Kết quả 31 - 40 của 5514 các kết quả có nội dung QUÁN NIỆM VÔ THƯỜNG ĐỂ XẢ LY, BUÔNG BỎ. (2,6272 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hướng về THÀNH ĐẠO
thọ và niệm tưởng, và bấy giờ Ngài đi vào thiền quán, lấy “lão tử” làm đối tượng tư duy để thấy rõ “sanh”; lấy “sanh” làm đối tượng tư ... Hướng về THÀNH ĐẠO THÍCH THÁI HÒA 30/12/2011 15:08 (GMT+7) Số lượt xem: 91363Kích cỡ chữ: Đức Thế Tôn thành đạo bằng con đường nào? Bằng con đường chí thiện, có nội dung đoạn trừ các lậu hoặc, để thành tựu Niết-bàn và giáo hóa chúng sanh. - Điểm Đến Chí Thiện Sau những ngày từ bỏ vương
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/thanh-dao/735201_huong_ve_thanh_dao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Dẫn Vào Thế Giới Thiền Học Của Tổ Sư Liễu Quán
dạy quán các pháp do không tự tánh mà duyên hợp hiện hữu. Từ thế xả ly vọng chấp một chiều, ngài dẫn dắt vào con đường Trung đạo để ... Tổ sư Liễu Quán. Nhiều hành giả Thiền thường quan niệm rằng Thiền vượt ra ngoài tất cả mọi ràng buộc có tính cách quy ước của giới định
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/thien/76540A_dan_vao_the_gioi_thien_hoc_cua_to_su_lieu_quan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phổ Môn Kinh_Họa Phẩm.
si, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa si. Này Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát có sức oai thần to lớn ... Đại Thiên, muốn đến não loạn người, khi nghe xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, thì những ác quỷ đó còn không thể dùng mắt dữ để nhìn, huống
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/hoi-hoa/72D640_pho_mon_kinh_hoa_pham.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - QUÁN ÂM NHƯ LAI QUẢ TU THẬP NHỊ NGUYỆN
tiếng cứu khổ” Quán Âm thề nguyền. 2. Nam-mô quái ngại, Quan-Âm Như Lai thường cư Nam Hải nguyện. (Lạy) Ở trong một niệm tâm ... QUÁN ÂM NHƯ LAI QUẢ TU THẬP NHỊ NGUYỆN 11/10/2012 09:12 (GMT+7) Số lượt xem: 54016Kích cỡ chữ: QUÁN ÂM NHƯ LAI QUẢ TU THẬP NHỊ NGUYỆN * * * 1. Nam mô hiệu viên thông, danh tự tại, Quán Âm Như Lai quảng phát hoằng thệ nguyện. * * * 2. Nam mô nhứt niệm tâm
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/5A420B_quan_am_nhu_lai_qua_tu_thap_nhi_nguyen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mười lời khuyên để giúp chúng ta biết sống và bước theo vết chân của Đức Phật
buông xả. Đau buồn và lo lắng đang sờ sờ ra đấy, và chúng ta chấp nhận sự hiện diện của chúng để rồi buông bỏ chúng. Mỗi ... xử thật triệt để nhằm giúp chúng ta biết mở rộng lòng mình đểbuông xả. Mỗi khi gặp phải một chuyện
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/hoang-phong/5B5409_muoi_loi_khuyen_de_giup_chung_ta_biet_song_va_buoc_theo_vet_chan_cua_duc_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - 10 lời khuyên giúp chúng ta biết sống và bước theo dấu chân của Đức Phật
các thứ xúc cảm bấn loạn xâm chiếm lấy mình trong cuộc sống thường nhật, thì ta hãy ngồi lên chiếc tọa cụ thiền định đểbuông xả ... thông dụng và rất thường thấy nêu lên trong số các bài kinh Nguyên Thủy, và mang ý nghĩa là «từ bỏ thế tục và rời xa tổ ấm để
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/hoang-phong/5E5649_10_loi_khuyen_giup_chung_ta_biet_song_va_buoc_theo_dau_chan_cua_duc_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - HẠNH PHÚC TUỔI GIÀ
hiện tại như một phần quà của hạnh phúc từ đó bỏ đi tất cả nỗi buồn và niềm đau. Muốn vậy, con người phải có bản lĩnh của sự hỷ xả, buông bỏ nỗi đau mà người khác tạo cho mình, buông bỏ những hận thù, những gì tiêu cực từng diễn ra trong cuộc sống. Sự buông xả
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/thich-nhat-tu/7AC208_hanh_phuc_tuoi_gia.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VỀ THẦN CHÚ ĐẠI BI
phục tâm trong yêu thương và buông xả. Chẳng hạn, tụng Kinh, niệm Phật là một liệu pháp để trị bệnh khổ và là cái cách làm quen ... hạn, người ta có thể vừa niệm Phật vừa Quán Phật hoặc vừa Quán vừa phân tích thường…Tóm lại, hoặc là con đường luận chứng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/5BC203_mot_so_quan_diem_ve_than_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Một số quan điểm về Chú đại bi
của quá trình tự hàng phục tâm trong yêu thương và buông xả. Chẳng hạn, tụng Kinh, niệm Phật là một liệu pháp để trị bệnh khổ và ... Tôn đã khuyên ta nên quán niệm danh hiệu ngài, cũng không ngoài ý nghĩa là để ta chứng đắc tính diệu âm trong thể tính của mỗi chúng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/72D003_mot_so_quan_diem_ve_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nhân một câu văn của Hòa thượng Tinh Vân
ngại thanh tịnh”. Mà để đạt đến điều đó thì ta nên quán tưởng vị Hưu Xả ưu-bà-di theo một cách khác, vì chắc hẳn những thứ “bửu xuyến ... phú dị thường của các Bồ-tát viết kinh. Tất cả thế giới đó đều được quán chiếu từ một cõi tư tưởng khác, nhằm dùng hình ảnh để diễn đạt
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/huynh-ngoc-chien/7A4608_nhan_mot_cau_van_cua_hoa_thuong_tinh_van.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: