Chùa Bửu Minh

Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi .

Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người .

091103061934_quehuong1.jpg

091103061941_quehuong3.jpg

091103061944_quehuong4.jpg

091103061947_quehuong5.jpg

091103061951_quehuong6.jpg

091103061954_quehuong7.jpg

091103061957_quehuong8.jpg

091103062000_quehuong9.jpg

091103061947_quehuong5.jpg

091103061944_quehuong4.jpg

Sưu tầm internet


©2010 -2020  Chùa Bửu Minh | Homepage