Chùa Bửu Minh

Đại Giới Đàn Cam Lộ: Lễ Phóng Liên Đăng - Thuyết U Minh Giới (lễ truyền tam quy ngũ giới cho pháp giới lục đạo thập loại cô hồn) ngày 26/10/2010 do Thượng Tọa Thích Lệ Trang làm Sám Chủ


 


©2010 -2022  Chùa Bửu Minh | Homepage