29/07/2013 20:41 (GMT+7)
Số lượt xem: 11535
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tập hợp những bài viết. 

  Gồm những bài viết với nhiều thể loại khác nhau, tập hợp lại để lưu giữ kỷ niệm trong thời kỳ học đạo và hành đạo. 

Tác giả: Thích Giác Tâm


HOA THUONG PHAP CHU.jpgGợi ý viết tiểu sử Chư tôn Thiền đức Phật giáo

 

  Thân Thế

-  Sinh ngày……Tháng ……Năm…………..

-  Nơi Sinh : Thôn……Xã……………Huyện…………Tỉnh………….

-  Quê Quán :Thôn…………Xã…………Huyện………Tỉnh………..                                    

-  Thân Phụ tên :………… Pháp Danh……………Năm Sinh……………

-  Nghề nghiệp :………………………Tử năm…………….

-  Đặc điểm tính tình :……………………………………….

-  Thân Mẫu tên :………… Pháp Danh………Năm Sinh……………

-  Nghề nghiệp :………………………..Tử năm…………..

-   Đặc điểm tính tình :……………………………………..

 

 

‚ Xuất gia & Học đạo

-                     Xuất gia ngày……………Tháng ……….Năm……….

-                    Vị Bổn Sư đầu tiên .

-                    Pháp Danh………………………….Pháp Tự…………………………Pháp Hiệu………………………

-                    Được Bổn Sư ban cho Pháp Danh………………………….Pháp tự ………………………….

-                    Hiệu chùa của ngày đi xuất gia:…………………………..

-                     Ở tại Thôn :………… Xã :………… Huyện ………Tỉnh………………

-                    Vị Thầy Y Chỉ

-                    Pháp Danh…………Pháp Tự…………Pháp Hiệu……………………….

-                    Y Chỉ Ngày…….Tháng……..Năm………..

-                    Tại chùa :………………….Ở Thôn ………………Xã ……………..Huyện ………….Tỉnh ………

-                    Lý do Y Chỉ :…………………..

-                     Được Vị Thầy Y Chỉ ban cho :

-                    Pháp Danh……………………….Pháp Tự ………………………….Pháp Hiệu …………………………

 

ƒ Trình độ thế học & Phật học

-                    Thế học ( Tiểu ,Trung , Đại Học ) :…………………………

-                    Phật Học : ( Sơ ,Trung, Đại Học ) :……………………….

-                    Tên Trường Phật Học :…………………………………..

-                    Ở đâu Thôn ……………….Xã…………………..Huyện……………………Tỉnh…………………………

-                    Ban Giáo Thọ gồm những ai :

-                    Pháp Danh , Pháp Hiệu , hoặc Thế Danh :……………………………………………………….

          ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

          …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-                    Thời gian tốt nghiệp , ngày……  Tháng………Năm…………..

      

 

 

  „ Giới Phẩm & Giới Đàn

-                    Thọ Giới Sa Di . Ngày…….Tháng…….Năm………

-                    Tại Giới Đàn……………………Ở…………………………………….

-                    Đường Đầu Hoà Thượng Tên :………………………………

-                    Yết Ma A Xà Lê Tên :…………………………………………….

-                    Giáo Thọ A Xà Lê Tên :…………………………………………

-                    Hoà Thượng Tuyên Luật Sư Tên :……………………………..

-                    Đồng thọ giới với ai trong giới đàn ấy ? Kể tên tiêu biểu :………………………….

        …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-                    Thọ Giới Tỳ Kheo . Ngày………Tháng……..Năm………

-                    Tại Giới Đàn …………………..Ở………………………………………………..

-                    Đường Đầu Hoà Thượng Tên :………………………………………..

-                    Yết Ma A Xà Lê Tên :………………………………………………………

-                    Giáo Thọ A Xà Lê Tên :……………………………………………….

-                    Hoà thượng Tuyên Luật Sư Tên : ……………………………………..

-                    Đồng thọ giới với ai trong giới đàn ấy ? Kể tên tiêu biểu :…………………………

         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

… Phát nguyện và hành trì sau ngày thọ đại giới :

-                    Lạy thù ân Tam Bảo Kinh Sám gì ?

-                    Tụng niệm hành trì bộ kinh gì ?

-                    Thời gian bao lâu ?…………….            Ở tại chùa nào ?…………………………

-                    Địa điểm . Thôn……………..xã………………….Huyện…………………………..Tỉnh……………….

-                    Thời gian . Ngày ………tháng………Năm………….

-                    Bao nhiêu tuổi hạ :………An cư tại Trường hạ nào :…………………………………………..

-                    Tổ chức tại đâu:………………………Ngày……….tháng ……….Năm………..tổ chức .

 

†  Chức vụ Đạo & Đời trước năm 75

-                    Đời :

-                    Có tham gia vào các tổ chức xã hội không ?

-                    Hiệu Trưởng , Giám Đốc , Giáo Sư Trường Bồ Đề .

-                    Giám Đốc Cô Ký Nhi Viện

         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

-                    Đạo :

-                    Chức Vụ ………………………..Thuộc Tỉnh Hội Phật Giáo :………………………………………

-                     Thời gian từ năm ………đến năm……………………………..

-                    Thời gian Trụ Trì các chùa :

-                    Chùa……………………….Ở xã………………………                  Huyện…………………….Tỉnh……………………………

-                    Thời gian tư năm……………..Đến năm……………………

-                    Chùa………………………..Ở xã……………………..Huyện……………………Tỉnh…………………………..

-                    Từ năm từ năm………………….Đến năm……………………

-                    Chùa………………………….Ở xã…………………….Huyện…………………..Tỉnh…………………………

-                    Thời gian từ năm………………Đến năm………………..                                                 

-                    Chùa…………………………..Ở xã……………………Huyện…………………….Tỉnh…………………………            

-                    Thời gian từ năm……………..Đến năm……………….

-                    Chùa…………………………….Ở xã…………………..Huyện…………………….Tỉnh……………………..

-                    Thời gian từ năm……………….Đến năm…………………..

        Ngôi chùa nào Trụ Trì lâu nhất ?

-                    Thời gian từ năm ……………   Đến năm…………………..

-                    Đóng góp lớn nhất cho ngôi chùa đó là công việc gì ?

-                    Trùng tu Điện Phật , Nhà Tổ , Nhà Tăng… ?

-                    Quy Y cho Phật tử  bao nhiêu người ?

-                    Mua thêm ruộng đất được bao nhiêu ?                              

-                    Đúc Chuông , Tạo Tượng được bao nhiêu ?

-                    Mua sắm Tự Vật , Tự Khí được bao nhiêu ?

-                    Ghi chú : ( Viết thêm những gì cần viết )

 

‡ Chức vụ Đạo  & Đời sau năm 75

-                    Đời :

-                    Có tham gia Hội Đồng Nhân Dân các cấp không ?

-                     Cấp xã , Huyện , Tỉnh…………………Thời gian từ  năm……………đến năm………………

-                    Có tham gia UBMTTQVN các cấp không ?

-                    Cấp Xã , Huyện , Tỉnh…………………..Thời gian từ  năm……….đến năm…………….

 

-                    Có tham gia Hội Chữ Thập Đỏ…các cấp không ? 

 

-                    Cấp xã , Huyện , Tỉnh …………………thời gian từ năm…………….đến năm…………….

 

-                    Đạo :

 

-                    Có tham gia trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam không ?

 

-                    Chức Vụ :………………………………Thuộc Tỉnh Hội Phật Giáo :…………………………………

 

-                    Thời gian từ năm…………đến năm………….

 

-                    Thời gian Trụ Trì các chùa :

 

-                    Chùa…………Ở ………xã…………Huyện…………Tỉnh………………

 

-                    Thời gian tư năm……………..Đến năm……………………

 

-                    Chùa………………………..Ở xã……………………..Huyện……………………Tỉnh…………………………..

 

-                    Từ năm từ năm………………….Đến năm……………………

 

-                    Chùa………………………….Ở xã…………………….Huyện…………………..Tỉnh…………………………

 

-                    Thời gian từ năm………………Đến năm………………..

 

-                    Chùa…………………………..Ở xã……………………Huyện…………………….Tỉnh…………………………

 

-                    Thời gian từ năm……………..Đến năm……………….

 

-                    Chùa…………………………….Ở xã…………………..Huyện…………………….Tỉnh……………………..

 

-                    Thời gian từ năm……………….Đến năm…………………..

        Ngôi chùa nào Trụ Trì lâu nhất ?

-                    Thời gian từ năm ……………   Đến năm…………………..

-                    Đóng góp lớn nhất cho ngôi chùa đó là công việc gì ?

-                    Trùng tu Điện Phật , Nhà Tổ , Nhà Tăng… ?

-                    Mua thêm ruộng đất được bao nhiêu ?                              

-                    Đúc Chuông , Tạo Tượng được bao nhiêu ?

-                    Mua sắm Tự Vật , Tự Khí được bao nhiêu ?

-                    Ghi chú : ( Viết thêm những gì cần viết )

 

         ˆ Sự Nghiệp Hoằng Pháp

    

-  Có khai sơn ngôi chùa nào không ?

     -  Tên chùa………Ngày ……..Tháng ……….Năm………….khai sơn

     - Trùng tu bao nhiêu ngôi chùa ?…………

     - Hiệu chùa trùng tu :…………………

     - Ngày……….Tháng……….Năm………..trùng tu chùa

     - Có thường giảng kinh thuyết pháp không ?

     - Giảng kinh gì :……………………………Tâm đắc bộ kinh gì  :…………………………………

     - Có trước tác phiên dịch kinh không ?

     - Những trước tác phiên dịch kể ra :………………………………………………………………………….

        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

-                    Đệ tử xuất gia bao nhiêu ?……………Mấy Tăng :…………….Mấy Ni :……….

-                    Cao đệ xuất sắc mấy người:……………Kể tên ra…………………………………………………….

        ………………………………………………………………………………

-                    Quy Y chúng đệ tử tại gia bao nhiêu người ?…………………

-                    Cuộc đời hành đạo nổi bật nhất về phương diện nào ?

         Kiến trúc xây dựng ? Độ chúng xuất gia tại gia ? Thuyết Pháp diễn               

          giảng , dịch kinh viết sách ?

-                    Quy Y chúng đệ tử tại gia bao nhiêu người ?…………………

-                    Cuộc đời hành đạo nổi bật nhất về phương diện nào ?

         Kiến trúc xây dựng ? Độ chúng xuất gia tại gia ? Thuyết Pháp diễn               

          giảng , dịch kinh viết sách ?

 

‰ Công tác xã hội từ thiện

    

-          Có thành lập Cô Ký Nhi Viện ?

-          Ngày ……..Tháng………Năm………..thành lập

-                       Ở tại xã………………………huyện……………………..Tỉnh……………………..

-                       Thường xuyên giúp đỡ Cô Nhi Viện ,Trại Tâm Thần trẻ bại liệt nào ?

-                       Thường giúp đỡ,làm công tác từ thiện ở vùng nào ? Tỉnh nào ?

-                       Thời gian từ năm………………đến năm…………….

 

Š Truyền trì đạo mạch

    

-          Có làm Chủ Đàn , Đường Đầu , Yết Ma , Giáo Thọ , Tôn Chứng cho 

        các Giới Đàn ?

-                       Tên Giới Đàn :……………………..Ở tại xã ………………….Huyện…………….Tỉnh……..

-                       Thời gian . Ngày ………….Tháng………….Năm…………

    

  Những lời giáo huấn sâu sắc hoặc Thơ, Kệ đặc biệt để lại cho đệ tử

 

- Xin giải thích rõ nội dung bài Thơ ,Kệ tiêu biểu

- Thời gian làm bài Thơ ,Kệ

 

Ghi chép lại những lời giáo huấn đặc sắc nhất.

   

 Những Kỷ niệm và ấn tượng sâu sắc của đệ tử về Thầy mình

    

-                    Nhờ đệ tử  kể lại bằng cách ghi âm

-                    Xin lại những bài viết của đệ tử viết về Thầy họ

 

      Pháp Môn tu học

   

-                      Thiền Tông , Tịnh Độ , hay Mật Tông ?

-                     Thiền Tịnh song tu ? hoặc Mật Tịnh song tu ?

-                     Ghi chép lại những lời tâm đắc phát biểu về pháp môn đang hành trì .

-                     Ghi chép lại những kết quả , diệu dụng trong thời gian hành trì .

-                     Mật hạnh trong đời tu ( ghi chép lại , về phương diện này phải hỏi đệ tử mới rõ )

       Thiền Phái & Kệ Phái

   

      -    Thiền Phái Lâm Tế hay Tào Động ?

      -    Thuộc đời thứ mấy trong dòng kệ của Thiền Phái ?

 

       Những tháng ngày gần Viên Tịch

 

-                        Có nhẹ nhàng , thảnh thơi , tươi mát ?

-                        Có biết trước giờ lâm chung ?  Có ân cần phó chúc dặn dò đệ tử ?

   

  Cảm tưởng của người viết

   

     -   Tổng kết một đời hành đạo của người mình viết tiểu sử .

     -    Những kỷ niệm , những ấn tượng sâu sắc , những tình cảm của người  viết dành cho người mình viết tiểu sử .

     -   Dùng bút pháp trong sáng , tình cảm chuyển tải đến người đọc trang

         tiểu sử mình viết về cuộc đời hành đạo tu tập của họ , để qua đó người

         đọc thương Phật , thương đạo và có tín tâm hơn .

                                                                  

                                                                 Mùa An Cư -Phật Lịch 2546

                                                                Thích Giác Tâm , Biên Soạn

                                                                      Bài dàn ý viết Tiểu Sử

 

 

 

 


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: