Chùa Bửu Minh

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
 Ban Biên Tập chuabuuminh.vn
Vừa nhận được tin buồn


Cư Sĩ Liên Hoa

vừa từ trần tại Houston, Hoa Kỳ.


Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng  

Tang Quyến Của Cư Sĩ Liên Hoa


  Thành tâm nguyện cầu hương linh của Cư Sĩ được vãng sanh về cảnh giới an lành

Nay Thành kính Phân Ưu

Ban biên tập trang nhà chuabuuminh.vn
Xem các bài viết của cư sĩ Liên Hoa tại đây.

©2010 -2020  Chùa Bửu Minh | Homepage