Chùa Bửu Minh

Nhân ngày lễ thánh đản Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo. Ngày 18-19 tháng 6 năm Nhâm Thìn (05-06/08/2012) tại Ni Viện Nguyên Không - Định An - Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng, sư cô Tâm Hạnh cùng chư Ni bổn tự và thập phương tín chúng Phật tử tổ chức lễ an vị tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát. Sư cô trụ trì đã tổ chức khoá tu và lễ Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát, cung thỉnh Đại Đức Thích Tâm Mãn giảng về ý nghĩa tu tập hạnh nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát và cử hành lễ sái tịnh an vị, cũng như lễ phóng liên đăng.


Cổng Tam Quan chùa Nguyên Không

Lầu Trống

Lầu Chuông

Toàn cảnh chùa Nguyên Không

Chánh Điện

Đại Đức Thích Tâm Mãn giảng về tu tập hạnh Quán Thế Âm Bồ tát

Sư Cô Tâm Hạnh - Trụ Trì Ni Viện Nguyên Không

Sư cô trụ trì cùng Ni chúng và Phật tử kiền thành lễ Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ tát


chuaminhthanh.com


©2010 -2019  Chùa Bửu Minh | Homepage