17/10/2010 18:39 (GMT+7)
Số lượt xem: 4874
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Đại Giới Đàn Cam Lộ: Công trình xây dựng Giới Đài đã hoàn thiện, nơi cử hành nghi thức truyền Tam Đàn Đại Giới, lần đầu tiên tại Việt Nam sẽ chính thức khai mạc từ Ngày 24 đến 28/10/2010 (nhằm ngày 17-21/09 Canh Dần)(CMT) Đại Giới Đàn Cam Lộ Chùa Minh Thành là Giới đàn đầu tiên ở Việt Nam y Pháp thiết lập: Giới-Đài truyền Giới căn cứ theo Nam Sơn Truyền Giới Chánh Phạm cử hành nghi thức Giới đàn, y theo Giới Bổn truyền thọ Giới Pháp. Thật là thù thắng trên cả thù thắng, đúng là một đại sự nhơn duyên.

Ban biên tập chuaminhthanh.com xin trân trọng giới thiệu đến Chư Tôn Đức Tăng, Ni và Phật tử, quý vị độc giả những hình ảnh đầu tiên của Giới-Đài: Đại Giới Đàn Cam Lộ

Giới Tọa của Tam Sư Hòa Thượng ( chính giữa là Đắc Giới Hòa Thượng, bên phải là Yết Ma A Xà Lê, bên trái là Giáo Thọ A Xà Lê)

Giới Tọa của Thất Vị Tôn Chứng ( bên phải là Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam Tôn Chứng Sư. bên trái là Đệ Tứ , Đệ Ngũ, Đệ Lục, Đệ Thất Tôn Chứng Sư)

Thanh Giới ( Bút Tích của Hòa Thượng Đàn Đầu Giới Đàn Cam Lộ chúc thọ giới đài)

Y Vô Thượng Giác ( Hòa Thượng Tuyên Luật Sư, Hòa Thượng Khai Đường, Thượng Tọa Dẫn Lễ chúc thọ giới đàn)

Cam Lộ Giới Đàn (Ban Trị Sự và Ban Kiến Đàn chúc thọ giới đàn)

Đức Triều Thiên Hộ Pháp ( do giới đài cũng là nơi truyền Thiên Phật Đại Giới với ý nghĩa truyền giới trong Tam Thiên Thế Giới cho nên Đức Triều Thiên Hộ Pháp trấn đàn để nghinh thỉnh Thập Phương Pháp Giới Chư Phật và dẫn thị Tam Giới Giới tử)

72 Vị Giới Thần ( theo Kinh Giới Đàn Đồ, các vị Giới Thần phát nguyện nơi nào lập giới đài nơi ấy các Ngài ứng thân hộ giới)

Chúng Trung Tôn

Giới Tọa của Thập Sư Phương Trượng Giới Đàn Cam Lộ ( từ trong nhìn ra)

Đức Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Như Lai

Giới Tọa của Dẫn Thỉnh Sư và Giám Đàn Sư

Toàn cảnh giới đài vừa hoàn thành

Nguon: http://chuaminhthanh.com/web/daigioidan/p2_articleid/357


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: