Chùa Bửu Minh

XIN CỨU ĐỘ MẸ ĐẤT


Thích Trí Siêu Nhà xuất bản Phương Đông

XIN CỨU ĐỘ MẸ ĐẤT
Thích Trí Siêu
Nhà xuất bản Phương Đông

Sách này nói về sự liên quan chặt chẽ giữa con người và trái đất, cả hai đồng sinh cộng tử. Con người không thể sống riêng lẻ một mình nếu các loài khác bị tiêu diệt.


©2010 -2021  Chùa Bửu Minh | Homepage