Chùa Bửu Minh

Bộ sưu tập những hình ảnh tranh tượng Quan Âm
nghệ thuật tuyệt đẹp do chùa Quán Thế Âm sưu tập
xin gửi đến Quý vị xem và tải hình

PHẦN 1 : ẢNH QUAN ÂM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.buddhismcap.com/index.asp?action=newsDetail&newsID=537


©2010 -2021  Chùa Bửu Minh | Homepage