Chùa Bửu Minh

Mổ xẻ cái gọi là Thiền Minh Triết của “đạo sư” Duy Tuệ


Tỳ-khưu Giới Đức (Minh Đức Triều Tâm Ảnh)

Tôi sẽ bình tĩnh, ung dung “tận tình” mổ xẻ từng điểm một, chậm rãi từng hồi một, để mọi người thấy rõ ông ta sai lầm chỗ nào, tà kiến chỗ nào, chỗ nào là quay cóp, tạm mượn của ai, tư tưởng gốc ra sao... để ông ta không thể lòe bịp những người con Phật nhẹ dạ, cả tin được nữa.http://www.phattuvietnam.net/diendan/hophap/20432-m%E1%BB%95-x%E1%BA%BB-c%C3%A1i-g%E1%BB%8Di-l%C3%A0-thi%E1%BB%81n-minh-tri%E1%BA%BFt-c%E1%BB%A7a-%E2%80%9C%C4%91%E1%BA%A1o-s%C6%B0%E2%80%9D-duy-tu%E1%BB%87-ph%E1%BA%A7n-l%E1%BB%9Di.html


©2010 -2020  Chùa Bửu Minh | Homepage