31/10/2010 09:17 (GMT+7)
Số lượt xem: 7607
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Thiết trí hai bàn: Thượng,tiền (Phật)                            Hạ, hậu (Linh) Chủ lễ xướng: Tựu vị-Phần hương- Thượng hương-Lễ tứ bái-Bình thân quỳ.


Tán: :                                    

Dương chi tịnh thủy ,

Biến sái tam thiên,

Tánh không bát đức lợi nhân thiên,

Pháp giới quảng tăng diên

Diệt tội tiêu khiên,

Hỏa diệm hóa hồng liên

Nam mô thanh lương địa Bồ Tát (3 lần) . . .

Tụng:  Chú Ðại Bi.

Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

 Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mộ a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bà ra phạt duệ, số đát na đá tả.

Nam mô tất cát lật đỏa , y mông a rị da, bà lô cát đế, thất Phật ra lăng đà bà.

            Nam mô na ra cận trì, hê rị ma ha bà đá sa mế, tát bà a tha đậu du bằng , a thệ dựng, tát bà tát đá, na ma bà già, ma phạt đặc đậu, đát điêt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ha đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng , câu lô câu lô, yết mông, đồ lô đồ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, sa ra sa ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, bà dạ ma na,ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đá dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na  ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án, tất điện đô, mạn đà ra, bạt đà dạ, ta bà ha.

. . .

Tán:               

Chưởng ốc minh châu quang bất muội.

Thủ trì kim tích nạp thiện duyên,

Tam đồ ngục nội bố từ vân,

Ngũ thú ba trung trình cao trạo.

Nam mô Ðịa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần).

Khai kinh kệ:

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần).

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp,

Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ,

Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,

Nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa.

Tán:               

Nhất chú tâm hương tài nhiệt cử,

Thập phương hiền thánh tất văn tri,

Thốn thành liêu ngụ thông u hiển,

Trượng thử nhi tham dĩ giáng thần,

Nam mô hương vân cái Bồ Tát (3 lần)

Chủ lễ thỉnh:

Chuyên thân triệu thỉnh: Cung vọng lai lâm, trai chủ thành tâm, cẩn đương triệu thỉnh.

Ðồng hòa:

Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh.

Chủ lễ thỉnh:

 Nhất tâm phụng thỉnh: Nam mô Ta Bà giáo chủ, Tịnh Ðộ đạo sư, Nam Hải tầm thanh, U Minh đại thánh, Thiên Long bát bộ, tứ phủ vạn linh, nhất thế thiện thần, thuỳ từ chứng giám.

Tả chức tiếp:

Duy nguyện: Từ bi vô lượng, lân mẩn hữu tình, giáng phú đàn tràng, hương vân phụng thỉnh.

Kim thời trai chủ phẩm cúng chi nghi, cáo vu án tiền; Chuyên vị Bạt tiến chư vong kỳ siêu độ sự. Lễ cúng cụ trần, phục vọng hồng từ, mặc thùy giám cách, tỷ hộ chư vong thoát hóa, toàn tộc khương ninh, trường diên phước khánh.

Ðồng hòa:

Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh.

Chủ lễ thỉnh:

Nhất tâm triệu thỉnh: Thiết hạ truy hồn tam sứ giả, đông tây thủ mạng nhị thần quang, nam nữ cô hồn, hoặc độ hà trạm nịch, thủy nạn phiêu linh, hoặc liên táng trùng tang, oan hồn yểu tử, đẳng chư hoạnh hồn.

Hữu chức tiếp:

Duy nguyện: Thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử nhật (dạ) kim thời, lai lâm pháp hội.

Chủ lễ xướng:                       

Âm dương vô nhị lý,

Sanh tử hữu thù đồ,

Chánh độ điệp nhất phong,

Ðối án tiền tuyên thị.

(Ðiệp cúng vớt vong giải oan).

Tư độ Ðạo Tràng, vị điệp ngưỡng sự.

            Tư cứ Việt nam quốc, . . .tỉnh . . .huyện . . .xã . . .thôn;

gia cư hiện trú tại . . . . . . . . .kiến đàn phựng Phật, tu hương phúng kinh (vớt vong, giải oan, bạt độ) . . .kỳ siêu độ sự.

Kim gia chủ . . . . . .hiệp đồng gia quyến đẳng.

Cẩn dĩ hương hoa, đăng trà, trai bàn thứ phẩm, phỉ lễ chi nghi; ngưỡng vọng Phật ân phủ thùy phóng quang tiếp độ:

Phụng vị chánh triệu . . . . . . . . .

            Thiết niệm: Vong linh đẳng, đốn phao dương giới, thúc phó âm ty, tội phước hà bằng, thăng trầm vị hiểu, truy niệm vong linh, đặt thân tiến bạt. Quyên thủ bổn nguyệt thị nhật, kiền trượng thiền lưu, tựu vu tịnh xứ, khải kiến minh dương, kỳ cầu lưỡng lợi, bổn đàn Tỳ Khưu, thử lai từ kỉnh thiết khoa nghi, phụng hành pháp sự tấu văn Phật quốc mạo đạt.

Linh quan tra vấn khể tầm, vong nhơn vị thử hợp hành, cụ điệp nhất đạo thượng đạt:

Thiên phủ tứ thiên sứ giả tôn thần,

Ðịa phủ chưởng vong nhơn sứ giả tôn thần,

Thủy phủ chưởng vong nhơn chủ giả tôn thần,

Dương phủ Thành hoàng tôn thần,

Ðương cảnh Thổ Ðịa chánh thần,

Truy hồn sứ giả liệt vị thần quan áng hạ,

Phục ngật (khất) đại triễn thần thông hộ trì công đức, biến lịch nhơn thiên, đạo thượng phổ thông địa phủ, giới trung tam thập lục bộ, vô lượng vô biên, thất thập nhị ty, sơn xuyên hà hải, thành hoàng xã linh độ khẩu giang tân, phàm chư hà xứ, quân chấp vong nhơn, khâm phụng:

            Phật ân tịnh giai phóng thích, hộ chí đàn tiền, tùy quang kiến Phật, thính pháp văn kinh, siêu thăng tịnh cảnh, như ngộ khai tân, mẫu đắc câu súc trở ngại, tôn y Phật chỉ, phong hỏa phụng hành.

Tuế thứ . . .niên . . . nguyệt . . . . nhật, thời cẩn điệp.

Chủ lễ xướng:            

Chư vong thọ độ, hưởng tiến cao siêu, đồng quy Phật điện, phát quảng đại tâm, tịnh chư nghiệp chướng, đồng đắc siêu thoát tử sanh, tiêu diêu tịnh độ.

(chủ lễ rãi cát sa chung quanh bốn phía)

Ðồng tụng:

Tỳ Lô quán đảnh chơn ngôn:

An, a mọ già di ma lệ, nhĩ phạ ca ra tăng du đà nễ, bát đầu ma ca ma ra, nhỉ phạ tăng du đà da đà da, tố di ma lệ tóa phạ ha. (7 lần)

Chủ lễ xướng:

 Tây phương hảo khứ, trần thế hưu lai, ngưỡng nguyện Tam bảo từ tôn tiếp độ hương hồn, Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Ðà Phật.

            Chư vong tựu đàn thính pháp văn kinh, thọ tài hưởng thực, đốn tức tham sân si, tu trì giới định huệ, oán thân bình đẳng, hàm thoát khổ luân.

Nam mô thính kinh văn Bồ Tát Ma Ha Tát.

(3 lần)

Chủ lễ xướng:

 Biến thực, biến thủy chơn ngôn, cẩn y trì tụng.

Ðồng tụng:                             

Nam mô Ða Bảo Như Lai

Nam mô Bảo Thắng Như Lai

Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai

Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai

Nam mô Ly Bố Úy Như Lai

Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai

Nam mô A Di Ðà Như Lai (3 lần)

Biến thực chơn ngôn:

Nam mô tác phạ đát tha, nga đa phạ lồ dĩ đế.

Án, tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần)

Biến thủy chơn ngôn:

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha.

Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)

Phổ cúng dường:

Án, nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

Tán trạo:                                

A Di Ðà Phật,

Túc hữu vô biên thệ,

Quảng kiến mê đồ,

Khổ hảI thường phiêu nịch,

Thùy thủ ân cần

Ðặc giá từ hang tế,

Phổ tảI chúng sanh,

Ðồng phú liên trì hội.

Nam mô Liên trì Hải Hội Phật Bồ Tát. (3 lần)

Niệm Phật:                

Quy mạng lễ A Di Ðà Phật

Ở phương tây thế giới an lành

Con nay xin phát nguyện vãng sanh,

Cúi xin đức từ bi tiếp độ.

Nam mô tây phương cực lạc thế giới, Ðại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Ðà Phật.

Nam mô A Di Ðà Phật. (108 lần)

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô ÐạI Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Ðịa Tạng Vương Bồ Tát, (3 lần)

Nam mô Thanh Tịnh Ðại hải Chúng Bồ Tát.

(3 lần)

Ðồng tụng:      Sám ngã niệm

Ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp,

Thất viên minh tánh tác trần lao,

Xuất sanh nhập tử thọ luân hồi,

Di trạng thù hình tao khổ sở,

Túc ư thiểu thiện sanh nhơn đạo,

Hoạch ngộ di phong đắc xuất gia,

Phi truy, tước phát loại Sa Môn,

Huỷ giới, phá trai đa quá hoạn,

Hoại sanh, hại vật vô từ niệm,

Ðạm nhục san huân dưỡng uế xu,

Chúng nhơn tài vật tứ sâm mãn,

Tà mạng ác cầu vô yểm túc,

Ðam dâm thị tửu dũ hoang mê,

Mạn Phật, kinh tăng, báng Ðại Thừa,   

Bội nghĩa vong thân, hủy sư trưởng,

Văn quá sức phi dương kỷ đức,

Hoạnh tai lạc họa yểm tha năng,

Hư cuống khi vưu cạnh lợi danh,

Ðấu cấu thị phi tranh nhơn ngã,

Ác niệm tà tư vô tạm tức,

Kinh phù trạo tán vị thường đình

Truy phàm nhơn sự dũ tinh chuyên,

Trì tụng Phật kinh duy khốn khổ,

Ngoại hiện oai nghi tăng siễm trá,

Nội hoài ngã mạn cánh sơ cuồng,

Lại đọa huân tu tứ thùy manh,

Xan tật, tham lam vô uý sỉ,

Dã điền uế bổn tương hà dụng,

Ðại hải phù thi bất cửu đình,

Ký vô nhất niệm khả tư thân

Tất đọa tam đồ oanh chúng khổ,

Ngưỡng nguyện bổn sư Vô Lượng Thọ,

Quán Âm, Thế Chí, Thánh Hiền Tăng,

Ðồng triển oai quang phổ chiếu lâm,

Cọng tứ minh gia hàm cứu bạt,

Vô thỉ kim sanh chư tội chướng,

Lục căn, tam nghiệp chúng khiên vưu,

Nhất niệm viên quang tội tánh không,

Ðẳng đồng pháp giới hàm thanh tịnh.

Ðồng tụng:

Vãng sanh quyết định chơn ngôn

Nam mô a di đà bà dạ, Ðá tha già đa dạ, Ðá địa dạ tha,

A di rị đô bà tỳ,

A di rị đá, tất đam bà tỳ,

A di rị đá, tỳ ca lan đế,

A di rị đá, tỳ ca lan đá,

Già di nị, già già na,Chỉ đa ca lệ, ta bà ha.

(3 lần)

Chủ lễ xướng:

 Phục nguyện:

Ða sanh phụ mẫu, lụy thế oán thân, tùng tư nhập thánh siêu phàm; hoạnh tử cô hồn, thủy nạn phiêu linh, tự thử thừa ân giải thoát.

Ðồng tụng:

Nam kha nhất mộng đoạn,

Tây vức cửu liên khai,

Phiên thân quy tịnh độ,

Hiệp chưởng lễ Như lai

Chủ lễ xướng:

Nam mô tây phương cực lạc thế giới, đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư:

Ðồng hòa:                                          

A Di Ðà Phật

(Hồi tang mõ)Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: