28/05/2011 07:49 (GMT+7)
Số lượt xem: 2831
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

大悲心陀羅尼 (大悲咒), Đại Bi Tâm Đà La Ni, Mahā Karuṇā Dhāranī (महा करुणा धारनी), Nīlakaṇṭha Dhāranī (नीलकण्ठ धारनी) Phạn ngữ viết bằng mẫu chữ La tinh và Devaganari.

Bản kinh Chú Đại Bi hoàn chỉnh phiên âm theo chữ Phạn La Tinh hóa.

Mời xem thêm

Kinh Nhạc Chú Đại Bi
88 hình ảnh Chú Đại Bi Xuất Tượng

南 無 喝 囉 怛 那 哆 囉 夜 耶 南無 阿唎 耶 婆 盧 羯 帝 爍 缽 囉 耶
नमो रत्नत्रयाय नमह् अर्य अवलोकितेश्वराय
Namo ratna trayāya, namah ārya avalokiteśvarāya
Nam mô rát na tra dà da, nama à ri da a va kích tê và ra da
菩 提 薩 埵 婆 耶 摩 訶 薩 埵 婆 耶 摩訶 迦 盧 尼 迦 耶
बोधिसत्त्वाय महासत्वाय महाकारुनिकाय
Bodhisattvāya mahāsatvāya mahākārunikāya
Bô đi sát và ya Ma ha sát và ya Ma ha ca ru ni cà da
唵 薩 皤 囉 罰 曳 數怛那 怛 寫 南無悉 吉栗埵 伊蒙
ॐ सर्वरभय सुधनदस्ये नमस् (namas) कृत्वा (krtvā) इमम् (imam)
Oṃ sarvarabhaya sudhanadasye namaskrtvā ( नमस्क्र्त्वा ) imam
Om Sạt va ra ba da Su đa na đát sê Nama khơ rơ tê và y mam
阿 唎 耶 婆 盧 吉 帝 室 佛 囉 楞 馱 婆 南 無 那 囉 謹 墀
आर्यावलोकितेश्वर रंधव नमो नरकिन्दि।
āryāvalokiteśvara raṃdhava namo narakindi.
À rị dà va lô kích tê va ra ram đa va Nam mô na ra kinh di
醯 唎! 摩 訶 皤 哆 沙 咩 薩 婆 阿 他 豆 輸 朋 阿 逝 孕
ह्रिह् महावधसम सर्व अथदु शुभुं अजेयं।
Hrīḥ mahāvadhasama sarva athadu śubhuṃ ajeyaṃ.
Hì ri Ma hà va đa sa ma Sạt va a tha du su bum a dệ dam
薩 婆 薩 哆 那 摩 婆 薩 多 那 摩 婆 伽 摩 罰 特 豆
सर्व सत्य नम वस्त्य नमो वाक मार्ग दातुह्।
Sarva satya nama vastya namo vāka mārga dātuh
Sạt va sát ya nama vát ty a nam mô và ca mạt ga đạt tu
怛 姪 他 唵 阿婆盧醯 盧迦帝 迦羅帝 夷 醯利
तद्यथा ॐ अवलोकि लोचते करते ए ह्रिह्
Tadyathā oṃ avaloki locate karate e hrīḥ
Tá đi a thà om a va lô ki lô ca tê ca ra tê e hì ri
摩 訶 菩 提 薩 埵 薩 婆 薩 婆 摩 羅 摩 羅 摩 醯 摩 醯 唎 馱 孕
महाबोधिसत्त्व। सर्व सर्व मल मल महिम हृदयम्
Mahābodhisattva. Sarva sarva mala mala mahima hṛdayam
Ma ha bô đi sát va Sạt va sạt va ma la ma la ma hi ma hì đa dam
俱 盧 俱 盧 羯 懞 度盧 度盧 罰 闍 耶 帝 摩 訶 罰 闍 耶 帝
कुरु कुरु कर्मुं धुरु धुरु विजयते महाविजयते
Kuru kuru karmuṃ dhuru dhuru vijayate mahāvijayate
Ku ru ku ru cạt mum đu ru đu ru vi gia da tê ma ha vi gia da tê
陀 羅 陀 羅 地利尼 室佛 囉 耶 遮羅 遮羅 麼麼 罰 摩 囉 穆 帝 隸
धर धर धिरीनिश्वराय चल चल मम विमल मुक्तेले
Dhara dhara dhirīniśvarāya cala cala mama vimala muktele
Đa ra đa ra đi ri ni va rà da ca la ca la ma ma vi ma la mục tê lê
伊醯 伊醯 室那 室那 阿囉 參 佛囉舍利 罰娑 罰參 佛羅舍耶
एहि एहि शिन शिन आरषं प्रचलि विष विषं प्राशय |
Ehi ehi śina śina āraṣaṃ pracali viṣa viṣaṃ prāśaya.
Ê hi ê hi si na si na à ra sam phờ ra ca li vi sa vi sam phờ ra sa da
呼 嚧 呼 嚧 摩 囉 呼 嚧 呼 嚧 醯 利
हुरु हुरु मर हुलु हुलु ह्रिह्
Huru huru mara hulu hulu hrīḥ
Hu ru hu ru ma ra hu lu hu lu hì ri
娑 囉 娑 囉 悉 唎 悉 唎 蘇 嚧 蘇 嚧 菩 提 夜 菩 提 夜
सर सर सिरि सिरि सुरु सुरु बोधिय बोधिय
Sara sara siri siri suru suru Bodhiya bodhiya
Sa ra sa ra si ri si ri su ru su ru Bô đi da bô đi da
菩馱夜 菩馱夜 彌帝利夜 那囉謹墀
बोधय बोधय । मैत्रिय नारकिन्दि
Bodhaya bodhaya. Maitriya Narakindi
Bô đa da Bô đa da Mết tri da Na ra kinh di
地利瑟尼那 婆夜摩那 娑婆訶 悉陀夜 娑婆訶
धर्षिनिन भयमान स्वाहा सिद्धाय स्वाहा
Dharṣinina bhayamāna svāhā siddhāya svāhā
Đạt si ni na ba da mà na sà và hà sí đā da sà và hà
摩 訶 悉 陀 夜 娑 婆 訶 悉 陀 喻 藝 室 皤 囉 耶 娑 婆 訶
महासिद्धाय् स्वाहा सिद्धयोगेश्वराय स्वाहा
Mahāsiddhāy svāhā siddhayogeśvarāya svāhā
Ma hà sí đày sà và hà sí đay do dờ và rà da sà và hà
那 囉 謹 墀 娑婆 訶 摩 囉 那 囉 娑 婆 訶
नरकिन्दि स्वाहा मारणर स्वाहा
Narakindi svāhā māraṇara svāhā
Na ra kinh đi sà và hà mā ra na ra sà và hà
悉 囉 僧 阿 穆 佉 耶 娑 婆 訶 娑 婆 摩 訶 阿 悉 陀 夜 娑 婆 訶
शिर संह मुखाय स्वाहा सर्व महा असिद्धाय स्वाहा
śira saṃha mukhāya svāhā sarva mahā asiddhāya svāhā
śi ra sam ha múc khā da sà và hà sạt va ma hā a sí đā da sà và hà
者吉 囉 阿 悉 陀 夜 娑 婆 訶 波 陀 摩 羯 悉 哆 夜 娑 婆 訶
चक्र असिद्धाय स्वाहा पद्म हस्त्राय स्वाहा
Cakra asiddhāya svāhā padma hastrāya svāhā
Cạt ra a sí đā da sà và hà bát ma hát trā da sà và hà
那 囉 謹 墀 皤 伽 囉 耶 娑 婆 訶 摩 婆 利 勝 羯 囉 耶 娑 婆 訶
नारकिन्दि वगलय स्वाहा मवरि शन्खराय स्वाहा
Nārakindi vagalaya svāhā mavari śankharāya svāhā
Nā ra kinh đi va ga la da sà và hà ma va ri san kha rā da sà và hà
南無 喝 囉怛那 哆 囉 夜 耶 南 無 阿 利 耶 婆 盧 吉 帝 爍 皤 囉 夜 娑 婆 訶
नमः रत्नत्रयाय नमो आर्यवलोकितेश्वराय स्वाहा
Namah : ratnatrayāya namo āryavalokiteśvarāya svāhā
Nama rát na tra dà da na mô à ri da va lô kích tê và ra da sà và hà
唵 悉 殿 都 漫 哆 囉 跋 陀 耶 娑 婆 訶
Oṃ sidhayantu mantra padāya svāhā
Oṃ sí đa dan tu măng tra pa dā da sà và hà

Trích trong Tinh Hoa Phật Học của TS Huệ Dân.

Kính chúc qúy bạn một ngày vui vẻ trong tình học Phật,

Kính bút

TS Huệ Dân

Web site của TS Huệ Dân : http://chua-phuoc-binh.com/


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: