Chùa Bửu Minh

Câu đối sử dụng trong chốn chùa chiền quả thật là rất phong phú. Những ngôi chùa, hay bảo tháp nào cũng vậy, câu đối đóng góp một phần không nhỏ trong hệ thống kiến trúc chung. Câu đối vừa thể hiện phong thái của thiền môn, vừa hàm chứa triết lý sâu xa của đạo Phật.Dưới đây là tuyển tập các câu đối thường sử dụng trong cửa thiền. Vì số lượng rất nhiều nên chúng tôi xin phép bạn đọc được chia thành nhiều phần, để tránh tình trạng "dẫu hay cũng nhàm". Chân thành cảm ơn độc giả!

 

 海到无边天是岸

山登绝顶雪为峰

Hải đáo vô  biên thiên thị ngạn

Sơn đăng  tuyệt đỉnh  tuyết vi phong 

(Biển đến không bờ trời thành bến

Núi lên tận đỉnh tuyết thành nóc)

 

龙藏钵虎参禅野性都从空里化

鹿含花猿献果天机总向偈中生

Long tàng  bát hổ tham  thiền dã tính đô tòng  không lý  hoá

Lộc hàm hoa viên hiến quả thiên ky  tổng hướng kệ trung  sinh  

(Rồng ẩn bát, hổ tham thiền, dã tính đều từ không mà hoá

Nai ngậm hoa, vượn dâng quả, thiên cơ sinh tự kệ nhà thiền)

 

白水秋风此是峨眉胜景

弥勒楼阁俨如兜率道场

Bạch thuỷ thu phong thử thị nga my thắng cảnh

Di  lặc lâu các nghiễm như đâu suất đạo trường

(Nước trắng, gió thu đây là Nga My thắng cảnh

Lầu gác Di Lặc, nghiễm nhiên chẳng khác Đâu Suất )

 

真知出实践

妙理贵躬行

Chân tri xuất  thực  tiễn

Diệu lý  quý cung hành 

(Hiểu biết chân thật từ thực tế

Lẽ nhiệm mầu quý tại thực hành)

 

认化城为宝所

更翻贝叶证菩提

Mạc nhận hoá thành vi bảo sở

Canh  phiên bối diệp chứng Bồ Đề 

(Chớ nhận hoá thành là bảo sở

Học thêm kinh điển chứng Bồ Đề)

 

天空朱霞云中白
间明月江上清风
Thiên không châu  hà vân trung  bạch hạc

Sơn gian minh nguyệt   giang thượng  thanh phong 

(Trời rộng ráng hồng trong mây hạc trắng

Núi sâu trăng sáng, gió mát sông trong)

 

现莲花峰自然自在

云藏舍利塔如见如来

Sơn hiện liên hoa phong tự nhiên tự tại

Vân tàng  xá lợi tháp như kiến như lai 

Núi hiện đỉnh hoa sen tự nhiên tự tại

Mây che tháp Xá Lợi như thấy Như Lai

 

灵山我数阿罗汉
佛海人参大肚僧
Linh sơn ngã sổ A la hán

Phật  hải nhân tham  Đại đỗ tăng 

Linh sơn ta đếm A la hán

Biển Phật người thành đại đỗ tăng

 

弥勒真弥勒分身千百亿

时时示时人时人自不识

Di  lặc chân di  lặc phân  thân thiên  bách  ức

Thời  thời  thị  thời  nhân thời  nhân tự bất thức  

Di Lặc thật Di Lặc phân thân thành ức vạn

Thường thường tỏ người thường, người thường chẳng hay

 

乾坤容我静
名利任人忙

Càn khôn dung ngã tĩnh  

Danh lợi nhậm  nhân mang 

Đất trời cho ta lặng

Danh lợi mặc người say

 

无住荫慈云葱岭祇竹明法果

真常扬慧日鹫峰鹿苑在当前

Vô  trú  âm  từ vân thông lĩnh kì trúc minh pháp quả

Chân thường dương tuệ  nhật thứu phong lộc uyển tại đương  tiền 

Vô trụ bủa mây từ, núi xanh trúc lạ rõ thêm pháp quả

Chân thường nêu trời tuệ, đỉnh Thứu, vườn Nai tại nhãn tiền

 

潮汐撼危崖澎渤涛声即是观音示现

海天开净土庄严世界居然正法如来

Triều tịch hám nguy nhai bành bột đào thanh tức thị quan  âm thị  hiện

Hải thiên khai tịnh thổ trang nghiêm thế giới cư nhiên chính  pháp như lai 

Thuỷ triều lay vách đá, tiếng sóng dạt dào tức là quan âm thị hiện

Biển trời thành tịnh độ, trang nghiêm thế giới khác nào chính pháp như lai

 

西方贝叶演真经总不出戒定慧三条法律

南海莲华生妙相也自消闻思修一味圆通

Tây  phương bối diệp diễn chân kinh tổng bất xuất  giới định tuệ  tam điều pháp luật

Namhải liên hoa sinh  diệu tươngdã tự tiêu văn tư tu nhất vị viên thông

Diễn giải chân kinh lá bối tây phương luôn chẳng vượt ngoài giới đinh tuệ tam vô lậu học

Tướng tốt từ hoa sen nam hải nẩy thành cũng tự tiêu văn tư tu một mạch viên thông

 

一日两度潮可听其自来自去

千山万重石莫笑他无觉无知

Nhất nhật lưỡng độ  triều khả  thính kỳ tự lai tự khứ

Thiên  sơn vạn trùng thạch mạc tiếu tha  vô  giác  vô  tri 

Một ngày hai lần thuỷ triều lên xuống, nghe được nó tự đến tự đi

Nghìn núi muôn  trùng đá, chớ cười nó vô giác vô tri

 

业相应往生有份

六根都摄见佛无难

Tam nghiệp tương ưng  vãng sinh  hữu  phần

Lục căn đô nhiếp kiến Phật  vô  nan  

Ba nghiệp tương ưng vãng sinh có phận

Sáu căn đều giữ, thấy Phật khó đâu

 

鱼鼓响时打点钵孟问天谁识饭是米做

龙集处咀嚼菜根有味方知舌在口中

Ngư cổ hưởng thời  đả điểm bát mạnh vấn thiên thuỳ thức  phạn thị mễ tố

Tượng long tập xứ thư tước thái căn hữu  vị phương tri thiệt tại khẩu trung 

Chuông mõ khua lên gõ bát hỏi trời cao, ai hay cơm từ gạo chín

Nơi rồng voi hội tụ, nghiền ngẫm cọng rau có vị mới hay lưỡi ở trong mồm

 

处既非名山毕竟什么世界

其中如无活佛何用这样庄严

Thử xứ ký  phi danh sơn tất cánh thập ma  thế giới

Kỳ trung  như vô  hoạt Phật  hà dụng giá dạng trang nghiêm 

Chốn này vốn chẳng phải danh sơn, rốt cục là thế giới nào vậy

Trong kia nếu không có Phật sống, việc gì phải trang trọng thế kia

 

过此门不许你七颠八倒
这里哪管他五眼六通

Quá  thử môn bất hứa nhĩ  thất điên bát  đảo

Đáo giá lý  ná   quản tha  ngũ nhãn lục thông 

Qua cửa này đây, anh chẳng thể thất điên bát đảo

Đến trong chốn đó, chẳng sợ nó có ngũ nhãn lục thông

 

大叩大鸣小叩小鸣普觉梦中之梦

一声一佛千声千佛遥闻天外之天

Đại khấu đại minh tiểu khấu tiểu minh phổ giác  mộng trung  chi mộng

Nhất thanh nhất Phật  thiên  thanh thiên  Phật  diêu  văn thiên ngoại chi thiên

Đánh lớn kêu vang, đánh khẽ không rền thức tỉnh khắp người mộng trong mộng

Một lời một phật, nghìn lời nghìn Phật nghe thông trời ở ngoài trời

 

手上只一金元你也求他也求未知给谁是好
心中无半点事朝来拜夕来拜究竟为何理由

Thủ thượng  chỉ  nhất kim nguyên nhĩ  dã cầu tha  dã cầu vị tri cấp thuỳ thị hảo 

Tâm trung  vô  bán điểm sự triêu  lai bái tịch lai bái cứu cánh vi hà lý  do 

Trên tay chỉ một mẫu vàng, nó cũng cầu, anh cũng câu, chẳng hay cho ai mới phải

Trong lòng chẳng bận chút phiền, sớm đến lạy chiều đến lạy, đâu biết rốt cục vì lí do gì

 

鹫岭拈来有何消息露在一枝引得破颜迦叶笑

鸡山胜处岂非形势埒于三尺要将唤醒世人迷

Thứu lĩnh niêm lai hữu  hà tiêu tức lộ tại nhất chi dẫn đắc phá nhan Ca Diệp tiếu

Kê sơn thắng xứ khởi phi hình thế liệt vu tam xích yếu  tương hoán tỉnh thế nhân mê 

Có tin gì từ đỉnh núi Thứu, sương điểm trên cành cũng khiến ca diếp mỉm cười

Thắng cảnh Kê sơn há không hình thế, cao ngang ba thước, rồi đây gọi tỉnh thế gian mê

 

存心能正大光明即不来许个愿磕个头这神自然保护

做事如奸滑阴险也还想消些灾降些福恐尔亦太糊涂

Tồn tâm năng chính  đại quang minh tức bất lai hứa cá nguyện hạp /khái /khải cá đầu giá thần tự nhiên bảo hộ

Tố sự như gian hoạt âm hiểm dã hoàn  tưởng tiêu ta tai giáng /hàng ta phúc  khủng nhĩ diệc thái hồ /hỗ đồ 

Biết giữ lòng chính đại quang minh dù không đến phát nguyện cúi đầu nhưng thần kia tự nhiên che chở

Làm việc cứ gian manh âm hiểm lại muốn tiêu tai giáng phúc e rằng làm thế quá hồ đồ

 

要虚体面费尽心机何如此地清闲看滚滚潮流把古今来治乱兴亡都付与大江东去

登最上头放开眼界且向苍天呼吁问泱泱祖国积千百载庄严灿烂岂竟随皎日西沉

Yếu  hư thể diện  phí tận  tâm cơ  hà như thử địa thanh nhàn  khan  cổn cổn triều lưu bả cổ kim lai trị  loạn hưng  vong đô phó dữ  đại giang đông khứ

Đăng  tối thượng  đầu phóng khai nhãn giới thả hướng thương thiên hô hu  vấn ương ương tổ quốc tích thiên  bách  tải  trang nghiêm xán lạn  khởi cánh tuỳ hạo  nhật tây  trầm   

Cần thể diện hảo huyền mà uổng phí tâm cơ sao bằng chốn đó thanh nhàn xem cuồn cuộn trào lưu, lấy cổ kim trị loạn hưng vong phó mặc cho đại giang xuôi bể

Lên đỉnh tối thượng mở rộng tầm mắt, hướng tới trời xanh mà thở, hỏi mênh mông tổ quốc, chứa nghìn vạn năm trang nghiêm xán lạn há cùng trăng bạc lặng về tây

 

哼一声诸鬼卒心惊胆战难躲天王宝殿

哈两下众神仙笑逐颜开环瞻佛祖金容

Hanh nhất thanh chư quỷ  tốt tâm kinh đảm chiến nan  đoá thiên vương bảo điện

Cáp lưỡng hạ chúng thần tiên   tiếu trục nhan khai hoàn chiêm Phật  tổ kim dung

Ho một tiếng lính quỷ hồn xiêu phách tán, khó tránh thiên vương bảo điện

Ngáp hai hơi chúng thần tiền hớn hở vui cười, ngắm quanh Phật tổ kim dung

 

莫看我庙破神悲不烧香试试

休仗你官大势强作恶事瞧瞧

Mạc khan  ngã miếu phá thần bi bất thiêu hương thí thí

Hưu trượng nhĩ  quan đại thế cường  tác ác sự tiêu

Chớ xem miếu ta đổ nát thần sầu cứ không đốt hương xem thử

Đừng cậy quan to thế lớn, thử làm chuyện ác mà coi

 

亘古迄今谁打破名缰利锁

修行念佛终能脱俗子凡夫

Cắng cổ ngật  kim thuỳ đả phá danh cương lợi toả

Tu hành niệm Phật  chung năng thoát tục tử phàm phu  

Tối cổ đến nay mấy ai phá được dây cương bằng danh khoá cùm bằng lợi

Tu hành niệm Phật cuối cùng sẽ thoát được tục tử phàm phu

 

乐世界眼前就是须大家领会

萨道场心里本有要自己圆通

Cực lạc  thế giới nhãn tiền tựu thị tu đại gia lĩnh  hội 

Bồ tát đạo trường  tâm lý  bản  hữu  yếu  tự kỷ  viên thông

Thế giới cực lạc ngay trước mắt mong mọi người lĩnh hội

Tâm đạo tràng bồ tát vốn sẵn nên hãy tự viên thông

 

深妙圆融笑纳天下事

慈悲大度乐助世间人

Thâm diệu viên dung tiếu nạp thiên hạ sự

Từ bi đại độ  lạc  trợ thế gian nhân 

Sâu thẳm nhiệm mầu cười dung chuyện thiên hạ

Từ bi độ lượng vui giúp người thế gian

 

类本一群骷髅只缘骷髅玩骷髅玩出君臣父子典章文物

世界乃众生色相太息色相吃色相吃成征诛杀伐因果轮回

Nhân loại bản  nhất quần khô  lâu chỉ  duyên khô  lâu ngoạn khô  lâu ngoạn xuất  quân thần phụ tửđiển chương văn vật

Thế giới nãi chúng sinh  sắc tươngthái tức sắc tương ngật  sắc tương ngật  thành chinh tru sát phạt nhân quả luân  hồi 

Nhân loại vốn là bãi xương khô, chỉ vì xương khô chơi với xương khô làm nên phụ tử quân thần nhạc khúc điển chương văn vật

Thế gian chính là chúng sinh sắc tướng, chính vì sắc tướng ăn sắc tướng làm nên giết chóc chinh phạt nhân quả luân hồi

 

惟大英雄能觉悟

为诸菩萨振纲常

Duy đại anh hùng năng giác  ngộ

Vi chư bồ tát chấn cương thường

Bậc đại anh hùng mới giác ngộ

Vì các bồ tát lập cương thường.

 

* BTV ( theo:phathocdongnai.com)


©2010 -2020  Chùa Bửu Minh | Homepage