

    Vài lời xin thưa trước

[01]     I.- Phẩm Song-yếu


1) Tích chuyện vị Tăng mù - Kệ số 001

2) Tích chuyện chàng thanh-niên được sanh lên cõi Trời - Kệ số 002

3) Tích chuyện Trưởng-lão Thi-sa - Kệ số 003 và 004

4) Tích chuyện về nữ-quái Kha-ly - Kệ số 005

5) Tích chuyện chư Tăng ở Cô-sâm-bi - Kệ số 006

6) Tích chuyện Trưởng-lão Khả-la - Kệ số 007 và 008

7) Tích chuyện về Đề-bà-đạt-đa - Kệ số 009 và 010

8) Tích chuyện hai Tôn-giả Xá-lợi-phất và Đại Mục-kiền-liên - Kệ số 011 và 012

9) Tích chuyện về Tôn-giả Nan-đà - Kệ số 013 và 014

10) Tích chuyện người đồ-tể Thuần-đà - Kệ số 015

11) Tích chuyện ông Đàm-mi - Kệ số 016

12) Tích chuyện về tội-ác của Đề-bà-đạt-đa - Kệ số 017

13) Tích chuyện cô Sử-ma-na - Kệ số 018

14) Tích chuyện hai vị Tỳ-kheo - Kệ số 019 và 020


II.- Phẩm Không Phóng-dật


15) Tích chuyện Hoàng-hậu Sa-mã-hoa - Kệ số 021, 022 và 023

16) Tích chuyện người chủ ngân-hàng -Kệ số 024

17) Tích chuiyện Tôn-giả Tiểu Phan-tha-ca - Kệ số 025

18) Tích chuyện "Hội-hè tuổi trẻ vui-nhộn" - Kệ số 026 và 027

19) Tích chuyện Tôn-giả Đại Ca-diếp - Kệ số 028

20) Tích chuyện hai vị Tỳ-kheo bạn đồng-tu - Kệ số 029

21) Tích chuyện Mã-Hà - Kệ số 030

22) Tích chuyện một vị Tỳ-kheo - Kệ số 031

23) Tích chuyện Trưởng-lão Ni-ga-ma 86 - Kệ số 032


III.- Phẩm Tâm


24) Tích chuyện Trưởng-lão Mễ-ghi-dạ - Kệ số 033 và 034

25) Tích chuyện bà Mã-thị-Kha - Kệ số 035

26) Tích chuyện về một Tỳ-kheo bất-mãn - Kệ số 036

27) Tích chuyện Sa-di Tha-di-nê - Kệ số 037

28) Tích chuyện Trưởng-lão Chí-ta-hạt - Kệ số 038 và 039

29) Tích chuyện Năm trăm vị Tỳ-kheo tu Thiền - Kệ số 040

30) Tích chuyện vị Tỳ-kheo Phù-ti-cát - Kệ số 041

31) Tích chuyện người chăn bò Nan-đà - Kệ số 042

32) Tích chuyện về Sở-rị-gia - Kệ số 043


IV.- Phẩm Hoa


33) Tích chuyện các vị Tỳ-kheo bàn về thế đất - Kệ số 044 và 045

34) Tích chuyện vị Tỳ-kheo quán thân như ảo-ảnh - Kệ số 046

35) Tích chuyện vua Tỳ-lưu-ly - Kệ số 047

36) Tích chuyện bà Khưu-ma-ly - Kệ số 048

37) Tích chuyện ông Cơ-sĩ-gia, kẻ giàu-có mà rít-róng - Kệ số 049

38) Tích chuyện ẩn-sĩ Phả-vị-gia - Kệ số 050

39) Tích chuyện cư-sĩ Chúc-pha-nhi - Kệ số 051 và 052

40) Tích chuyện bà tín-nữ Vi-sa-kha - Kệ số 053

41) Tích chuyện về câu hỏi của Tôn-giả A-nan - Kệ số 054 và 055

42) Tích chuyện Tôn-giả Đại Ca-diếp - Kệ số 056

43) Tích chuyện Trưởng-lão Cơ-thi-ca - Kệ số 057

44) Tích chuyện hai người bạn khác đạo - Kệ số 058 và 059


V.- Phẩm Ngu


45) Tích chuyện một mgười đi tìm hái hoa sen trắng - Kệ số 060

46) Tích chuyện người Sa-di của Tôn-giả Đại Ca-diếp - Kệ số 061

47) Tích chuyện người keo-kiết tên A-nan-đà - Kệ số 062

48) Tích chuyện hai người móc túi - Kệ số 063

49) Tích chuyện Trưởng-lão Ưu-đà-di - Kệ số 064

50) Tích chuyện ba mươi chàng thanh-niên - Kệ số 065

51) Tích chuyện người cùi Sở-phù-bút - Kệ số 066

52) Tích chuyện một người nông-phu - Kệ số 067

53) Tích chuyện người bán hoa Sử-mã-na - Kệ số 068

54) Tích chuyện Nữ-trưởng-lão Bích-Liên - Kệ số 069

55) Tích chuyện Trưởng-lão Giang-bửu-kha - Kệ số 070

56) Tích chuyện về ngạ-quỉ A-hi - Kệ số 071

57) Tích chuyện về ngạ-quỉ Sa-thi-cừu - Kệ số 072

58) Tích chuyện về người gia-chủ tên Tâm - Kệ số 073 và 074

59) Tích chuyện Sa-di Thi-sa - Kệ số 075

[02]     VI.- Phẩm Hiền-trí


60) Tích chuyện Trưởng-lão Giả-đa - Kệ số 076

61) Tích chuyện hai vị tỳ-kheo Át-sa và Phú-na - Kệ số 077

62) Tích chuyện Tỳ-kheo Xà-nặc - Kệ số 078

63) Tích chuyện Trưởng-lão Kha-phi-na - Kệ số 079

64) Tích chuyện Sa-di Phan-di-ta - Kệ số 080

65) Tích chuyện Trưởng-lão Phát-di-gia - Kệ số 081

66) Tích chuyện tín-nữ Kha-nhã - Kệ số 082

67) Tích chuyện về mùa an-cư ở Vệ-lan-già - Kệ số 083

68) Tích chuyện Trưởng-lão Đàm-mi-kha - Kệ số 084

69) Tích chuyện những người nghe giảng pháp - Kệ số 085 và 086

70) Tích chuyện các Tỳ-kheo sau mùa an-cư - Kệ số 087, 088, 089


VII.- Phẩm A-la-hán


71) Tích chuyện về y-sĩ Kỳ-bà hỏi Đức Phật - Kệ số 090

72) Tích chuyện Tôn-giả Đại Ca-diếp ở lại Trúc-lâm - Kệ số 091

73) Tích chuyện Trưởng-lão Lã-tha-sĩ - Kệ số 092

74) Tích chuyện Trưởng lão A-na-luật - Kệ số 093

75) Tích chuyện Trưởng-lão Ca-chiên-diên - Kệ số 094

76) Tích chuyện Trưởng-lão Xá-lợi-phất bị vu-cáo - Kệ số 095

77) Tích chuyện vị Sa-di ở Cô-sâm-bi - Kệ số 096

78) Tích chuyện về một lời nói của Đại-Đức Xá-lợi-phất - Kệ số 097

79) Tích chuyện Trưởng-lão Lê-va-ta - Kệ số 098

80) Tích chuyện về một người đàn-bà quyến-rũ - Kệ số 099


VIII.- Phẩm Ngàn


81) Tích chuyện người đao-phủ Tam-bá-đà - Kệ số 100

82) Tích chuyện về Bá-hi-gia - Kệ số 101

83) Tích chuyện Ni-cô Khuôn-đà-la - Kệ số 102 và 103

84) Tích chuyện thanh-niên Bà-la-môn Anh-tha-bút - Kệ số 104 và 105

85) Tích chuyện người cậu của Tôn-giả Xá-lợi-phất - Kệ số 106

86) Tích chuyện người cháu của Tôn-giả Xá-lợi-phất - Kệ số 107

87) Tích chuyện người bạn của Tôn-giả Xá-lợi-phất - Kệ số 108

88) Tích chuyện về cậu bé Trường-Thọ - Kệ số 109

89) Tích chuyện Sa-di Sầm-khí-ca - Kệ số 110

90) Tích chuyện Tôn-giả Khuôn-đà-na - Kệ số 111

91) Tích chuyện Trưởng-lão Xà-nô - Kệ số 112

92) Tích chuyện Nữ-Trưởng-lão Phả-tha-ca - Kệ số 113

93) Tích chuyện Nữ-Trưởng-lão Kỷ-sa-cơ - Kệ số 114

94) Tích chuyện Nữ-Trưởng-lão Bá-hư-phù - Kệ số 115


IX.- Phẩm Ác


95) Tích chuyện vợ chồng ông Cù-lê-kha - Kệ số 116

96) Tích chuyện Tỳ-kheo Sĩ-gia-sa - Kệ số 117

97) Tích chuyện Thiên-nữ Lã-giai - Kệ số 118

98) Tích chuyện Trưởng-giả Cấp-cô-độc - Kệ số 119 và 120

99) Tích chuyện một vị tỳ-kheo cẩu-thả - Kệ số 121

100) Tích chuyện ông nhà giàu Bình-lập - Kệ số 122

101) Tích chuyện thương-gia Đại-Đà-na - Kệ số 123

102) Tích chuyện vợ chồng người thợ săn Khúc-cư - Kệ số 124

103) Tích chuyện người thợ săn Cổ-kha - Kệ số 125

104) Tích chuyện viên hồng-ngọc - Kệ số 126

105) Tích chuyện về ba nhóm Tỳ-kheo - Kệ số 127

106) Tích chuyện vương-tử Thiện-giác trang - Kệ số 128


X.- Phẩm Hình-phạt


107) Tích chuyện hai nhóm Tỳ-kheo đánh nhau - Kệ số 129

108) Tích chuyện một nhóm Tỳ-kheo hay doạ-nạt - Kệ số 130

109) Tích chuyện một lũ trẻ đập rắn - Kệ số 131 và 132

110) Tích chuyện Trưởng-lão Khuôn-đà-na - Kệ số 133 và 134

111) Tích chuyện các bà thọ Bát-quan-trai - Kệ số 135

112) Tích chuyện con trăn - Kệ số 136

113) Tích chuyện Tôn-giả Đại Mục-kiền-liên - Kệ số 137, 138, 139 và 140

114) Tích chuyện Tỳ-kheo Bá-hộ-thăng - Kệ số 141

115) Tích chuyện vị đại-thần San-tạ-tị - Kệ số 142

116) Tích chuyện Trưởng-lão Phí-lộ-thi - Kệ số 143 và 144

117) Tích chuyện vị Sa-di Sử-kha - Kệ số 145


XI.- Phẩm Già


118) Tích chuyện về các bạn đạo của bà Vi-sa-kha - Kệ số 146

119) Tích chuyện nàng Sĩ-mã - Kệ số 147

120) Tích chuyện Tỳ-kheo-ni Úc-ta-ra - Kệ số 148

121) Tích chuyện các tỳ-kheo tự-phụ - Kệ số 149

122) Tích chuyện công-chúa Gia-nhã-ba - Kệ số 150

123) Tích chuyện Hoàng-hậu Mạt-lợi - Kệ số 151

124) Tích chuyện Tỳ-kheo Lã-lưu - Kệ số 152

125) Tích chuyện Đức Phật thành Đạo - Kệ số 153 và 154

126) Tích chuyện con ông Đại-đà-na - Kệ số 155 và 156

[03]     XII.- Phẩm Tự-ngã


127) Tích chuyện Vương-tử Bồ-đề - Kệ số 157

128) Tích chuyện Trưởng-lão Ưu-ba-nan-đà - Kệ số 158

129) Tích chuyện Trưởng-lão Phả-đà-ni - Kệ số 159

130) Tích chuyện bà mẹ của Cưu-ma-ca-diếp - Kệ số 160

131) Tích chuyện ông Ưu-bà-sa - Kệ số 161

132) Tích chuyện về một tiền-kiếp của Đề-bà-đạt-đa - Kệ số 162

133) Tích chuyện về sự chia-rẽ Giáo-hội - Kệ số 163

134) Tích chuyện Tỳ-kheo Kha-la - Kệ số 164

135) Tích chuyện thiện-nam Chu-la - Kệ số 165

136) Tích chuyện Trưởng-lão Ất-tha-đạt - Kệ số 166


XIII.- Phẩm Thế-gian


137) Tích chuyện một tỳ-kheo trẻ - Kệ số 167

138) Tích chuyện vua Tịnh-phạn - Kệ số 168 và 169

139) Tích chuyện các tỳ-kheo quán-tưởng bọt nước - Kệ số 170

140) Tích chuyện Vương-tử Vô-uý - Kệ số 171

141) Tích chuyện Trưởng-lão Sầm-mạc-gia - Kệ số 172

142) Tích chuyện Trưởng-lão Vô-não - Kệ số 173

143) Tích chuyện cô gái quay tơ - Kệ số 174

144) Tích chuyện ba mươi tỳ-kheo đắc thần-thông - Kệ số 175

145) Tích chuyện bà Chỉnh-ca-mã - Kệ số 176

146) Tích chuyện công-đức Đại-bố-thí - Kệ số 177

147) Tích chuyện con trai ông Cấp-cô-độc - Kệ số 178


XIV.- Phẩm Phật-đà


148) Tích chuyện ba cô gái của Ma-vương - Kệ số 179 và 180

149) Tích chuyện Đức Phật từ cõi Trời Đao-lợi trở lại thế-gian - Kệ số 181

150) Tích chuyện Long-vương Y-ra-kha - Kệ số 182

151) Tích chuyện về lời thưa hỏi của Tôn-giả A-nan - Kệ số 183, 184 và 185

152) Tích chuyện vị tỳ-kheo bất-mãn - Kệ số 186 và 187

153) Tích chuyện vị Bà-la-môn Ất-ghi-đạt - Kệ số 188, 189, 190, 191 và 192

154) Tích chuyện về nơi đản-sanh của bực Thánh - Kệ số 193

155) Tích chuyện các tỳ-kheo bàn về hạnh-phước - Kệ số 194

156) Tích chuyện về tượng Phật Ca-diếp - Kệ số 195 và 196


XV.- Phẩm An-lạc


157) Tích chuyện giải-hoà giòng-họ Thích-ca - Kệ số 197, 198 và 199

158) Tích chuyện Ma-vương khuấy Phật - Kệ số 200

159) Tích chuyện vua xứ Câu-tát-la thất-trận - Kệ số 201

160) Tích chuyện đôi vợ chồng sắp cưới - Kệ số 202

161) Tích chuyện người chăn mất con bò - Kệ số 203

162) Tích chuyện vua Ba-tư-nặc bớt ăn - Kệ số 204

163) Tích chuyện Trưởng-lão Thi-sa ngồi Thiền - Kệ số 205

164) Tích chuyện vua Trời Đế-Thích săn-sóc Phật - Kệ số 206, 207 và 208


XVI.- Phẩm Thân-ái


165) Tích chuyện ba người khất-sĩ - Kệ số 209, 210 và 211

166) Tích chuyện một gia-chủ giàu-có - Kệ số 212

167) Tích chuyện bà Vi-sa-kha khóc cháu - Kệ số 213

168) Tích chuyện các ông hoàng xứ Ly-xa - Kệ số 214

169) Tích chuyện chàng thanh-niên Anh-thi - Kệ số 215

170) Tích chuyện người nông-phu Bà-la-môn - Kệ số 216

171) Tích chuyện các thanh-niên kính-mộ Tôn-giả Ca-diếp - Kệ số 217

172) Tích chuyện vị Trưởng-lão đắc quả A-na-hàm - Kệ số 218

173) Tích chuyện gia-chủ Nan-đi-gia - Kệ số 219 và 220


XVII.- Phẩm Sân-hận


174) Tích chuyện công-chúa Lỗ-hi-nhi - Kệ số 221

175) Tích chuyện vị Thọ-thần - Kệ số 222

176) Tích chuyện cô tín-nữ Úc-ta-ra - Kệ số 223

177) Tích chuyện Tôn-giả Mục-kiền-liên hỏi Phật - Kệ số 224

178) Tích chuyện một người Bà-la-môn tự-nhận là cha Đức Phật - Kệ số 225

179) Tích chuyện nô-tỳ Phú-na - Kệ số 226

180) Tích chuyện chàng thanh-niên A-tu-la - Kệ số 227, 228, 229 và 230

181) Tích chuyện sáu vị tỳ-kheo mang guốc - Kệ số 231, 232, 233 và 234


XVIII.- Phẩm Ô-uế


182) Tích chuyện con của người đồ-tể - Kệ số 235, 236, 237 và 238

183) Tích chuyện người Bà-la-môn làm việc thiện - Kệ số 239

184) Tích chuyện ham áo cà-sa của Trưởng-lão Thi-sa - Kệ số 240

185) Tích chuyện tỳ-kheo Lã-lưu-đà-di - Kệ số 241

186) Tích chuyện người bị vợ ngoại-tình - Kệ số 242 và 243

187) Tích chuyện tỳ-kheo Chu-la-sĩ - Kệ số 244 và 245

188) Tích chuyện năm người cãi nhau về ngũ-giới - Kệ số 246, 247 và 248

189) Tích chuyện vị tỳ-kheo ganh-tị - Kệ số 249 và 250

190) Tích chuyện năm người ngồi nghe pháp - Kệ số 251

191) Tích chuyện vị hào-phú Mẫn-đà-kha - Kệ số 252

192) Tích chuyện tỳ-kheo Úc-gia - Kệ số 253

193) Tích chuyện ông Tu-bạt-đà-la, vị đệ-tử chót của Đức Phật- Kệ số 254 và 255


XIX.- Phẩm Pháp-trụ


194) Tích chuyện các vị thẩm-phán - Kệ số 256 và 257

195) Tích chuyện sáu vị tỳ-kheo ba-hoa. - Kệ số 258

196) Tích chuyện Trưởng-lão Nhứt-Kệ-tụng - Kệ số 259

197) Tích chuyện Trưởng-lão Phát-di-gia - Kệ số 260 và 261

198) Tích chuyện các tỳ-kheo ganh-tị - Kệ số 262 và 263

199) Tích chuyện tỳ-kheo Hạt-tha-ca - Kệ số 264 và 265

200) Tích chuyện người Bà-la-môn tự nhận là tỳ-kheo - Kệ số 66 và 267

201) Tích chuyện các người ngoại-đạo - Kệ số 268 và 269

202) Tích chuyện người đánh cá tên là Thánh-Hiền - Kệ số 270

203) Tích chuyện các tỳ-kheo tự-mãn - Kệ số 271 và 272


XX.- Phẩm Đạo


204) Tích chuyện các tỳ-kheo bàn về đường đi. - Kệ số 273, 274, 275 và 276

205) Tích chuyện các tỳ-kheo quán chiếu về Vô-thường, Khổ và Vô-ngã - Kệ số 277, 278 và 279

206) Tích chuyện tỳ-kheo Thi-sa lười nhác - Kệ số 280

207) Tích chuyện ngạ-quỉ đầu heo mình người - Kệ số 281

208) Tích chuyện Trưởng-lão Phổ-thi-la - Kệ số 282

209) Tích chuyện năm vị tỳ-kheo già - Kệ số 283 và 284

210) Tích chuyện con của người thợ bạc - Kệ số 285

211) Tích chuyện vị thương-gia Đại-Nghiệp - Kệ số 286

212) Tích chuyện bà Kỷ-sa-cơ - Kệ số 287

213) Tích chuyện bà Phả-tha-ca - Kệ số 288 và 289

[04]     XXI.- Phẩm Tạp-lục


214) Tích chuyện công-đức xưa của Đức Phật. - Kệ số 290.

215) Tích chuyện một bà hay ăn hột gà. - Kệ số 291.

216) Tích chuyện các tỳ-kheo đan dép cỏ. - Kệ số 292 và 293.

217) Tích chuyện Trưởng-lão Phát-di-gia, người thấp-lùn - Kệ số 294 và 295.

218) Tích chuyện con của người đốn củi. - Sáu bài Kệ, từ số 296 đến số 301.

219) Tích chuyện vị tỳ-kheo ở Tỳ-da-ly. - Kệ số 302.

220) Tích chuyện về vị gia-chủ Chi-ta. - Kệ số 303.

221) Tích chuyện cô Chu-la-sử. - Kệ số 304.

222) Tích chuyện Trưởng-lão độc-cư Y-kha. - Kệ số 305.


XXII.- Phẩm Địa-ngục


223) Tích chuyện bà Sơn-đà-ly. - Kệ số 306.

224) Tích chuyện Tôn-giả Mục-kiền-liên thấy ngạ-quỉ. - Kệ số 307.

225) Tích chuyện các tỳ-kheo tăng-thượng-mạn. - Kệ số 308.

226) Tích chuyện thanh-niên Khê-ma-ca. - Kệ số 309 và 310.

227) Tích chuyện vị tỳ-kheo xem nhẹ giới-cấm nhỏ. - Kệ số 311, 312, 313.

228) Tích chuyện người vợ ghen-tuông. - Kệ số 314.

229) Tích chuyện các tỳ-kheo qua muà an-cư nơi biên-ải - Kệ số 315.

230) Tích chuyện nhóm loã-thể Ni-kiền-tử. - Kệ số 316 và 317.

231) Tích chuyện nhóm người dị-giáo. - Kệ số 318 và 319.


XXIII.- Phẩm Voi


232) Tích chuyện bà Mã-can-di-hoa. - Kệ số 320, 321 và 322.

233) Tích chuyện người quản-tượng. - Kệ số 323.

234) Tích chuyện người cha già bị các con ruồng-bỏ. - Kệ số 324.

235) Tích chuyện vua Ba-tư-nặc ăn quá no. - Kệ số 325.

236) Tích chuyện Sa-di Sà-nhu. - Kệ số 326.

237) Tích chuyện con voi già. - Kệ số 327.

238) Tích chuyện con voi hầu-hạ Phật. - Kệ số 328, 329 và 330.

239) Tích chuyện Ma-vương cám-dỗ Phật. - Kệ số 331, 332 và 333.


XXIV.- Phẩm Tham-ái


240) Tích chuyện con cá vàng. - Kệ số 334, 335, 336 và 337.

241) Tích chuyện con heo nái - Sáu bài Kệ từ số 339 đến số 343

242) Tích chuyện tên trộm bị xử tử. - Kệ số 344

243) Tích chuyện các người tù bị xiềng-xích - Kệ số 345 và 346

244) Tích chuyện Hoàng-hậu Khê-ma - Kệ số 347

245) Tích chuyện người diễn trò nhào lộn - Kệ số 348

246) Tích chuyện người thiện-xạ - Kệ số 349 và 350

247) Tích chuyện Tôn-giả La-hầu-la bị Ma khuấy - Kệ số 351 và 352

248) Tích chuyện ẩn-sĩ Ưu-ba-ca - Kệ số 353

249) Tích chuyện Trời Đế-Thích thưa hỏi Phật - Kệ số 354

250) Tích chuyện một người tuyệt-tự - Kệ số 355

251) Tích chuyện vị Thiên-nam An-khư-ra - Kệ số 356, 357, 358, và 359


XXV.- Phẩm Tỳ-kheo.


252) Tích chuyện năm vị Tỳ-kheo cãi nhau về năm căn - Kệ số 360 và 361

253) Tích chuyện vị Tỳ-kheo giết con thiên-nga - Kệ số 363

254) Tích chuyện Tỳ-kheo Cơ-khả-ly - Kệ số 363

253) Tích chuyện Trưởng-lão Pháp-hỉ - Kệ số 364.

256) Tích chuyện vị Tỳ-kheo muốn ngả theo Đề-bà - Kệ số 365 và 366

257) Tích chuyện người bố-thí hoa quả đầu mùa - Kệ số 367

258) Tích chuyện mẹ của Trưởng-lão Sơn-na - Chín bài Kệ từ số 368 đến 376

259) Tích chuyện Tỳ-kheo nhìn hoa lài rơi khi ngồi Thiền - Kệ số 377

260) Tích chuyện Trưởng-lão San-ta-kha - Kệ số 378

261) Tích chuyện Trưởng-lãi Nan-ga-la - Kệ số 379 và 380

262) Tích chuyện Tỳ-kheo Hoa-kha-ly - Kệ số 381

263) Tích chuyện Sa-di Sữ-mã - Kệ số 382


XXVI.- Phẩm Bà-la-môn


264) Tích chuyện vị Bà-la-môm gọi tâng cac vị Tỳ-kheo - Kệ số 383

265) Tích chuyện về hai pháp: Chỉ và Quán - Kệ số 384

266) Tích chuyện Ma-vương thưa hỏi Phật - Kệ số 385

267) Tích chuyện một vị Bà-la-môn hỏi Phật - Kệ số 386

268) Tích chuyện Tôn-giả A-nan nhìn hào-quang Phật - Kệ số 387

269) Tích chuyện một vị Bà-la-môn ẩn-sĩ - Kệ số 388

270) Tích chuyện nhẫn-nhục của Tôn-giả Xá-lợi-phất - Kệ số 389 và 390

271) Tích chuyện Ni-bà Ba-xà-ba-đề - Kệ số 391

272) Tích chuyện Tôn-giả Xá-lợi-phất lạy mỗi đêm - Kệ số 392

273) Tích chuyện vị Bà-la-môn Gia-thi-la - Kệ số 393

274) Tích chuyện vị Bà-la-môn lừa gạt - Kệ số 394

275) Tích chuyện Ni-bà Kỷ-sa-cơ tu khổ-hạnh - Kệ số 395

276) Tích chuyện vị Bà-la-môn ở Xá-vệ đến hỏi Phật - Kệ số 396

277) Tích chuyện Tỳ-kheo Úc-ga - Kệ số 397

278) Tích chuyện đấu trâu - Kệ số 398

279) Tích chuyện bốn anh em lỗ-mãng - Kệ số 399

280) Tích chuyện Tôn-giả Xá-lợi-phất bị mẹ nhiếc-móc - Kệ số 400

281) Tích chuyện Ni-bà Bích-Liên - Kệ số 401

282) Tích chuyện người nô-lệ đắc quả A-la-hán - Kệ số 402

283) Tích chuyện Ni-bà Khê-ma - Kệ số 403

284) Tích chuyện Trưởng-lão Thi-sa và vị thần-linh - Kệ số 404

285) Tích chuyện vị Tỳ-kheo bị đánh-đập - Kệ số 405

286) Tích chuyện bốn vị Sa-di - Kệ số 406

287) Tích chuyện Trưởng-lão Đại-Phan - Kệ số 407

288) Tích chuyện Trưởng-lão Phí-linh-đa - Kệ số 408

289) Tích chuyện vị Tỳ-kheo lượm vải - Kệ số 409

290) Tích chuyện Tôn-giả Xá-lợi-phất và việc dâng y - Kệ số 410

291) Tích chuyện Tôn-giả Mục-kiền-liên bị hiểu lầm - Kệ số 411

292) Tích chuyện Sa-di Lê-va-ta - Kệ số 412

293) Tích chuyện Trưởng-lão Can-đà - Kệ số 413

294) Tích chuyện Trưởng-lão Sĩ-hoa-ly - Kệ số 414

295) Tích chưyện Trưởng-lão Sơn-đà - Kệ số 415

296) Tích chuyện Trưởng-lão Gia-tị-la - Kệ số 416

297) Tích chuyện Giô-thi-ca

298) Tích chuyện Trưởng-lão Na-ta-bút (1) - Kệ số 417

299) Tích chuyện Trưởng-lão Na-ta-bút (2) - Kệ số 418

300) Tích chuyện Trưởng-lão Van-di-sa - Kệ số 419 và 420

301) Tích chuyện Ni-bà Đàm-ma - Kệ số 421

302) Tích chuyện Trưởng-lão Chi-man - Kệ số 422

303) Tích chuyện ông Đề-va-hy - Kệ số 423


Xin thưa nốt vài điều.


 


-ooOoo-


Vài lời xin thưa trước.


Kinh Pháp-Cú, tiếng Pali là Dhammapada, là quyển thứ hai trong Tiểu-Bộ-Kinh (Khuddhaka Nikàya), thuộc Tạng Kinh (Suttanta Pitaka) trong Tam-tạng Kinh-điển (Tipitaka). Kinh nầy gồm có 423 bài Kệ, văn vần bằng tiếng Pali và 305 Tích chuyện, nhắc lại trong dịp nào Đức Phật đã thốt lên các bài Kệ vừa nói.


Kinh Pháp-Cú được dịch ra rất nhiều thứ tiếng; bản dịch Anh-văn xưa nhứt là bản năm 1870 của Max Muller. Nhiều văn-hào trên thế-giới đã trích-dẫn và xem lời Kinh như chơn-lý của muôn đời.


Kinh Pháp-Cú trước đây đã được nhiều vị đại-sư Việt-nam dịch ra tiếng Việt. Gần đây có các bản: Kinh Pháp-Cú của Hoà-Thượng Thích Minh-Châu (Saigon, 1977), Kinh Pháp-Cú của Thượng-Toạ Thích Trí-Đức (Phật-học-viện Quốc-tế, 1985), Kinh Pháp-Cú của Trưởng-lão Narada, bản dịch Phạm-kim-Khánh (Paris, 1984), Suối nguồn vi-diệu của Phạm-Thiên-Thư (Saigon 1971) và nhiều bản khác nữa mà tôi chưa được biết.


Nhận thấy các lời dạy quí-báu của Đức Phật được kết-tập lại bằng lời thơ, có các Tích chuyện nêu rõ trong trường-hợp nào đã xãy ra khiến Đức Phật nói lên bài Kệ, tôi chẳng ngần-ngại sự ngu-dốt của mình, cố chuyển các lời văn trong Kinh sang văn-vần tiếng Việt, dễ hiểu, dễ đọc, mục-đích giúp cho các bạn đồng-tu có được tài-liệu để học-tập. Cách tôi trình-bày lại Kinh Pháp-Cú chẳng giống y như trong Kinh-Điển, nhưng tôi đã cố-gắng giữ đúng ý-nghĩa căn-bản của lời Phật dạy, nói lại bằng lời-lẽ thông-thường, người chưa rành Phật-pháp cũng có thể hiểu được.


Ngưỡng mong trên có các bực cao-minh chỉ-dạy thêm, chung-quanh có các đạo-hữu vui lòng khuyến-khích, tôi thành-tâm sám-hối những lỗi-lầm trong khi chép lại Kính Pháp-Cú và cầu nguyện người đọc hưởng được nhiều lợi-lạc trong khi học-tập Kinh nầy.


Thiện-Nhựt

Montreal, 18-11-2000.


-ooOoo-


  

  

  


   

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: