Chùa Bửu Minh

Hình ảnh Đức Phật Đản Sinh kính mừng Phật Đản PL: 2556 DL 2012

Hình ảnh đẹp Đức Phật Đản Sinh


 
 
 
 
 1. Dan+Sanh+2010_nho.jpg
   
  Photobucket
   
  Photobucket
   
  Photobucket
   
   
   
  Photobucket
   
   
   
  Photobucket
   
 
Photobucket
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SaKy

http://khaidoan.com.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Phat-Dan-PL-2556/Hinh-anh-Duc-Phat-Dan-Sinh-2045


©2010 -2022  Chùa Bửu Minh | Homepage