Chùa Bửu Minh

Video Giới Đàn Cam Lộ ngày 28 tháng 10 năm 2010

1107


©2010 -2020  Chùa Bửu Minh | Homepage