18/09/2010 22:45 (GMT+7)
Số lượt xem: 5935
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Dược Sư Lưu Ly Quang là  Phật nào? Khi đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi giáo hóa đến thành Quảng Nghiêm, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợị cung thỉnh Ngài nói về chư Phật, nên Ngài nói Kinh Dược Sư.

Trong Kinh, Ngài cho biết về phương Đông cách cõi Ta Bà chúng ta hằng sa vô số cõi Phật, có một thế giới gọi là “Lưu Ly Tịnh”. Ở cõi ấy đất nước toàn bằng ngọc lưu ly một màu thanh tịnh, nhà cửa chăng đầy dây vàng, mạng lưới bằng bảy thứ qúy (thất bảo) là vàng, bạc, ngọc, lưu ly, xích châu, mã não, xà cừ. Đất nước ấy không có sự ác, không có đàn bà, không có ác thú, trang nghiêm vô kể.

   Hiện nay có đức Phật hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đang giáo hóa chúng sinh tại đó. Trong cõi nước Lưu Ly Tịnh có hai vi đại Bồ Tát thượng thủ là Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu, và Bồ Tát Nguyệt Quang Biến Chiếu, phụ tá Phật Dược Sư giáo hóa vô lượng Bồ Tát, chúng sinh, sẽ lần lượt kế vị Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai sau này.

 

Mười hai đại nguyện

   Khi Dược Sư Lưu Ly Quang còn hành đạo Bồ Tát, Ngài đã phát 12 đại nguyện khiến loài hữu tình cầu gì cũng được như sau:

 

1/- Nguyện lớn thứ nhất: Khi ta đắc đạo Vô thượng, thân ta cực sáng soi khắp vô lượng thế giới, dùng ba mươi hai tướng đại trượng phu, tám mươi vẻ đẹp để trang nghiêm thân, khiến cho các loài hữu tình (người) đều được thân như ta.

 

2/- Nguyện lớn thứ hai: Khi ta đắc qủa Bồ Đề, thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt không tỳ vết dơ bẩn, quang minh rộng lớn, công đức cao vời vợi. Thân ở trong lưới tia sáng do thân phát ra, sáng hơn cả mặt trời mặt trăng, ánh sáng chiếu vào chúng sinh đều vui vẻ và được mọi sự như ý.

 

3/- Nguyện lớn thứ ba: Khi ta thành Chính đẳng Chính giác, ta dùng trí tuệ khiến loài hữu tình đều được lợi lạc thụ dụng, và đầy đủ trí tuệ.

 

4/- Nguyên lớn thứ tư: Nếu có chúng sinh nào mê tín tu hành tà đạo, ta làm cho hồi tỉnh, biết quay đầu về với chính đạo.

 

5/- Nguyện lớn thứ năm: Nếu có vô lượng hữu tình tu hành phạm hạnh (tu giới hạnh) trong pháp của ta, thảy đều được giới chẳng thiếu, được tam tụ (luật nghi, thiện pháp, lợi ích chúng sinh). Nếu ai phạm giới, niệm danh hiệu ta đều được tịnh giới.

 

6/- Nguyện lớn thứ sáu: Nếu loài hữu tình thân thể hèn kém, chẳng đủ các căn, xấu xa, ngu ngốc, mù điếc ngọng câm, chân tay què quặt, lưng còng khập khiễng, hóa hủi hóa điên, bao nhiêu tật khổ, niệm tên ta rồi đều được đẹp đẽ, sáng suốt, không còn phiền não.

 

7/- Nguyện lớn thứ bảy: Nếu loài hữu tình mắc đủ thứ bệnh, khổ não muôn phần, không chỗ nương thân, không thầy không thuốc, nếu niệm danh hiệu ta mọi bệnh đều lui, tiêu diệt không còn, thân tâm yên vui rồi tu hành đắc đạo Bồ đề.

 

8/- Nguyện lớn thứ tám: Nếu thân nữ mặt mũi xấu xa, không ưa thân nữ, trăm nỗi bức bách, muôn phần chán ngán. Niệm danh hiệu ta, thảy đều được đẹp đẽ, hết làm thân nữ chuyển thành nam rồi tu hành đắc đạo Vô thượng.

 

9/- Nguyện lớn thứ chín: Nếu những hữu tình sa vào lưới ma ngoại đạo ác kiến, ta sẽ dẫn dắt ra khỏi rừng ác, dẫn vào chính kiến mà tu hạnh Bồ Tát thành  Vô thượng Bồ Đề.

 

10/- Nguyện lớn thứ mười: Những hữu tình vi phạm luật lệ bị bắt giữ giam cầm, hành hạ đánh đập, xử tử mất mạng, lo sầu buồn khổ, nếu niệm danh hiệu ta, do sức oai thần phúc đức của ta thảy đều được giải thoát khỏi khổ.

 

11/- Nguyện lớn thứ mười một: Những loài hữu tình bị đói khổ bức bách, không có một miếng mà ăn, nên tạo nghiệp dữ, nếu nghe tên ta niệm danh hiệu ta, sẽ được no đủ, sau được ăn pháp vị mà được yên vui.

 

12/- Nguyện lớn thứ mười hai: Những loài hữu tình nghèo hèn túng thiếu, không đủ áo mặc, thiếu thốn đủ thứ, ở đường ở bụi, muỗi mòng bức rét khổ sở muôn bề. khi nghe tên ta trì niệm danh hiệu ta sẽ được no đủ yên vui.

 

Đức Phật Thích Ca nói:

   Bởi vậy, Văn Thù Sư Lợị, những thiện nam tử, thiện nữ nhân có tín tâm, nên phát nguyện sinh sang thế giới của đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang. Ngài nói tiếp:

   Có những chúng sinh chỉ ôm lòng tham keo bẩn, chẳng biết bố thí, qủa báo tốt của bố thí. Vì ngu si không có tín căn, tích chứa của cải, khi có người xin, tâm họ khó chịu. Khi bất đắc dĩ phải bố thí thì coi như cắt thịt họ ra nên rất là đau tiếc. Lại có kẻ tham lam keo sẻn đến ngay thân họ cũng không dám tiêu dùng huống là cho cha mẹ vợ con tôi tớ người nghèo v.v… Những chúng sanh ấy khi chết đi sinh làm Ngạ qủỵ, bàng sinh (như con cua) đi ngang. Nhưng vì thuở xưa ở đời từng nghe danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nên trong khi ở trong loài ấy tạm nhớ danh hiệu Ngài. Ngay phút nhớ nghĩ liền ra khỏi loài ấy trở lại làm người sợ khổ ác thú chẳng dám ham dục lạc, thích làm bố thí, khen ngợi người bố thí. Có gì cho nấy không giữ, cho đến thân mạng cũng không tiếc.

   Có loài hữu tình phá giới phá luật, có kẻ giữ giới giữ luật nhưng lại có tà kiến (không tin qủa báo, luân hồi …), có kẻ có chính kiến lại không chịu học nên chẳng hiểu nghĩa Kinh. Có kẻ đa văn, học rộng nghe nhiều, lại hay kiêu mạn, khen mình chê người, phỉ báng chính pháp, làm bạn với ma đi vào tà kiến, còn làm cho bao nhiêu người xuống hố sâu, nên phải trôi quanh Địa ngục, Ngạ qủy, Súc sanh. Những người này nếu được nghe danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như lai, liền bỏ ác hạnh làm thiện pháp, chẳng đọa chỗ dữ, vì sức thần của Phật. Vì thế nên bỏ ngã mạn, không hủy phạm chính pháp, học hỏi hiểu nghĩa sâu xa, chẳng bạn với ma, tu tập vẹn toàn hạnh Bồ Tát.

   Những người làm ác, tham sẻn ghen ghét, khen mình chê người phải đọa trong đường ác lâu dài cả trăm nghìn năm, mãn hạn sinh lên thế gian làm thân trâu ngựa thường phải mang nặng, đánh đập bức bách. Hoặc được làm người nơi hạ tiện tôi đòi. Nếu xưa đã được nghe danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như lai, nay nhớ lại dốc lòng quy y cung kính, mọi căn được thông lợi, đa văn trí tuệ, dứt hẳn lưới ma, sạch hết phiền não, giải thoát hết thảy sinh già bệnh chết.

   Những người ngang ngược thích ưa kiện cáo, làm cho náo loạn cả thân miệng ý thường làm nghiệp dữ mưu hại lẫn nhau, lại dùng bùa dùng ngải hại người hại vật. Nếu nghe danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai bỏ ác làm lành, ác kia đều chẳng thể hại, lại được an vui tốt đẹp.

   Khi đắc Vô thượng Bồ Đề, do bản nguyện Dược Sư Lưu Ly Quang soi thấy các loài hữu tình mắc vô lượng bệnh khổ, Ngài muốn cho bệnh khổ kia tiêu trừ nên Ngài vào Đại định diệt khổ, ở trong Đại định rồi trên nhục kế đỉnh đầu phóng đại Quang minh diễn nói thần chú Đà la Ni rằng:

“Nam mô bạc già phạt đế, bệ sái xã, lũ rô bệ lưu ly, bát lạt bà, hát ra xà giã, đát tha yết đa giã, a ra hát đế, sam miểu sam bột đà gia, đát điệt tha, án bệ sái thệ, bệ sái thệ, bệ sái xã, sam một yết đế sa ha”.

   Trong Quang minh nói Thần Chú rồi, trái đất chấn động, phóng đại quang minh, hết thảy chúng sanh bệnh khổ đều trừ, được vui yên ổn.

   Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân muốn cứu người bênh mười phần chết chín, hãy tắm gội sạch sẽ, đánh răng  xúc miệng, tụng Chú nêu trên 108 lần vào thức ăn thuốc uống hoặc nước sạch cho người đó ăn uống, làm nhiều lần, tất sẽ khỏi bệnh. Nếu có cầu gì dốc lòng tụng niệm đều được như ý, lại còn được sống lâu không bệnh, sau khi mệnh chung được ngôi bất thoái cho đến khi đắc đạo Bồ Đề. Bỏi vậy, thiện nam tín nữ nên thường trì chú Đà La Ni và cúng dường Phật Dược Sư Lưu Ly Quang.

   Nếu có người siêng năng cung kính cúng dường Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Cúng, Chính Đẳng Chính Giác, hương hoa tụng trì trai giới sớm tối, tâm thanh tịnh không vẩn đục, không giận dữ não hại. Đối với các loài khởi tâm lợi ích yên vui, từ bi hỉ xả bình đẳng. Lại phổ biến giảng thuyết cho người Kinh Dược Sư, như vậy muốn cầu gì cũng được thỏa mãn.

   Người có ác mộng, hoặc điềm gở xuất hiện, hoặc loạn đao binh, nước, lửa, thiên tai, thú dữ, độc trùng v.v… Nếu dốc lòng trì niệm, cung kính cúng dàng Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, mọi sự dữ đều qua khỏi.

   Người hủy phạm giới trong khi giữ giới, sợ đọa cõi dữ, nếu chuyên niệm danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, quyết chẳng sinh vào đường ác.

   Người nữ, sinh nở khó khăn, đau đớn muôn phần, hết lòng niệm danh hiệu, tán thán cung kính cúng dàng Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, mọi đau đớn khó khăn giảm đi tiêu mất, lại sinh con khôi ngô tuấn tú thông minh.

   Nói rồi, đức Phật Thích Ca hỏi Tôn giả A Nan là Thị giả của Ngài rằng: “Ta đã khen ngợi đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai về chỗ sâu xa của chư Phật khó hiểu như thế, ông có tin không?”. Tôn giả thưa: “Đối với Kinh Phật đã nói, con chẳng dám nghi hoặc. Vì ba nghiệp thân miệng ý của chư Phật thảy đều thanh tịnh. Núi còn có thể đổ, chứ lời chư Phật nói, không thể nói khác được’.

   Thưa đức Thế Tôn, có những chúng sinh nghĩ rằng: “Làm gì chỉ niệm danh hiệu Dược Sư Như Lai mà được nhiều công đức đến thế! Vì chẳng tin sinh ra phỉ báng, người đó ở chỗ đêm dài tối mịt mù, mất hết lợi lạc, đọa đường ác chuyển mãi không cùng tận”.

   Đức Phật dạy:

   “Những loài hữu tình nếu dốc lòng trì niệm danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai chẳng sinh nghi ngờ thì không khi nào phải đọa vào cõi dữ.

   Làm được thân người đã là khó lắm rồi, được biết kính tin Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng) còn khó hơn, tin nghe danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai lại càng khó hơn nữa”.

 

Bồ Tát Cứu Thoát nói rộng nghĩa Phật nói:

   Bấy giờ Bồ Tát Cứu Thoát lễ rồi bạch Phật: “Ở thời tượng pháp sau này, chúng sinh bị hoạn nạn ốm đau gầy mòn, thân thể nhão mềm chỉ còn da bọc xương, cử động không nổi cái chết gần kề, cha mẹ anh em thân thuộc xúm quanh khóc than. Người ấy vẫn nằm mà thấy Qủy, sứ giả của Diêm vương dẫn mình (thần thức) đến trước Diêm vương tra hỏi, thần thức khai hết đủ cả không thiếu việc chi theo đó xử đoán. Lúc đó những người thân thuộc người bệnh nếu biết quy y đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chuyên tụng niệm Kinh Dược Sư, thì thần thức có thể trở về tự thấy rõ ràng như trong mộng tỉnh lại như thế, tự nhớ biết các việc thiện báo ác báo. Từ đó về sau  không dám làm việc ác cho đến mãn đời. Vì thế cho nên, thiện nam tín nữ nên trì niệm danh hiệu đức Dược Sư, tùy sức mà cung kính cúng dàng Ngài.

   Tôn giả A Nan hỏi Bồ Tát Cứu Thoát: “Thưa Ngài, thiện nam tử thiện nữ nhân cung kính như thế nào?”

   Bồ Tát trả lời: “Thưa Đại đức, nếu có người đau ốm muốn thoát khỏi bệnh khổ, Các người thân thuộc nên vì người ấy, giữ đủ tám phần trai giới (không sát sinh, không trộm cướp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không nằm ngồi giường ghế cao sang, không trang điểm coi hát, phải ăn chay không qúa giờ ngọ), trong 7 ngày 7 đêm. Mỗi ngày đêm sáu lần lễ bái cung kính cúng dàng đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Đọc Kinh Dược Sư 49 lần cả thảy, thắp 49 đèn trước 7 hình tượng Phật Dược Sư Lưu Ly Quang (mỗi hình 7 đèn), với lá phướn dài 49 gang tay  trong suốt 49 ngày đèn không tắt. Lại phải phóng sinh 49 loài khác nhau, thì có thể qua tai ách khỏi bị chết uổng.

   Lại nữa, những nạn nhân dân bệnh dịch chết vô số, nước khác lấn bức, trong nước phản nghịch, mưa gió trái mùa đến mùa chẳng mưa, thiên tai bão lụt liên miên, dân khổ trăm bề. Người đứng đầu đất nước khởi tâm từ bi tha người tù tội, phóng sinh 49 loài, giữ tám phần trai giới trong bảy ngày, cung kính cúng dàng  bảy ngày Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nhờ bản nguyện của Ngài khiến cho cả nước tai họa nhẹ đi, yên ổn. Mưa thuận gió hòa, đồng ruộng tốt tươi, nhân dân no ấm yên ổn vui mừng, mà người đứng đầu được sống lâu mạnh khỏe tự tại an vui.

   Lúc ấy, Tôn giả A Nan lại hỏi: “Thưa Ngài, tại sao mạng đã hết lại có thể tăng thêm được?”. Bồ Tát Cứu Thoát đáp: “Thưa Đại đức, Ngài chẳng nghe đức Như Lai nói chín thứ chết uổng sao? Như có người bệnh tuy nhẹ nhưng không thầy không thuốc, không người trông nom, hoặc gặp thầy cho trái thuốc, không đáng chết mà phải chết uổng.

   Lại người tin thầy tà ma nói nhảm sinh sợ hãi chẳng được yên tâm. Xem bói nói gở, giết hại chúng sinh để cúng vái ma qủy ban cho ước muốn, mong muốn sống thêm vẫn chẳng thể được. Ngu si mê tín thành ra chết uổng, sa vào Địa ngục vô số kiếp.

   Những kẻ phạm pháp bị tử hình, những kẻ săn bắn rượu chè qúa độ chết uổng một đời.

   Kẻ chết cháy, người chết đuối, chết vì bị ác thú cắn ăn, chết vì từ trên cao ngã té xuống, vì trúng độc, tai nạn, bão tố, lũ lụt, đói rét v.v… đều là chết uổng cả.

   Còn những kẻ giết cha me, phá hoại Tam Bảo, phá luật nước, tội rất nặng nề.

   Tất cả, nếu biết sám hối rồi, dựng đàn tràng cung kính cúng dàng Dược Sư Như Lai và làm các việc phóng sinh, bố thí như trên đã nói thì được tai qua nạn khỏi, tội kia ắt trừ.

 

Đại Tướng Thần Dược Xoa phát nguyện:

   Khi ấy, có mười hai vị Đại Tướng Thần Dược Xoa gồm: Cung Tì La, Phạt Chiết La, Mê Sí La, An Để La, Át Nễ La, San Để La, Nhân Đạt La, Ba Di La, Ma Hổ La, Chân Đạt La, Chiêu Đổ La, Tỳ Yết La, (Xin xem Kinh Dược Sư), mỗi vị có bảy nghìn Dược Xoa, đồng loạt nguyện trước Phật Thích Ca rằng: “Thưa đức Thế Tôn, chúng con nhờ uy lực của Thế Tôn mới được biết như thế. Chúng con và quyến thuộc xin nguyện trước đức Thế Tôn sẽ hộ trì người tụng niệm Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Chỉ cần người đó lấy chỉ năm màu kết thành chữ tên của chúng con, được toại nguyện rồi sau mới cởi ra.

   Bấy giờ đức Phật Thích Ca khen: “Hay lắm! hay lắm! Các Đại Tướng, các ông và các đoàn tùy tùng của các ông vì nhớ báo ân Phật Dược Sư Lưu Ly Quang thường nên cứ làm như thế từ nay cho mãi về sau cho được lợi ích yên vui hết thảy hữu tình”.

   Và Ngài cho Tôn giả A Nan biết tên Kinh vừa nói xong là “Công đức bản nguyện của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai”, cũng gọi là “Pháp nói Thần Chú kết nguyện của 12 vị Thần Tướng lợi ích cho hữu tình”, cũng gọi là “Pháp trừ nghiệp chướng”.

 

Toàn Không

http://thantamanlac.com/Vietnamese_files/Phat%20Duoc%20Su%20Luu%20Ly%20Quang.htm


Tiêu điểm:

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: