13/10/2010 17:28 (GMT+7)
Số lượt xem: 4971
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

danhsach2.jpg

Chương Trình Đại Giới Đàn Cam Lộ từ ngày 24 đến 28/10/2010 (nhằm ngày 17-21/09 Canh Dần) PL. 2554- DL. 2010

VP: Chùa Bửu Nghiêm - 54 Lý Thái Tổ - TP.Pleiku - Gia Lai - ĐT: 059.3823463

Kính nghe trong Kinh Báo Ân Phật có dạy rằng: “Phước điền của Chúng Tăng vượt qua ba cỏi, để được như vậy thầy Tỳ Kheo phải cụ túc giới thể. vì Giới là cội gốc của vạn điều lành, là mạng mạch của Tăng già Đạo Phật…” nơi Ta La song thọ hiện tướng Niết Bàn, Đức Thích Tôn căn dặn: “lấy Giới làm Thầy” Đạo Phật ngày nay hãy còn vâng giữ. Nay hội đủ nhân lành, khai mở Giới Đàn tuyển người làm Phật. Người nào đầy đủ túc duyên đặng dự vào hàng Tăng Bảo.

Thế nên, lễ cầu các bậc Đại Tăng túc Giới, đức hạnh tịnh minh, vì đàn hậu côn thí giới Cam Lộ. Ngày sau, nương giới đức để thành tựu giới thể, dám quên đâu ân đức tác gia, tam nghiệp không phiền luôn nghĩ đến ân điền Tăng Bảo. Cung Kính đề hồng danh Chư Tôn Giáo Phẩm vào Ban tổ chức Đại Giới Đàn “CAM LỘ” PL. 2554- DL. 2010, Kính mong đại từ mẫn, từ mẫn cố.

Tóm tắt danh sách ban tổ chức Đại Giới Đàn Cam Lộ:

A. Ban Chứng Minh
C. Các Tiểu Ban
B. Ban Kiến Đàn - Ban nghi lễ
- Trưởng ban - Ban nội dung
- Phó trưởng ban
- Ban trần thiết
- Các ủy viên - Ban tiếp tân
- Chánh thư ký - Ban giám khảo
- Phó thư ký - Ban tiếp lễ
- Ban tài chánh - Ban âm thanh ánh sáng
- Ủy viên thủ quỹ - Ban cư trú
D. Ban Thập Sư Hòa Thượng Hồng Danh - Ban hành đường, trai soạn
- Đường Đầu Đắc Giới Hòa Thượng  - Ban giải khát
- Yết Ma A Xà Lê - Ban chung cổ
- Giáo Thọ A Xà Lê - Tuyên Luật Sư Đại Giới Đàn Cam Lộ  - Ban thị giả
- Giáo Thọ A Xà Lê
- Ban thủ khố
- Đệ Nhất Tôn Chứng Sư - Ban liên lạc thư tín
- Đệ Nhị Tôn Chứng Sư - Ban báo chí nhiếp ảnh
- Đệ Tam Tôn Chứng Sư  - Ban xướng ngôn
- Đệ Tứ Tôn Chứng Sư - Ban thực hiện kỷ yếu
- Đệ ngũ Tôn Chứng Sư - Ban y tế
- Đệ Lục Tôn Chứng Sư - Ban trật tự giữ xe
- Đệ Thất Tôn Chứng Sư  - Ban vận chuyển đưa đón
- Khai Đường Hòa Thượng - Gia Trì Sư - Tứ Vị Dẫn Thỉnh Sư
- Sám Chủ Đại Giới Đàn - Tứ Vị Giám Đàn
- Ban Kinh Sư Đại Giới Đàn - Công Văn Đại Giới Đàn
- Ban Dẫn Lễ Đại Giới Đàn
- Ngoại Đàn Công Văn
- Ban Quảng Giới Tử
- Nội Đàn Du Già Diệm Khẩu Công Văn

  A. BAN CHỨNG MINH.

 

Hòa Thượng Thích Phước Thành

  Hòa Thượng Thích Trí Quảng
  Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn (TP.HCM)
  Hòa Thượng Thích Giác Ngộ
  Hòa Thượng Thích Đổng Quang
  Hòa Thượng Thích Thiện Bình
  Hòa Thượng Thích Trí Tâm
  Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn (Bình Định)
  Hòa Thượng Thích Giác Dũng
  Hòa Thượng Thích Từ Hiệp
  Hòa Thượng Thích Thiện Phụng

 B. BAN KIẾN ĐÀN

Trưởng Ban Hòa Thượng Thích Viên Quán
Phó Trưởng Ban Thượng Tọa Thích Thông Đạt
  Thượng Tọa Thích Giác Thành
  Thượng Tọa Thích Tâm Tường
  Thượng Tọa Thích Giác Tâm
  Đại Đức Thích Tâm Mãn
  Ni Sư Thích Nữ Hạnh Nguyện
  Ni Sư Thích Nữ Hiệp Liên

  

Các Ủy Viên Thượng Tọa Thích An Nghị
  Thượng Tọa Thích Trí Định
  Thượng Tọa Thích Như Trí 
  Thượng Tọa Thích Quảng Châu 
  Thượng Tọa Thích Hồng Châu
  Thượng Tọa Thích Trí Yên 
  Đại Đức Thích Hồng Lạc
  Đại Đức Thích Đồng Lý

 

 Chánh Thư Ký Thượng Tọa Thích Từ Vân 
 Phó Thư Ký Đại Đức Thích Trí Thanh 
  Đại Đức Thích Quang Phúc
  Đại Đức Thích Giác Duyên
  Đại Đức Thích Đồng Giải
  Đại Đức Thích Giác Khánh
  Sư Cô Thích Nữ Minh Kiểu
  Sư Cô Thích Nữ Minh Ngọc

 

 Ban Tài Chánh Đại Đức Thích Tâm Mãn
  Đại Đức Thích Trí Thức
  Sư Cô Thích Nữ Minh Nguyên 
 Ủy Viên Thủ Quỹ Đại Đức Thích Trí Thức
  Sư Cô Thích Nữ Minh Nguyên

 

C. CÁC TIỂU BAN

 

Ban Nghi Lễ Thượng Tọa Thích Thanh Liên
  Thượng Tọa Thích Lệ Trang
  Thượng Tọa Thích Nguyên An
  Đại Đức Thích Tâm Mãn
  Đại Đức Thích Quảng Chơn
  Đại Đức Thích Đồng Văn

 

Ban Nội Dung Hòa Thượng Thích Viên Quán
  Thượng Tọa Thích Thông Đạt
  Thượng Tọa Thích Giác Thành
  Thượng Tọa Thích Tâm Tường 
  Thượng Tọa Thích Giác Tâm
  Thượng Tọa Thích Từ Vân
  Đại Đức Thích Trí Thanh
  Đại Đức Thích Tâm Mãn
  Đại Đức Thích Giác Duyên

 

Ban Trần Thiết Đại Đức Thích Tâm Mãn
  Đại Đức Thích Phước Huệ
  Đại Đức Thích Minh Hoàng
  Đại Đức Thích Minh Quang
  Đại Đức Thích Minh Thông
  Đại Đức Thích Minh Cang
  Đại Đức Thích Đồng Pháp
  Đại Đức Thích Minh Trọng
  Đạo Hữu Võ Tô
  Đạo Hữu Điền
  Đạo Hữu Nguyễn Văn Quý
  Đạo Hữu Tuệ Giới
  Đạo Hữu Chùa Minh Thành

 

Ban Tiếp Tân Hòa Thượng Thích Viên Quán
  Thượng Tọa Thích Giác Thành
  Thượng Tọa Thích Thanh Liên
  Thượng Tọa Thích Tâm Tường
  Thượng Tọa Thích An Nghị
  Thượng Tọa Thích Trí Định
  Thượng Tọa Thích Như Trí
  Thượng Tọa Thích Quảng Châu
  Thượng Tọa Thích Hồng Châu
  Thượng Tọa Thích Trí Yên
  Đại Đức Thích Đồng Lạc
  Đại Đức Thích Đồng Lý
  Ni Sư Thích Nữ Hạnh Nguyện
  Ni Sư Thích Nữ Hiệp Liên

 

Ban Giám Khảo  
Chánh Chủ Khảo Thượng Tọa Thích Tâm Tường
Phó Chủ Khảo Đại Đức Thích Giác Duyên
  Đại Đức Thích Đồng Văn
  Đại Đức Thích Thông Lạc
  Sư Cô Thích Nữ Minh Kiểu
  Sư Cô Thích Nữ Minh Ngọc

 

Ban Tiếp Lễ Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đức
  Sư Cô Thích Nữ Huệ Trí
  Sư Cô Thích Nữ Lệ Nhứt
  Sư Cô Thích Nữ Minh Hậu
  Sư Cô Thích Nữ Thông Huệ
  Sư Cô Thích Nữ Nhật Tánh

 

Âm Thanh Ánh Sáng Phật Tử Chùa Minh Thành
  Phật Tử Chùa Bửu Sơn

 

Ban Cư Trú Phật Tử Chùa Minh Thành
  Phật Tử Chùa Bửu Sơn

 

Hành Đường, Trai Soạn  
 Chùa Minh Thành Sư Cô Thích Nữ Lệ Nhất
  Sư Cô Thích Nữ Lệ Tấn
  Sư Cô Thích Nữ Như Giác
  Phật tử chùa Minh Thành 
  Phật tử chùa Phổ Đà huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
  Phật tử chùa Liên Trì huyện Củ Chi, TP.HCM                             
 Chùa Bửu Sơn Phật tử chùa Bửu Sơn

 

Ban Giải Khát Phật tử chùa Minh Thành
  Phật tử chùa Bửu Sơn

 

Ban Thị Giả Đại Đức Thích Lệ Sáng
  Chư Tăng, Phật tử chùa Minh Thành
  Chư Ni, Phật tử chùa Bửu Sơn

 

Ban Chung Cổ Chư Tăng Chùa Minh Thành
  Chư Ni Chùa Bửu Sơn

 

Vận Chuyển Đưa Đón Thượng Tọa Thích Nguyên An
  Đại Đức Thích Trí Thức
  Đại Đức Thích Đồng Lạc
  Đại Đức Thích Đồng Lý
  Đại Đức Thích Đồng Năng
  Đạo Hữu Nhật Đức

 

Ban Thủ Khố Chư Tăng Chùa Minh Thành
  Chư Ni Chùa Bửu Sơn

 

Ban Liên Lạc Thư Tín Thượng Tọa Thích Nguyên An
  Đạo Hữu Đức

 

Báo Chí Nhiếp Ảnh Đại Đức Thích Giác Hiền
  Đại Đức Thích Minh Hoàng
 Website Đại Đức Thích Minh Thông

 

Ban Xướng Ngôn Đại Đức Thích Trí Chơn
  Đại Đức Thích Trí Thường
  Đại Đức Thích Trí Nhiên
  Đại Đức Thích Trí Đắc
  Đại Đức Thích Giác Khánh
  Đại Đức Thích Nhuận Đạo

 

Thực Hiện Kỷ Yếu Thượng Tọa Thích Thông Đạt
  Thượng Tọa Thích Tâm Tường
  Thượng Tọa Thích Giác Tâm
  Thượng Tọa Thích Từ Vân
  Đại Đức Thích Trí Thanh
  Đại Đức Thích Giác Duyên
  Đại Đức Thích Giác Hiền
  Đại Đức Quang Phúc
  Đại Đức Thích Giác Khánh
  Sư Cô Thích Nữ Minh Kiểu
  Sư Cô Thích Nữ Minh Ngọc

 

Ban Y Tế Bác Sĩ Nguyễn Tự Tín
  Y Sĩ Nguễn Thị Ngọc Lan
  Minh Chánh
  Phật tử chùa Minh Thành
  Phật tử chùa Bửu Sơn

 

Trật Tự - Giữ Xe Gia Đình Phật tử Gia Lai
  Dân Phòng phường Hội Phú
  Dân Phòng phường Yên Đỗ

 

Đại Giới Đàn Cam Lộ  
D. Thập Sư Hòa Thượng Hồng Danh  
Tam Sư Hòa Thượng  
Đường Đầu Đắc Giới Hòa Thượng

Hòa Thượng Thích Tắc An - Hiệu Lãng Thiện.

Thành viên Hội Đồng Chứng minh GHPGVN

Chứng minh Ban Trị sự Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh

Phương trượng chùa Thiền Tông 364 Đường 30/4 quận 2, TP.HCM.

 

Yết Ma A Xà Lê

Hòa Thượng Thích Từ Hương - Hiệu Chánh Nhơn

Ủy viên Hội Đồng Trị sự GHPGVN

Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Gia Lai

Phương Trượng chùa Bửu Nghiêm 54 Lý Thái Tổ, Phường Diên Hồng TP.Pleiku - Gia Lai

 

Giáo Thọ A Xà Lê

Tuyên Luật Sư Đại Giới Đàn Cam Lộ

Hòa Thượng Thích Minh Thông - Hiệu Đổng Khiết

UVHĐTS - GHPGVN Phó Ban Tăng sự TW

Phó Ban Tăng sự Kiêm Giám Luật Ban Trị Sự Phật Giáo TP.HCM.

Chứng minh Ban Đại Diện Phật Giáo Quận Bình Tân TP.HCM

Luật chủ Giới Đàn Viện chùa Huệ Nghiêm 220/110/1 P. An Lạc

Quận Bình Tân TP.HCM

 

Giáo Thọ A Xà Lê

Hòa Thượng Thích Viên Quán - Hiệu Hải Giác

Ủy viên Hội Đồng Trị Sự GHPGVN

Phó Trưởng Ban Trị Sự Thường Trực Phật Giáo tỉnh Gia Lai

Phương Trượng chùa Thừa Ân  Phường Yên Đỗ TP.Pleiku - Gia Lai 

 

Thất Vị Tôn Chứng Tăng Già  
Đệ Nhất Tôn Chứng Sư

Hòa Thượng Thích Chơn Lạc - Hiệu Nhật Thiện

Chứng minh Ban Đại diện Phật Giáo Quận Bình Tân TP.HCM,

Phương Trượng chùa Huệ Nghiêm

220/110/1 P. An Lạc Quận Bình Tân TP.HCM

 

Đệ Nhị Tôn Chứng Sư

Hòa Thượng Thích Quảng Xã - Hiệu Minh Hạnh

Ủy viên Hội Đồng Trị Sự GHPGVN

Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Kon Tum

Phương Trượng chùa Trung Khánh TP. Kon Tum

 

Đệ Tam Tôn Chứng Sư

Thượng Tọa Thích Quảng Bửu - Hiệu Minh Trí

Giám Luật trường Trung cấp Phật Học Nguyên Thiều

Tu Viện Nguyên Thiều. Tỉnh Bình Định

 

Đệ Tứ Tôn Chứng Sư

Thượng Tọa Thích Minh Thông - Hiệu Nguyên Huệ

Ủy viên Ban Giáo Dục Tăng Ni TW

Trưởng Ban Ban Giáo Dục Tăng Ni . Tỉnh Khánh Hòa

Hiệu phó Trường Trung cấp Phật Học Khánh Hòa

Chùa Long Sơn Đường 2/10- TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

 

Đệ ngũ Tôn Chứng Sư

Thượng Tọa Thích Đồng Tịnh - Hiệu Liễu Ngộ

Trụ Trì chùa Gia Khánh huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

 

Đệ Lục Tôn Chứng Sư

Thượng Tọa Thích Thanh Tùng - Hiệu Minh An

Ủy viên Ban Nghi Lễ TW

Ủy viên Ban Nghi Lễ Ban Trị Sự Phật Giáo TP.HCM,

Trụ Trì chùa An Lạc 175/15 Đường Phạm Ngũ Lão quận 1, TP.HCM

 

Đệ Thất Tôn Chứng Sư

Thượng Tọa Thích Ngộ Tánh - Hiệu Hồng Đức

Phó Ban Trị Sự Phật giáo Tỉnh Khánh Hòa

Chánh Đại Diện Phật Giáo Huyện Ninh Hòa

Trụ Trì chùa Tổ Đình Thiên Bửu Huyện Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa

 

Giới Đàn Chức Sự  
Tứ Vị Dẫn Thỉnh Sư  
Đệ Nhất Dẫn Thỉnh Sư Thượng Tọa Thích Lệ Trang
Đệ Nhị Dẫn Thỉnh Sư Thượng Tọa Thích Trung Phú
Đệ Tam Dẫn Thỉnh Sư Đại Đức Thích Quảng Chơn
Đệ Tứ Dẫn Thỉnh Sư Đại Đức Thích Thiện Phước

 

Tứ Vị Giám Đàn  
Đệ Nhất Giám Đàn Sư Hòa Thượng Thích Thiện Minh
Đệ Nhị Giám Đàn Sư Thượng Tọa Thích Giác Tâm
Đệ Tam Giám Đàn Sư Thượng Tọa Thích Như Trí
Đệ Tứ Giám Đàn Sư Thượng Tọa Thích Trí Yên

 

Khai Đường Hòa Thượng - Gia Trì Sư

Thượng Tọa Thích Lệ Trang - Hiệu Không Uẩn

Phó Ban Nghi Lễ TW

Trưởng Ban Nghi Lễ Ban Trị sự Phật GiáoTP. HCM

Phương Trượng chùa Định Thành, TP.Hồ Chí Minh

 

Sám Chủ Đại Giới Đàn

Thượng Tọa Thích Trí Giác

Ủy viên Ban Nghi Lễ TW

Trưởng Ban Nghi Lễ Ban Trị sự Phật Giáo Tỉnh Bình Định.

Phương Trượng chùa Minh Tịnh, TP.Qui Nhơn – Bình Định

 

 

Thượng Tọa Thích Thị Cao - Hiệu Thanh Liên

Ủy viên Ban Nghi Lễ TW

Trưởng Ban Nghi Lễ Ban Trị sự Phật Giáo Tỉnh Gia lai 

Trụ Trì chùa Thiền Sơn, TP.Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

 

Ban Kinh Sư Đại Giới Đàn Thượng Tọa Thích Nguyên An
  Đại Đức Thích Đồng Giải
  Đại Đức Thích Lệ Cần
  Đại Đức Thích Đồng Tấn
  Đại Đức Thích Đồng Lý
  Đại Đức Thích Lệ Liên
  Đại Đức Thích Lệ Tân
  Đại Đức Thích Lệ Điểm
  Đại Đức Thích Quang Trường
  Đại Đức Thích Quang Trưởng
  Đại Đức Thích Đồng Năng

 

Công Văn Đại Giới Đàn  
Đại Đàn Công Văn Đại Đức Thích Tâm Mãn
  Đại Đức Thích Đồng Pháp
Ngoại Đàn Công Văn Đại Đức Thích Quảng Dũng
Nội Đàn Du Già Diệm Khẩu Công Văn Đại Đức Thích Thiện Phước

 

Ban Dẫn Lễ Đại Giới Đàn Đại Đức Thích Phước Huệ

Đại Đức Thích Đồng Văn
  Đại Đức Thích Minh Hoàng
 

Đại Đức Thích Minh Quang

  Đại Đức Thích Minh Thông
  Đại Đức Thích Minh Cang
  Đại Đức Thích Đồng Pháp
  Đại Đức Thích Minh Trọng

 

Ban Quản Giới Tử Thượng Tọa Thích Quảng Châu
  Thượng Tọa Thích Giác Tâm
 

Thượng Tọa Thích Nguyên An

 

Thượng Tọa Thích Đạt Đức

 

Thượng Tọa Thích Hạnh Ngộ

 

Thượng Tọa Thích Hạnh Trí


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: