Chùa Bửu Minh

BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC
NGỌN LỬA VÀ TRÁI TIM

Lê Mạnh Thát Chủ biên
Nhà Xuất Bản Tổng Hợp TP. HCM 2005


BAN BIÊN TẬP KỶ YẾU:
TRƯỞNG BAN: GSTS Lê Mạnh Thát
THƯ KÝ: TS. Thích Đồng Bổn
TS. Thích Nhật Từ

BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC NGỌN LỬA VÀ TRÁI TIM
Mục lục


©2010 -2020  Chùa Bửu Minh | Homepage