24/09/2010 20:00 (GMT+7)
Số lượt xem: 5047
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


Quy-mạng mười-phương Vô-Thượng-Giác,   Pháp-mầu vi-diệu đã tuyên-dương, Thánh-Tăng bốn Quả ba thừaThừa độ, Duỗi tay vàng nguyện xót-thương,


Ngược dòng Chơn-tánh từ lâu,

Chúng con trôi-nổi biển đầu sông mê.

Thấy đâu lối thoát đường về,

Bập-bềnh sóng nước chưa hề đoái lui.

Nguyên-nhân hữu-lậu gây rồi,

Bao nhiêu nghiệp-chướng lâu đời tạo ra.

Biết đâu nẻo chánh đường tà,

Oan-khiên nghiệp-báo thật là nặng sâu.

Nay con khẩn-thiết cúi đầu,

Phơi bày sám-hối cần-cầu Hồng-ân.

Chí-thành cầu đấng Năng-Nhân,

Từ-bi cứu vớt trầm-luân mọi loài.

Nguyện cùng thiện-hữu ra khơi,

Cùng lên bờ Giác, lìa nơi não-phiền.

Kiếp này xin nguyện xây thêm,

Cao tòa phước-đức vững nền Đạo-tâm.

Chờ mong Đạo-nghiệp vun-trồng,

Từ-bi Trí-tuệ nở mầm tốt tươi.

Kiếp sau xin được làm người,

Sanh ra gặp pháp sống đời chân-tu.

Dắt-dìu nhờ bậc minh-sư,

Nương vào chánh-tín hạnh-từ xuất-gia.

Sáu-căn ba-nghiệp thuần-hòa,

Không vương tục-lụy theo đà thế-nhân.

Một lần tấn Đạo nghiêm-thân,

Giữ-gìn phạm-hạnh nghiệp-trần lánh xa.

Oai-nghi phong-độ chói lòa,

Lòng từ hộ-mạng trước là vị-sanh.

Lại thêm đầy-đủ duyên-lành.

Bao nhiêu tai-nạn biến thành hư-không.

Bồ-đề nguyện kết một lòng,

Đài sen Bát-nhã Chơn-không hiện-tiền.

Nhờ công tu-tập tinh-chuyên,

Đại-thừa liễu-ngộ chứng truyền chân-tâm.

Thoát ngoài kiếp hải trâm-luân,

Hoằng-khai Lục-độ hạnh-môn cứu người.

Đạo tràng dựng khắp nơi-nơi,

Lưới nghi phá hết trong ngoài sạch không.

Tà ma hàng-phục đến cùng,

Truyền-đăng Phật-pháp nối dòng vô chung.

Vâng làm Phật-sự mười-phương,

Không vì lao-nhọc, nản lòng tinh-chuyên.

Bao nhiêu Diệu-pháp thâm-huyền,

Thảy đều thực-hiện trong vòng trầm-luân.

Rồi đem Phước-huệ độ-sanh,

Chứng nên Phật-quả hoàn-thành Pháp-thân.

Tùy-cơ ứng-biến cõi-trần,

Phân-thân vô-số độ dần chúng sanh.

Nước Từ rưới khắp Nhân-Thiên,

Mênh-mông biển hạnh lời nguyện độ-tha.

Khắp hòa thế-giới gần xa,

Diễn-dương Diệu-pháp trước là độ-sanh.

Những nơi khổ-thú trầm-luân,

Hào-quang chiếu-diệu hiện thân tốt-lành.

Chỉ cần thấy dạng, nghe danh,

Muôn-loài thoát khỏi ngục-hình đớn đau.

Phát lời nguyện-ước xưa nay,

Muôn ngàn khổ-địa thảy đều tiêu-tan.

            Bao nhiêu nghiệp-trái hàm-oan,

Bao nhiêu đau-khổ trong hàng súc-sanh.

Đều nhờ thần-lực oai-linh,

Sương tan, núi biếc, bình-minh rạng-ngời.

Thuốc-thang cứu-cấp cho đời,

Áo-cơm cứu-giúp cho người bần-dân.

Bao nhiêu lợi-ích hưng-sùng,

An vui thực-hiện trong vòng trầm-luân.

Bao nhiêu quyến-thuộc thân oan,

Cùng nguyện vượt biển trần-gian nổi chìm.

Xa-lìa ái nhiễm liên-miên,

Đoạn-trừ những nổi phược-triền thân-tâm.

Vun-trồng Đạo-nghiệp Thiện-nhân,

Cùng bao loài khác Pháp-thân hướng về.

Hư-không dù có chuyển di,

Nguyện con muôn kiếp không hề lung-lay.

Nguyện-cầu vạn-pháp xưa nay,

Hoàn-thành trí-nghiệp vững cây Bồ-đề.


HT Thích Nhất Hạnh  dịch
http://www.quangduc.com

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: