Chùa Bửu Minh

MẠT PHÁP?


Tánh Thiện
Mạt Pháp


Pháp của Phật chẳng có gì là mạt
Mạt hay không do ở tại lòng ta
Suối nguồn Tâm Pháp bao la
Chảy vào muôn cõi hằng sa kiếp người .


Chuyên quán niệm đời mình bớt khổ
Lòng từ bi giới hạnh hàng đầu
Đêm ngày liễu ngộ thật sâu
Thế gian huyễn ảo muôn đời nhớ ghi .


Hạnh phúc đến từ trong ý niệm
Sẻ chia nguồn Phật Pháp vô biên
Cùng nhau hướng tới Chân Nguyên
Ta bà chuyển hoá hương thiền tỏa lan .
                     

Tánh Thiện
 6-6-2017


©2010 -2021  Chùa Bửu Minh | Homepage