Chùa Bửu Minh

Nhân dịp Lễ Thượng Nguyên rằm tháng Giêng năm Tân Mão, với tâm nguyện "hoằng pháp lợi sanh", tạo nhân lành cho Phật tử quảng chủng thiện căn với Tam Bảo,

có nhiều thắng duyên để tu học Phật Pháp, chư Tôn Đức Tăng tại Đạo Tràng Long Bửu đã Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới cho hơn 90 Phật tử. Từ duyên lành này các Phật tử chính thức trở thành những Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di trong tứ chúng đệ tử Phật.

Ban Biên Tập website:chuaminhthanh.com kính giới thiệu đến quý độc giả hình ảnh lễ truyền thọ Tam Quy Ngũ Giới tại Đạo Tràng Long Bửu quận 4. 

(từ trái sang phải) Đại Đức Thích Minh Thông, Đại Đức Thích Tâm Hiền, Thượng Tọa Thích Như Sĩ, Đại Đức Thích Minh Hoàng

©2010 -2020  Chùa Bửu Minh | Homepage