Kết quả 21 - 30 của 5285 các kết quả có nội dung Tẩu hỏa nhập ma khi mở luân xa 6. (4,2332 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hành trì Mật tông Tây Tạng Tại Việt Nam
vào nước, cấm hút thuốc, ăn trầu…”, đến khi “tân Lama Quốc Vương kế vị đã bốn năm nay, thì ngài mở cửa cho rước các nước…” ). Ngày 4-10-1936 ... chung cho cả ba dòng, riêng dòng Gelugpa (Mũ vàng) có đôi chút khác biệt.Để hoàn tất pháp tu Ngondro, đối với hành giả nhập thất, phải mất từ 6
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/77444A_hanh_tri_mat_tong_tay_tang_tai_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - HÀNH TRÌ MẬT TÔNG TÂY TẠNG TẠI VIỆT NAM
quốc vào nước, cấm hút thuốc, ăn trầu…”, đến khi “tân Lama Quốc Vương kế vị đã bốn năm nay, thì ngài mở cửa cho rước các nước…” ). Ngày 4-10-1936 ... này chung cho cả ba dòng, riêng dòng Gelugpa (Mũ vàng) có đôi chút khác biệt. Để hoàn tất pháp tu Ngondro, đối với hành giả nhập thất, phải mất từ 6
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/5E400B_hanh_tri_mat_tong_tay_tang_tai_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TỔ LIỄU QUÁN
. Và, từ thế kỷ thứ 18 trở về sau nầy nghiễm nhiên với danh xưng Thiền Phái Liễu Quán Khi chúa Nguyễn mở mang bờ ... , khi nhà Tây Sơn thống nhất đất nước, kéo quân từ Nam ra diệt Nguyễn thì đoàn quân lính nầy đã hủy diệt đi những công trình quý báu đó. Bi ký, chứng
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/57C04A_to_lieu_quan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THỰC TẠI VĨNH HẰNG
, các lòng tín giải, các loại tướng mạo mà tu hành đạo Bồ Tát. Lại thấy các đức Phật nhập Niết Bàn, lại sau khi các đức Phật nhập Niết ... đọa đày trong cảnh lầm than đói khát nơi đường Ngạ quỉ. Rồi cũng có khi vì si mê ám chướng phải đọa làm loài súc sanh, phi cầm tẩu thú, mang
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/72F459_thuc_tai_vinh_hang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thấp thoáng lời kinh 2
thành trí. Thấy biết Như Lai . “Ngộ”vẫn chưa đủ. Còn phải “nhập”nữa. Khi Lục Tổ Huệ Năng “ngộ”rồi thì cũng phải “nhập” mười lăm năm hành tẩu ... là Anapanasati-có khi gọi là “An ban thủ ý” hay “Nhập tức xuất tức niệm”-được dạy trong Tứ niệm xứ. Hình như ngay Tứ niệm xứ với “thân thọ tâm
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/72F251_thap_thoang_loi_kinh_2.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - 33 HỒNG DANH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT
căn viên thông nên có tên là Quán Thế Âm Bồ tát . Trong Kinh Lăng Nghiêm quyển 6 có ghi: “ Về vô số kiếp xa xưa, có Đức Phật ra đời hiệu Quán ... Thập Nhất Diện Quán Âm 5) Hóa Tôn Nhân gian là Bất Không Quyến Sách Quán Âm 6) Hóa Tôn Thiên giới là Như Ý Luân Quán Âm Hệ Đông Mật của Nhật Bản
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/5AD20B_33_hong_danh_quan_the_am_bo_tat_ma_ha_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - HÀNH TRÌ PHÁP QUÁN THẾ ÂM
một vị Hòa Thượng, sanh nhằm ngày 19-2 ÂL. Sau khi tịch diệt, nhục thân của vị Hòa thượng được hỏa táng. Ngay lúc đó, tự nhiên hiện ra giữa hư ... ÂM I. PHÁP TU NHĨ CĂN VIÊN THÔNG Sau khi đã ý thức được điều kiện mở gút các căn, ông Anan, nhân vật chánh đối thoại với đức Phật trong
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5BC009_hanh_tri_phap_quan_the_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Con đường độc nhất
là Anapanasati – có khi gọi là « An ban thủ ý » hay « Nhập tức xuất tức niệm » – được dạy trong Tứ Niệm Xứ. Hình như ngay Tứ niệm xứ với « thân ... . Phật thường ở trong định. Đi đứng nằm ngồi trong định. Khi cần lắm thì “xuất định” để thuyết giảng chút gì đó, rồi nhập định trở lại ngay. Như
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/do-hong-ngoc/764209_con_duong_doc_nhat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chú Lăng Nghiêm
. Tất kiền độ yết ra ha260. A bá tất ma ra yết ra ha261. Ô đàn ma đà yết ra ha.262. Xa dạ yết ra ha263. Hê rị bà đế yết ra ha264. Xả đa ha ... bàn trà yết ra ha458. Tất kiền đà yết ra ha459. Ô đát ma đà yết ra ha460. Xa dạ yết ra ha461. A bá tất ma ra yết ra ha462. Trạch khê cách463
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/57D409_chu_lang_nghiem.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KHO TÀNG SÁNG SUỐT VĨ ĐẠI CỦA TỰ TÁNH
có lúc khởi đầu, cũng chẳng có lúc chấm dứt. Chỉ đến khi nào bạn đạt được quả vị Phật, bạn mới chấm dứt đượĩc luân hồi sinh tử. Nhưng trước khi trở thành Phật, bạn vẫn còn trong vòng triển chuyển luân hồi. Nên nói : "(Bồ tát hữu cách ấm chi mê, La Hán hữu trụ thai chi hôn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/56E651_kho_tang_sang_suot_vi_dai_cua_tu_tanh.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: