Chùa Bửu Minh

Đại Giới Đàn Cam Lộ: Lễ Khai Chung Bảng - Ngày 25/10/2010

Nguon: http://chuaminhthanh.com/web/daigioidan/p2_articleid/375


©2010 -2022  Chùa Bửu Minh | Homepage